zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EEA přináší první digitální mapu měnící se krajiny Evropy

19.11.2004
Příroda
EEA přináší  první digitální mapu měnící se krajiny Evropy
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) představila výsledky svého projektu  Corine Land Cover

Dnes byla veřejnosti představena  první digitální mapa změn evropské krajiny mezi roky 1990 a 2000, která politikům přináši informaci o dopadech jejich rozhodování  v oblastech, jako je zemědělství a doprava, na omezené zdroje regionů a celkově na životní prostředí.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) představila výsledky svého projektu  Corine Land Cover (CLC) 2000 na prestižním setkání v Bruselu, které bylo určeno pro zástupce z několika útvarů Evropské komise (včetně regionální politiky, zemědělství, výzkumu a životního prostředí), Evropské vesmírné agentury  a pro zástupce stávajících a budoucích  členských zemí EEA.

S použitím jednotné  metodologie poskytuje CLC 2000 první standardizovaný přehled o krajinném pokryvu Evropy v roce 2000 a o změnách, ke kterým došlo během desetiletí, které uplynulo od prvního mapování  na sklonku osmdesátých let dvacátého století. Oba produkty jsou veřejnosti bezplatně k dispozici na internetových stránkách EEA.

Kombinace geografické rozsáhlosti a místních údajů v projektu CLC 2000 nemá konkurenci v žádném ze světových informačních programů zabývajících se krajinným pokryvem. Projekt v současné době  zahrnuje 30 zemí a očekává se, že se tento počet v roce 2005 ještě zvýší.

„Projekt Corine Land Cover 2000 pomůže politickým činitelům provádět lepší politiku a pro Evropu plánovat životaschopnější budoucnost,“ uvedla profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA.

„Jde o unikátní nástroj, který umožňuje měřit dynamický vztah mezi různými způsoby využití naší krajiny a dopady (a bohuželčasto také  konflikty), které vycházejí z různých politických rozhodnutí například v oblasti zemědělství, regionální politiky a dopravy.“

EEA použila pro mapování krajinného pokryvu družicový zobrazovací program IMAGE2000, který spoluprovozuje se Společným výzkumným střediskem Evropské komise.  Jako podpůrné podklady pro interpretaci byly  použity letecké snímky a metody pozemního  zobrazování.

Na základě programu IMAGE2000 připravili odborníci z celé Evropy podrobné mapy zobrazující 44 rozdílných typů pokryvu krajiny, jako je např. „městská souvislá zástavba“, „louky“ a „orná půda mimo zavlažovaných ploch“.

Očekává se, že projekt CLC 2000 najde uplatnění u vysokého počtu uživatelů. Výsledky předchozího mapování (CLC 1990) využívali zájemci pracující například ve výzkumu, zemědělství, územním plánování, lesnictví, vzdělávání, dopravě, demografii, turistickém ruchu, energetice a zdravotnictví, a také v ochraně životního prostředí. Byly rovněž využity v některých komerčních aplikacích, například v atlasech a v automobilových navigačních systémech.

Na politické scéně mohou být výsledky projektu použity pro  ochranu ekosystémů, zastavení ztrát biologické rozmanitosti, sledování dopadů změn klimatu, hodnocení vývoje v zemědělství a implementaci  rámcové směrnice o vodě vydané Evropskou unií. Pomůže tak k uplatňování  prioritních oblastí šestého akčního programu EU pro oblast životního prostředí.

CLC 2000 může například ukázat místa se zvýšenou  fragmentací krajiny způsobenou silnicemi a dalšími dopady lidské činnosti , což může vést k narušení biokoridorů v krajině a tím i k vymírání některých druhů živočichů či rostlin.  

V oblasti zemědělství výsledky napovídají o hlavních trendech hospodaření na půdě,  jako je  přeměna luk a pastvin na ornou půdu, změny ve výměře  neobdělávané půdy a půdy vyjmuté z produkce, nebo celkové ukončení hospodaření na půdě.

 EEA plánuje, že v průběhu následujících dvou let podnikne hloubkovou analýzu změn krajinného pokryvu zjištěných  prostřednictvím CLC 2000. Patří mezi ně například  rozmáhající se urbanizace v řadě oblastí včetně Itálie, Nizozemska, východního Německa a Irska, ke které došlo během devadesátých let.

„Obrovský rozmach živelného růstu měst ve východním Německu je varováním pro sousední Polsko, kde by mohlo dojít k podobnému vývoji teď, kdy se tato země stala způsobilou pro využití fondů regionálního rozvoje EU, pokud se nepodniknou akce, které zmenší škodlivost takového vývoje,“ uvedla profesorka McGlade.

 „Zatím můžeme pozorovat, že v Irsku se urbanizace rozvíjí nikoliv v okolí měst, ale hlavně v odlehlých venkovských oblastech, kde zabírá pastviny. Tento trend může být ještě podnícen financováním rozvoje venkova, prováděným v rámci společné zemědělské politiky EU,“ dodala profesorka McGlade.

Projekt CLC 2000 je dostupný na adrese http://dataservice.eea.eu.int, kde je možné nalézt také ilustrativní mapy vyzdvihující změny ve vybraných oblastech v období 1990 až 2000. Podkladová data  IMAGE2000 jsou k dispozici na adrese http://image2000.jrc.it/.

Poznámky

·        Vývoje CLC2000 se zúčastnilo asi 300 odborníků z přibližně 100 organizací z celé Evropy a náklady dosáhly částky 13 milionů eur. K vytvvoření databáze CLC2000 bylo zapotřebí práce v rozsahu 150 člověkoroků.

·        CLC2000 bude sloužit jako vstup iniciativy Evropské komise s názvem „INSPIRE“ (Infrastructure for spatial information in Europe – Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě). Cílem je vytvoření databáze konzistentních geografických informací na podporu politik ochrany životního prostředí, rozvoje infrastruktury, zemědělství a námořní plavby. Viz http://www.ec-gis.org/inspire .

·        CLC2000 je rovněž příspěvkem k iniciativě Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES – Global Monitoring for Environment and Security), která je pod záštitou Evropské komise a Evropské agentury pro vesmír a která bude od roku 2008 zdrojem environmentálních informací z kombinovaných systémů leteckého a družicového  pozorování a pozemního monitorování.

·        Zkratka Corine je vytvořena z názvu programu „Coordination of Information on the Environment“ (Koordinace informací o životním prostředí). Tento program byl vytvořen v roce 1985 ještě před založením EEA.

Údaje o EEA

Evropská agentura pro životní prostředí je hlavním veřejným subjektem v Evropě určeným k poskytování kvalitních a nezávislých informací o životním prostředí politickým činitelům a veřejnosti. Má sídlo v Kodani a od svého založení v roce 1994 je uzlem Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet), což je síť přibližně 300 subjektů z celé Evropy, prostřednictvím kterých agentura shromažďuje a rozšiřuje data a informace vztahující se k životnímu prostředí. Jako instituce EU je agentura otevřená pro všechny státy, které mají společné cíle. V současné době má 31 členských zemí: 25 členských států EU, tři kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Iniciována byl dohoda o členství Švýcarska. O členství v agentuře požádaly západobalkánské státy – Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko a Černá Hora.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí