zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora – Podprogram „Zlepšení stavu přírodně nejcennějších oblastí v rámci Zlínského kraje pastevním chovem ovcí“

24.05.2005
Příroda
Zemědělství
Podpora – Podprogram „Zlepšení stavu přírodně nejcennějších oblastí v rámci Zlínského kraje pastevním chovem ovcí“

1. Výchozí stav                                                                

Zemědělství na území Zlínského kraje prošlo poměrně radikálními změnami. Důsledkem těchto změn je kromě odlišné orientace zemědělství i převažující důraz na maximální ekonomickou efektivitu hospodaření. Zemědělci se zaměřují na obhospodařování takových ploch, na kterých lze v co největší míře využít vysoce výkonnou zemědělskou techniku.

V důsledku toho se ovšem postupně zvyšuje výměra zemědělské půdy, která je pro tuto techniku nedostupná, popř. výnosy či obdržené dotace nejsou s to pokrýt náklady na její údržbu. Tato půda leží ladem a rychle se mění její stav - dochází k zvýšení výskytu agresivních a obtížných plevelů a k nárůstu náletových dřevin. Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny a dochází tím ke snížení rekreační funkce krajiny.

Dle kvalifikovaných odhadů je na území Zlínského kraje evidováno 4.000 ha neobhospodařované zemědělské půdy, z toho v okrese:


Kroměříž:                                       0 ha zem. půdy

Uherské Hradiště:                    1.600 ha zem. půdy

Zlín:                                            200 ha zem. půdy

Vsetín:                                     2.200 ha zem. půdy

Celkem:                                   4.000 ha zem. půdy


V současné době je neobhospodařovaná půda rozptýlena po katastrech, což znamená, že proces je dosud vratný a na mnohých plochách jsou již patrné pozitivní výsledky předchozí podporované pastvy ovcí. Přesto neobhospodařovaná půda dosud představuje překážku v ochraně krajiny, což se nejvíce negativně projevuje v CHKO Bílé Karpaty  a CHKO Beskydy. Chov ovcí byl na území Zlínského kraje podporován již dva předchozí roky s pozitivními výsledky při zastavení růstu a snižování plochy neobhospodařovaných pozemků.


2. Cíle podprogramu

Zlepšit péči o krajinu Zlínského kraje i v oblastech méně vhodných pro intenzivní zemědělskou výrobu zejména ale tam, kde má krajinný ráz vysokou estetickou hodnotu nabízející možnost rekreačního využití nebo v místech s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na hospodářskou činnost člověka, protože jinak podléhají konkurenci jiných agresivnějších druhů rostlin a živočichů často člověkem považovaných za plevelné nebo škodlivé. Údržbou zemědělských pozemků se také přispěje k zastavení nebo zpomalení šíření plevelných druhů rostlin v krajině. Menší je již přínos k podpoře zaměstnanosti, neboť podprogram nevytváří významný počet pracovních míst.

2.1.  Specifikace účelu podpory

Podpora bude poskytnuta žadatelům na základě předložené žádosti s tím, že účel žádosti musí odpovídat specifikaci uvedené v bodech a) – d), výsledek projektu musí být prokazatelný a dlouhodobý.

a) ochrana ZPF
Potlačování rozmnožování a šíření plevelů, které na vlastním spásaném pozemku a na dalších plochách snižují výnosy pěstovaných plodin nebo snižují jejich kvalitu, znehodnocují půdu a nahromadění biomasy a nárůst náletových dřevin ztěžuje eventuální návrat k využívání půdy. V případě potřeby budou nedopasené plochy nebo rostliny dosečeny.      


b) ochrana biodiverzity a krajiny

Pastevní chov ovcí musí podporovat výskyt a přežití vzácných a chráněných druhů rostlin i

živočichů nebo tyto druhy alespoň neohrožovat.


c) estetické hledisko

Pastva ovcí bude podporovat estetickou hodnotu krajiny s udržovanými pastevními plochami

a tím se bude podílet i na zlepšení rekreační hodnoty krajiny.


d) retenční schopnost krajiny

Pastva ovcí s případnou ošetřením pastvin musí udržovat zapojený travní a bylinný porost schopný dlouhodobě zachycovat dešťové srážky i vodu z tajícího sněhu, nebude-li zamrzlá půda.


2.2.  Ukazatele měření

Vstup:              finanční prostředky ve výši       1 000 000,- Kč.           

Výstup:             Předpokládaný nákup 300 až 320 kusů plemenných ovcí a plemenných beranů.

Výsledek:         Pastvou nakoupených ovcí bude udržováno cca 600 ha plochy pastvin.

Zastavení, resp. snížení nárůstu neobdělávaných  a neudržovaných ploch na území Zlínského kraje, přínos pro estetiku a rekreační využití krajiny, podpora výskytu a přežití některých druhů vzácných rostlin a živočichů.

Dopady:       Zastavení, resp. snížení nárůstu neobdělávaných  a neudržovaných ploch na území Zlínského kraje.

Přínos pro estetiku a rekreační využití krajiny.

Podpora výskytu a přežití některých druhů vzácných rostlin a živočichů.

Zlepšení podmínek pro zavedení chovu ovcí u začínajících zemědělců zejména při nákupu základního stáda ovcí.

Prevence před potřebou neefektivního úklidu zanedbaných lokalit, likvidací suché biomasy a agresivních druhů rostlin potlačujících ostatní hodnotnější rostliny.                        

 3. Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou fyzické a právnické osoby hospodařící na území Zlínského kraje a zabývající se chovem ovcí způsobem, který zabezpečí žádoucí údržbu a tvorbu krajiny.

4. Výše podpory

Celková částka určená na Podprogram podporu údržby krajiny  Zlínského kraje pastevním chovem ovcí v roce 2005 je 1 000 000,- Kč.

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:  120.000,- Kč

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:  199.000,- Kč


Podpora nesmí přesahovat 70 % celkových nákladů projektu. Finanční spoluúčast žadatele musí být minimálně 30%, minimální počet nakoupených ovcí musí být 30 kusů.


5.  Žadatel o podporu musí být:

a) Fyzické osoby podnikající  v oblasti zemědělské výroby na území Zlínského kraje, které podnikají v zemědělství podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.


b) Právnické osoby podnikající v zemědělství na území Zlínského kraje s příjmy ze zemědělské prvovýroby vyššími než 50%, které podnikají na základě zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů).


6. Územní vymezení

Žadatel o podporu musí působit ve Zlínském kraji. Při posuzování žádostí budou preferovány lokality, které:

a) nejsou doposud obhospodařovány,

b) nacházejí se ve skladebných prvcích ÚSES, MZCHÚ nebo CHKO. Žadatel v tomto případě doloží souhlasné stanovisko místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.


7. Kritéria hodnocení

Plocha a význam území udržovaného pomocí pastvy ovcí.

Dořešení likvidace nespasených plevelných rostlin.

Způsob zabezpečení ochrany vzácných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na pastvině.

Vliv chovatelských zařízení na estetiku krajiny.

Komplexnost péče o pastevním způsobem udržované území.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí