zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědnost - nezbytnost nebo standard?

16.08.2004
EMS
Odpovědnost - nezbytnost nebo standard?
Téma společenské odpovědnosti firem (CSR) bylo předmětem nedávné konference. Pořadatel (BLF) si neodpustil dovětek: nezbytnost či standard?
Otazník je na místě: to, co je pro některé firmy organickou součástí jejich vize, poslání, strategie, etického kodexu, hodnotové orientace, firemního stylu, prostě všeho toho, co dává obraz o její celkové kultuře a vztahu k podnikání, je pro jiné pouze marketingovým trikem.

KRÁTCE Z HISTORIE

Není náhodné, že s úsilím o společenskou odpovědnost přišlo právě Business Leaders Forum (BLF). Toto hnutí si od samého počátku kladlo za cíl podporovat rozvoj manažerů, rozvíjet expertizní a poradenskou činnost. Již jeho předchůdce u nás, Podnikatelské fórum, na svém zakládajícím zasedání, svolaném z iniciativy H. R. H. Prince z Walesu v dubnu 1992 vyjádřilo potřebu vytvořit instituci, která by byla \"vzorem a garantem společensky odpovědné řídící práce v duchu řádného občanství podniků v Československu a na světových trzích.\" Především pak \"vytvářet partnerské vztahy mezi podniky, vládami, školami a místními společenstvími s cílem zlepšení sociálního, hospodářského a celkového životního prostředí.\" V průběhu následujícího roku Podnikatelské fórum převzalo (původní) anglický název Business Leaders Forum (BLF) a postupně se v jeho činnosti vyprofilovalo několik základních směrů orientovaných na rozvoj podnikání prostřednictvím vzdělávacích a výcvik! ových programů, rekvalifikací, podpory manažerských znalostí a dovedností, vytváření partnerských vztahů mezi podniky a regiony a zlepšování životního prostředí.

Růst prestiže mezinárodní nevládní organizace IBLF*) nejlépe charakterizuje skutečnost, že již v roce 1994 (podle amerického deníku The Wall Street Journal) 10 % nejvýznamnějších světových firem bylo jeho členy. 55 % členů mělo svá ústředí v Evropě, 25 % v asijské a tichomořské oblasti, 9 % v Severní Americe a 9 % v Jižní Americe. Ve střední Evropě byla ve stejné době s českou pobočkou (BLF) založena i pobočka v Maďarsku, později Polsku a dalších zemích.

Změna podnikatelského paradigmatu

Společenská odpovědnost firem se projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně \"profit only\" k širšímu pohledu v aktuálním kontextu často zmiňovaných tří Pé: \"people, planet, profit\" (lidé, planeta, zisk).

Znamená to fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-line, kdy se firma soustředí nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti, jako přirozená součást obce, regionu, společnosti.

V této souvislosti je nesmírně důležité hodnocení činnosti firmy jejím okolím, což může výrazně ovlivnit image firmy a koneckonců i její komerční úspěšnost.

Co zahrnuje úsilí o firemní sociální odpovědnost (CSR)?

V ekonomické oblasti:

- kodex podnikatelského chování firmy (příp. etický kodex),

- transparentnost,

- uplatňování principů řádné správy společností (corporate governance),

- odmítání korupce,

- vztahy se stakeholders,**)

V sociální oblasti:

- firemní filantropie,

- dialog se stakeholders,

- zdraví a bezpečnost zaměstnanců,

- rozvoj lidského kapitálu,

- dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce,

- vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance),

- rovné příležitosti (pro ženy a muže a pro znevýhodněné skupiny v nejširším slova smyslu),

- rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé),

- zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění.

V environmentální oblasti:

- ekologická výroba, produkty a služby (standardy ISO 14001 a EMAS),

- ekologická firemní politika (recyklace, používání ekologických produktů),

- zmenšování dopadů na životní prostředí,

- ochrana přírodních zdrojů.

SHRNUTÍ

Společenská odpovědnost firem se projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy. Znamená to odpovědně se soustředit nejen na ekonomickou, ale i sociální a environmentální stránku podnikatelské činnosti.

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že podobný komplexní přístup k podnikatelské činnosti se stává základem firemních strategií a přirozenou součástí image firmy, její konkurenceschopnosti a uplatnění na přesycených trzích.

K tomu je ovšem potřebná i spoluúčast státu při vytváření podmínek pro společensky odpovědné investice.

K základním přednostem CSR tedy patří:

příležitost pro inovace,

větší přitažlivost pro investory,

větší transparentnost,

posílení důvěryhodnosti,

zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců,

možnost přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance,

budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu,

odlišení od konkurence (konkurenční výhoda), větší potenciál rozlišení značky spotřebitelem,

zmenšení nákladů na risk management,

dialog a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné pochopení,

snížené riziko bojkotů a stávek aj.

ZÁVĚR

Konference se těmto otázkám a problémům zjištěným průzkumem BLF zevrubně věnovala (viz s. 16). Především přinesla řadu příkladů konkrétních, společensky odpovědných aktivit firem, postavila společenskou odpovědnost firem z intuitivní roviny na reálnou, ukázala některé možné cesty, jak objasnit veřejnosti, médiím i firmám rozdíl mezi PR, marketingem a sociální odpovědností firem v širším kontextu. A zároveň posílit angažovanost firem v postupném dosahování změny podnikatelského a společenského klimatu u nás.

Odpovědné chování firem představuje závazek firmy přispívat k trvalému ekonomickému rozvoji společnosti, spolupráci se zaměstnanci a jejich rodinami i lokální komunitou s cílem zvyšovat kvalitu života.

Společensky odpovědné chování tedy není překážkou, nýbrž předpokladem firemní prestiže, ziskovosti a budoucí prosperity.

*) International Business Leaders Forum bylo založeno v roce 1990 s cílem propagovat odpovědné chování firem a napomáhat dosažení udržitelného rozvoje v sociální, environmentální a ekonomické oblasti, a to zejména u nových či rozvíjejících se tržních ekonomik.

**) tj. s osobami, institucemi či organizacemi, které mají vliv na chod podniku, nebo jsou fungováním podniku ovlivněny - zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí