zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mohou obce nařídit hubení potkanů?

24.09.2004
Příroda
Mohou obce nařídit hubení potkanů?
Obec není oprávněna stanovit vyhláškou, jak, kde a jakými prostředky se má deratizovat, nejde o záležitost obce, která patří do její správy, ale o odbornou činnost upravenou zvláštními právními předpisy.
Potkani a jiní škodliví a zdraví nebezpeční hlodavci se mohou přemnožit v místech, kde mají dostatek potravy, zejména v zemědělských a potravinářských objektech. Provozovatelé těchto objektů jsou povinni zajišťovat účinnou speciální ochrannou deratizaci na základě zákona. Deratizovat jsou povinni průběžně, nepotřebují k tomu žádnou vyhlášku obce. V případě, že provozovatel speciální ochrannou deratizaci nenevykonává a neplní si řádně své povinnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, může mu speciální ochrannou deratizaci nařídit krajská hygienická stanice. Za porušení povinností stanovených zákonem na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může provozovateli uložit pokutu, která se zvyšuje v případě opakovaného porušení zákona.

Pokud provozovatel dlouhodobě neplní své povinnosti a pokud krajská hygienická stanice dlouhodobě neprovádí kontrolu dodržování zákona, dochází k rozšíření zvýšeného počtu potkanů na území části obce nebo na území celé obce. Potom je obec oprávněna nařídit plošnou likvidaci potkanů na postiženém území. Zastupitelstvo obce může vydat obecně závaznou vyhlášku a v ní nařídit provedení plošné speciální deratizace ihned po zjištění zvýšeného výskytu tak, aby byla celá populace potkanů vyhubena. Přetrvávající problémy s potkany znamenají, že se nepostupuje důsledně podle zákona.

Kdy, kde a jak je kdo povinen hubit potkany?

To stanoví zákon a případně právní předpis obce vydaný na základě zákona. Povinnosti a zákazy, které nevyplývají ze zákona, není nikdo nikomu oprávněn ukládat. To platí i pro obec. Pokud chce obec něco nařídit, musí k tomu být zmocněna zákonem. Nemůže ve své vyhlášce ale nařídit nic jiného, než k čemu ji zmocní zákon.

Obec ve své vyhlášce nemůže "napravovat" povinnosti, které již stanovil Parlament ČR ve svém zákoně, ani nahrazovat nečinnost orgánů státu. Ve své vyhlášce musí obec upravovat pouze místní záležitosti obecní správy, které samostatně zvládne, nikoliv záležitosti státní správy.

Povinnost zajišťovat speciální deratizaci vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví pro všechny podnikatele a právnické osoby. Ti nemusí a ani nesmějí čekat na vydání obecně závazné vyhlášky obce, protože tuto povinnost musí plnit průběžně. Jakmile se vyskytne potřeba, musí zajistit deratizaci. Nařídit speciální ochrannou deratizaci jim může krajská hygienická služba v rámci kontroly dodržování povinností stanovených zákonem, což při zjištění nedostatků znamená současně finanční postih. Ze zákona vyplývá, že speciální deratizace je zaměřená na likvidaci existujícího zjištěného zvýšeného výskytu potkanů, nikoliv na předcházení jejich výskytu.

Prevence

Zákon o ochraně veřejného zdraví je zaměřen na předcházení výskytu škodlivých hlodavců. Preventivní charakter má běžná deratizace, nikoliv speciální. Všechny osoby jsou povinny provádět běžnou deratizaci jako součást čištění a běžných technologických postupů. Provádět běžnou deratizaci má každý ze zákona.

Opět nikdo nemusí a ani nesmí čekat na to, až obec vydá vyhlášku. Naopak, vyhláška obce může mít zcela destruktivní význam, jestliže se vydává proto, aby existoval "papír" na uskutečnění deratizace, jestliže má nahrazovat plnění zákonem stanovených povinností, pokud se její vydání zdůvodňuje prevencí a jestliže se vydává pravidelně na rok dopředu, nebo jestliže se speciální deratizace navrhuje až za půl nebo za tři čtvrtiny roku po zjištění zvýšeného výskytu potkanů nebo bez takového zjištění. Taková vyhláška neplní svůj účel, kterým je ochrana veřejného zdraví, bezodkladná likvidace přenašečů infekčních onemocnění, likvidace původců nákaz, čili likvidace zvýšeného počtu hlodavců, ale dává alibi těm, kteří nedodržují nebo neznají zákon. Jako by stačilo znát a dodržet vyhlášku obce a deratizovat dvakrát ročně.

Vyhláška obce však není všelék. Je pouze krajním, výjimečným a okamžitým řešením situace. V případě, že se postupuje podle zákona a deratizuje se průběžně, vůbec nemusí nastat situace vhodná pro vydání vyhlášky.

Pokud bude zjištěn nadměrný výskyt potkanů na větším území a když deratizace v jednotlivých provozovnách není dostačující, má obec účinný nástroj k tomu, aby nařídila kvalifikovanou plošnou speciální ochrannou deratizaci na příslušném území obce. Jejím smyslem není, aby potkani přebíhali pouze na jiná území, ale smyslem je jejich skutečná odborná likvidace v daném místě a čase.

Rozdíl mezi zajišťováním a prováděním deratizace

Povinnost udržovat ve svých objektech čistotu tak, aby například neposkytovaly úkryt, hnízdiště nebo obživu potkanům, je součástí běžných technologických postupů. Běžnou deratizaci běžnými prostředky je povinen a oprávněn provádět každý. Speciální deratizaci je každý provozovatel povinen zajišťovat, ale oprávněn ji uskutečnit je pouze podnikatel oprávněný k tomu pouze na základě živnostenského zákona. Obec není oprávněna stanovit vyhláškou, jak, kde a jakými prostředky se má deratizovat, nejde o záležitost obce, která patří do její správy, ale o odbornou činnost upravenou zvláštními právními předpisy. Obec není orgánem ochrany veřejného zdraví, který by byl oprávněn nařizovat deratizační postupy.

Použití speciálních deratizačních přípravků se děje na území obydleném lidmi. Jejich množství musí být proto minimální. Použitím deratizačních přípravků musí být dosaženo účelu deratizace, ale současně nesmí docházet k ohrožení životního prostředí a k ohrožení a poškození životních a pracovních podmínek. Nejde o ochranu potkanů, ale o ochranu zdraví lidí.

Sankce za porušení vyhlášky

Přestupkem nebo správním deliktem je nesplnění povinností uložených v zájmu ochrany zdraví a na základě zákona ve vyhlášce obce. Nikoho ale není možno postihovat za porušení vyhlášky vydané zastupitelstvem obce, jestliže svým jednáním poruší současně zákon Parlamentu ČR a tento zákon stanoví za porušení povinnosti vyšší sankci. Dodržování vyhlášky obce také vždy neznamená dodržování zákona. Pokud někdo dodržuje vyhlášku obce, ale porušuje zákon, je možno mu uložit pokutu za porušení zákona. Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo obce nemůže stanovit ve vyhlášce stejné povinnosti, které již stanovil Parlament ČR zákonem pro území celého státu, například nemůže nařídit běžnou deratizaci. Obec nemůže povinnosti stanovené zákonem ani upravovat pro území obce podle vlastního uvážení, například nemůže vyhláškou stanovit deratizační postupy a smluvní podmínky pro zajištění deratizace. Pokud ale nařídí vyhláškou speciální deratizaci v souladu s účelem zákona, může za porušení vyhlášk! y obce dostat občan pokutu až 30 tisíc korun a právnická osoba a podnikatel až 200 tisíc korun.

AUTOR: Eva Šromová
právnička
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí