zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmental management

17.03.2004
EMS
Environmental management
Podniky se stále více zajímají o certifikaci environmentálního či \"ekologického\" managementu - ať už proto, že to požadují jejich zákazníci, nebo proto, že to může přinést další zlepšení jejich hospodářských výsledků.

Jaké jsou skutečné přínosy certifikátu ISO 14001, který vyjadřuje ohleduplnost firmy vůči životnímu prostředí? Autoři čerpají z jejich vlastní zkušenosti z Centra prevence znečištění v Kentucky.

Mnoho firem začalo usilovat o certifikát managementu životního prostředí v polovině devadesátých let v závislosti na zvýšené globální konkurenci, informovanosti zákazníků a vzhledem k potenciálním přínosům v oblasti ekonomických výsledků i provozní efektivity. ISO 14001 představuje na poli řízení splynutí dvou nedávných trendů, které posunuly pozornost managementu od výsledků k procesu. Tyto dva trendy spočívají v tom, že: 1. rozhodující procesy při výrobě produktů jsou řádně dokumentovány, široce chápány a 2. jsou postaveny na podnikové politice vůči ŽP, odpovídající mezinárodním standardům.

SYSTÉM EMS

Jeden z vůdčích principů ISO 14001 je trvalé zlepšování systému řízení a environmentální výkonnosti.

ISO 14001 specifikuje strukturu environmentálního (informačního) systému řízení - (EMS), který systematizuje úsilí v oblasti plnění norem, školení, udržování záznamů, plánování opatření pro případy havárií atd.. EMS integruje ohleduplnost do všech organizačních aktivit, produktů a služeb, a umožňuje manažerům zlepšovat životní prostředí s využitím systému o čtyřech bodech: \"Plánuj, jednej, kontroluj a uprav\".

Mnoho velkých korporací, jako je Ford Motor Co., Honda, Toyota Motor Manufacturing a Xerox vyžaduje od svých dodavatelů, aby byli také registrováni v ISO 14001. Většina manažerů z provozů zatím nicméně nereaguje na přínosy EMS na úrovni podniku. Zdá se, že tyto obavy pramení částečně z komplexní povahy EMS a částečně z relativní nezkušenosti manažerů s implementací a udržováním EMS.

Provozní přínosy EMS

Působení ISO 14001 v oblasti zlepšování vztahu k životnímu prostředí, se projevuje mj. sestavováním různých podnikových týmů zainteresovaných pracovníků. V plně funkčním EMS zaměstnanci vědí, proč byl systém EMS zaveden, a jaká je jejich role v oblasti environmentálního působení.

V průběhu třídenního registračního auditu na ISO 14001 v jednom výrobním zařízení na výrobu elektrických motorů auditoři věnovali jeden ze tří dnů hovorům se zaměstnanci. Ptali se jich na politiku životního prostředí, její cíle, na to, jaké krizové situace by mohly v této oblasti nastat. Všichni zaměstnanci znali odpovědi. Nikdy předtím během pětileté zkušenosti auditoři neviděli u zaměstnanců takovou hloubku environmentálních znalostí a uvědomění.

Přínos z takto připravených zaměstnanců je rozličný. Jeden manažer poukázal na to, že větší zainteresovanost zaměstnanců mu umožňuje méně se zaměřovat na taktické, každodenní problémy životního prostředí a více na strategické problémy. Znalost nových norem pomáhá například správnému plánování a rozpočtování, průběžnému plnění nařízení, ušetří se peníze za poplatky a pokuty. Angažovaní zaměstnanci jsou si vědomi, co je třeba udělat pro životní prostředí, spolupracují na nápravě chyb a sami přicházejí s návrhy. To potenciálně omezuje možnost ekologické havárie atd.

Jiný přínos EMS spočívá v tom, že slouží jako prevence znečištění, která se zaměřuje na omezování plynných, kapalných a pevných odpadů a také na časové a energetické ztráty. Prevence znečištění usiluje o lepší využití surovin a také může snížit režijní náklady. Ale ještě důležitější než tyto přímé náklady jsou časové a energetické úspory, jichž je možno dosáhnout prostřednictvím prevence znečištění. V jednom z případů, kdy se řešení účastnilo zmíněné Centrum prevence znečištění, firma ušetřila díky snižování přímých materiálových nákladů 75 000 dolarů, přičemž současný vzestup v produktivitě přinesl podniku 125 000 dolarů.

ÚSPORY NÁKLADŮ

Prevence znečištění je jedním z nejlepších způsobů, na kterých se dá demonstrovat, jaký EMS přináší finanční prospěch.

Úspory nákladů z implementace ISO 14001 EMS záleží na různých faktorech:

Množství, typu a velikosti dopadů na ŽP.

Agresivitě dopadů na ŽP.

Stupni, na kterém jsou dopady následně sníženy v rámci EMS.

Díky uvědomělosti zaměstnanců a změnám v pracovních praktikách (tj. bez dalších nákladů) jeden podnik omezil prvotní náklady snížením 1,5 milionu galonů odpadních ropných odpadů na polovinu, a ušetřil při tom ročně 700 000 dolarů.

Podniky ve výše uvedených příkladech dosáhly cíle, které byly původně identifikovány jako součást plánovacích procesů EMS. Konkrétně: ISO 14001 vyžaduje, aby organizace, které usilují o registraci, \"identifikovaly environmentální aspekty jejich vlastních aktivit, produktů nebo služeb, které lze ovlivnit tak, aby se určily ty, které mohou mít nebo mají významné dopady na životní prostředí\".

Význam tohoto procesu pro provozní manažery je v tom, že mnoho provozů nikdy systematicky neidentifikovalo a nestanovilo priority problematiky životního prostředí. Takže vlastně ani nikdy nezjistily, jaký je skutečný dopad jejich činnosti na životní prostředí. Může se jednat o velké množství problémů. Například jeden chemický výrobce identifikoval takřka 550 environmentálních aspektů výroby. Z nich padesát bylo označeno za významné a zhruba tucet bylo vybráno k řešení v programech politiky ŽP.

Velké možnosti finančních úspor lze najít v neregulovaných oblastech, jako je energie, voda a pevný odpad, především proto, že mnoho podniků tyto oblasti teprve nedávno začalo zkoumat. Například galvanizovna v Kentucky dokázala bez dalších dopadů snížit svou spotřebu vody na polovinu, což se promítlo i v úsporách peněz.

Úspěšně zavedené systémy řízení politiky ŽP mění podniky z pouhých \"plničů norem\" na aktivní subjekty, kterým jde o to, aby ze systémů vytěžily maximum.

Implemetace EMS

EMS charakterizuje zaměření na kontinuální zlepšování a nevynucené přínosy v oblasti životního prostředí. Využívá při tom následující kroky:

1. Integrace EMS do provozu podniku

Mnoho podniků zaujalo v oblasti managementu ŽP proaktivní postoj, ale větší část chápe manažera pro životní prostředí jako neprovázaný prvek v podniku. Efektivní zavedení EMS znamená aplikovat podnikové principy a praktiky z oblastí, jako je účetnictví, platy, výroba, informační systém a kvalita, na problémy ŽP.

2. Podpora vrcholového managementu

Úspěšné EMS vyžaduje angažovanost a oddanost věci, zejména u provozních manažerů. Podle jednoho odhadu jde při zavádění EMS (zhruba v devadesáti procentech nákladů) o čas vlastních pracovníků. To je důležité pro provozní manažery, protože čas bude potřeba na školení a zainteresování zaměstnanců na EMS. S tím se provozní manažeři neradi smiřují.

V podniku, který vyrábí automobilové oleje, zavedli efektivní systém zainteresovanosti zaměstnanců na kvalitě výroby z hlediska standardů politiky ŽP: každá závada, odhalená během auditu, stála manažery procento z jejich odměn. To vedlo provozní manažery k tomu, aby se důkladně seznámili s podnikovou politikou ŽP.

Okamžikem vyhlášení politiky ŽP začíná být na ISO 14001 a EMS zainteresovaný i vrcholový management. Každoročně probíhá hodnocení, jehož cílem je zajistit další zlepšení a efektivitu systému politiky ŽP.

3. Dokumentování aktivity, zodpovědnosti a procedury

Dokumentace je jedním z nejkritizovanějších aspektů ISO 14001 - mezi těmi, kdo teprve uvažují o jeho zavedení. Ale u firem, které už tento systém zavedly, je často uváděna jako nesporný přínos. Dobře zpracovaná dokumentace přináší firmě mnoho dobrého. Vyznačuje se zodpovědností, preventivně zabraňuje ztrátě důležitých provozních detailů a definuje a zajišťuje trvalost výsledků. Její důležitost vyniká ve chvíli, kdy dojde k nějakému zranění či ekologické havárii.

4. Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců v EMS představuje důležitý prvek pro efektivnější využití toho, co už je ve firmě k dispozici. Kdykoli je možné snižovat náklady spojené se zaváděním a provozováním EMS.

Jeden výrobce elektrických motorů například začlenil prvky školení EMS do pravidelných pracovních porad. Vedoucí je končili hodnocením plnění podnikových cílů v oblasti ŽP, čímž jednak využili už zaběhnutý systém a současně zdůraznili důležitost informací týkajících se ŽP.

5. Měření provozu a aktivity

ISO 14001 vyžaduje měření aktivit, které mohou mít podstatný dopad na životní prostředí. Sem patří měření pokroku v oblasti plnění cílů, operační kontroly a výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Klíčem k úspěšnému měření v ISO 14001 je užívání existujících měřítek.

V jisté chemičce, která uvažuje o zavedení EMS, místní regulační úřad stanovil roční omezení užití chemikálie pentanu při výrobě pěny. Manažer životního prostředí převedl toto penzum na maximální hodinovou spotřebu a zavedl provozní kontrolu. Operátoři znali limit a mohli se k němu v průběhu auditu EMS/ISO 14001 vyjádřit. Také díky tomu se firma může vyhnout problémům, které by mohly vyplynout z překročení celoročního limitu.

6. Zapojení podnikových partnerů

Většina podniků informuje dodavatele o zdravotních a bezpečnostních požadavcích, ale pouze zřídka sdělují nějaké požadavky k životnímu prostředí. ISO 14001 vyžaduje, aby smluvní partneři a dodavatelé znali environmentální politiku podniku a jeho cíle v oblasti životního prostředí a věděli, co je třeba dělat v okamžicích stavu nouze.

7. Prevence a náprava

Díky prevenci a napravování škod si EMS vysloužil nejvyšší hodnocení ze strany příslušných regulačních orgánů v oblasti životního prostředí. ISO 14001 vyžaduje zavedení konkrétní procedury pro pravidelné hodnocení plnění norem odpovídající legislativy.

ZÁVĚR

ISO 14001 se po svém zavedení v roce 1996 rychle uplatnilo zejména v Evropě, ale Spojené státy zůstaly pozadu. To se teď mění, protože finální výrobci často vyžadují, aby jejich dodavatelé měli také ISO 14001. Koncem roku 2002 bylo na světě vydáno celkem 49 462 certifikátů ISO 14001 ve sto osmnácti zemích, což představuje nárůst takřka o 35 % oproti předchozímu roku.

Provozní manažeři jsou však i nadále zaměřeni na to, jak certifikace ISO 14001 může ovlivnit provoz firmy, řeší své dilema nákladů a přínosů. Bude třeba dalšího důkladného výzkumu, aby se zjistilo, zda a kdy usilovat o certifikaci ISO 14001.

Piero, T., Gupta, M.: Environmental Management is Good Business. Industrial Management 9/10/2003, s. 14 - 19; výtah
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí