zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Péče o krajinu Českého středohoří polyká miliony

07.02.2005
Příroda
Péče o krajinu Českého středohoří polyká miliony
Na území CHKO České středohoří jsou v několika posledních letech pravidelně využívány státní prostředky poskytované MŽP v rámci "Programu péče o krajinu". Tyto prostředky plynoucí prostřednictvím Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří napomáhají obnově základních funkcí krajiny a přispívají k udržení a rozvoji krajinného rázu a přírodního prostředí Českého středohoří.
Rozsah podporovaných aktivit vychází z plánu péče o CHKO České středohoří, zahrnuje jak péči o krajinu, tak tzv. druhovou ochranu (management vybraných ohrožených a chráněných druhů živočichů a rostlin a jejich biotopů). Podporovány jsou také aktivity z oblasti environmentální výchovy a turistiky (výstavba a rekonstrukce naučných stezek apod.) a dále aktivity směřující k zajištění územního systému ekologické stability, který by měl být nosnou páteří zachování krajiny. Vychází též z podnětů a žádostí obcí, občanských sdružení, hospodařících subjektů apod.
V r.2004 dosáhl celkový objem podpory v rámci tohoto programu na území CHKO České středohoří zhruba 3,7 mil.Kč.
Největším objemem finančních prostředků byla podporována dlouhodobá péče o nejcennější biotopy v I.zóně CHKO (např. oblast Bílých strání u Litoměřic, Raná a Oblík na Lounsku). Prováděna byla selektivní likvidace či redukce expanzivních původních nebo invazivních introdukovaných křovin (svída krvavá, trnka, hloh, pámelník) a dřevin (akát, jasan ztepilý) a pravidelné extenzivní přepásání především stády ovcí a koz. Intenzivní managementové práce (kosení, odstraňování náletu, redukce expanzivních křovin, likvidace výmladků, likvidace stařiny, příprava některých ploch pro zavedení pastvy apod.) byly prováděny na dalších cenných lokalitách, jako jsou suché stepní stráně, "bílé stráně", vlhké podhorské louky, zamokřené plochy, skalnaté svahy (Babinské louky, Hradiště, Radobýl, Farská louka, Lipská hora, Tobiášův vrch, Holý vrch u Hlinné, Hradišťanská louka, Březina, Bohyňská lada, Číčov, Kalvárie, Štěpánovská hora, louky u Hrádku, Korozluk, Lukova, Libouchce, Jílového, Horního Oldřichova, Chrášťan a další). Výměra takto udržovaných ploch dosáhla v roce 2004 cca 170 ha.
Podpory se dostalo též zlepšení druhové skladby lesů výsadbou jedle, buku, javoru a jilmu na vhodných stanovištích a také podpora péče o památné stromy, jichž je v Českém středohoří více než sto.
Zvláštní kategorií prací je vytvoření sadbového materiálu pro vysazování původních odrůd ovocných dřevin, např. jeřábu oskeruše a starých odrůd jabloní a hrušní. Další aktivity se týkají záchrany a zabezpečení zvláště chráněných druhů živočichů, např. obojživelníků na tažných cestách křižujících silnice, vytváření tůněk, obnovy čapích hnízd, zajištění štol, jeskyní a dalších objektů jako zimovišť netopýrů a vrápenců apod. Ve spolupráci se záchrannou stanicí handicapovaných živočichů Falco Českého svazu ochránců přírody v Dolním Týnci bylo odchyceno 180 handicapovaných jedinců, kteří byli po ošetření většinou vypuštěni zpět do přírody. Finančně byla taktéž podpořena rekonstrukce části informačního systému na naučných stezkách Lovoš a Boreč a dále pod Vysokým Ostrým u Brné a Střekova.
Mgr.Markéta Peřinová, správa CHKO Čes. středohoří
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí