zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní informace k problematice environmentálního účetnictví a udržitelného rozvoje

13.11.2005
EMS
Základní informace k problematice environmentálního účetnictví a udržitelného rozvoje

Environmentální účetnictví a tvorba environmentálně orientovaného účetního systému je problematikou, kterou se zabývá řada národních a mezinárodních organizací a institucí. V České republice je problematika environmentálního účetnictví řešena na makroekonomické a podnikové úrovni.

Česká republika se ke konceptu udržitelného rozvoje hlásí již od jeho přijetí na Summitu Země v červnu 1992. Ačkoliv zpočátku bylo k tomuto konceptu přistupováno nekomplexně, kdy se této problematice v podstatě věnovalo pouze Ministerstvo životního prostředí, postupným vývojem a pokračujícími diskusemi, zejména pak v souvislosti s nezbytností koordinace postupu jednotlivých resortů v této problematice, byl na národní úrovni zformován institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. V srpnu roku 2003 byla zřízena Rada vlády pro udržitelný rozvoj, která je poradním a koordinačním orgánem vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj zastřešuje prostřednictvím systému svých pracovních orgánů práci na jednotlivých aspektech udržitelného rozvoje. Strategie udržitelného rozvoje ČR byla vládou schválena v prosinci roku 2004. Vedoucím pracovního týmu, který zpracovává soubor indikátorů udržitelného rozvoje pro vyhodnocování Strategie udržitelného rozvoje ČR je senátor a ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí státní politiky životního prostředí. V rámci koncepce udržitelného rozvoje jsou podporovány státní politikou životního prostředí různé ekonomické nástroje, jedním z nich je i environmentální účetnictví.

Environmentální účetnictví a tvorba environmentálně orientovaného účetního systému je problematikou, kterou se zabývá řada národních a mezinárodních organizací a institucí. Předmětem široké diskuse jak na mezinárodní tak i na národní úrovni jsou možnosti integrace jednotlivých přístupů k environmentálnímu účetnictví do společného účetního rámce, jejich koncepce, používané účetní a oceňovací metody apod. Česká republika se začíná do těchto diskusí stále aktivněji zapojovat. Ministerstvo životního prostředí věnuje environmentálnímu účetnictví velkou pozornost. V České republice je problematika environmentálního účetnictví řešena na makroekonomické a podnikové úrovni.

V rámci environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni lze konstatovat, že mnohé aktivity a jejich výstupy jsou srovnatelné s výstupy v jiných členských zemích EU.

V návaznosti na řešenou problematiku vzniklo v roce 2000 při Ministerstvu životního prostředí několik pracovních podskupin. Ale na konci roku 2001 bylo navrženo a schváleno, aby v rámci pracovní skupiny environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni byla zřízena pouze jedna pracovní skupina zabývající se aktuálním tématem bez dalšího dělení na podskupiny.

V této oblasti Ministerstvo životního prostředí aktivně spolupracuje s Českým statistickým úřadem, v současné době probíhá pilotní sestavování některých vybraných satelitních účtů životního prostředí. K problematice environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni proběhlo několik celorepublikových i mezinárodních jednání, seminářů a konferencí, jejichž cílem bylo podporovat podvědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace. Sdílet s účastníky vědomosti o aktuální situaci v environmentálním účetnictví na makroúrovni a rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. Otevřít diskusi o dalším směru rozvoje v oblasti environmentálního účetnictví a indikátorů udržitelného rozvoje. Též bylo vydáno několik odborných publikací.

Česká republika se aktivně zúčastňuje zasedáních EUROSTATu, pracovní skupiny "Národohospodářské celkové účty životního prostředí".

V oblasti environmentálního účetnictví na podnikové úrovni je potřeba i nadále zajistit postupné zavádění sledování environmentálních ukazatelů u stále většího počtu podniků v návaznosti na systém EMS/EMAS a rozvíjení podnikového reportingu a komunikace se zainteresovanými stranami v oblasti přístupu podniku k životnímu prostředí.

V návaznosti na řešenou problematiku vznikly v roce 2000 při Ministerstvu životního prostředí 3 pracovní podskupiny:

  • Metodika sledování dopadu legislativních změn na podnikové úrovni a tvorba terminologie ve shodě se světovými standardy
  • Manažerské environmentální účetnictví (identifikace environmentálních nákladů)
  • Environmentální reporting na podnikové úrovni

Tyto skupiny se však v poslední době podílejí na řešení jednotlivých problémů společně.

V roce 2003 vydalo Ministerstvo životního prostředí metodický pokyn pro zavádění podnikového environmentálního účetnictví v České republice, dle kterého podniky mohou postupovat. K problematice podnikového environmentálního účetnictví již proběhlo mnoho celorepublikových i mezinárodních jednání, seminářů a konferencí, jejichž cílem byla diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti ochrany životního prostředí a jejích ekonomických aspektů, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví. Účelem bylo seznámit účastníky s problematikou sledování finančních toků souvisejících s životním prostředím a připravit podniky k zavedení podnikového environmentálního účetnictví s přihlédnutí ke specifickým podmínkám podniku. Díky práci pracovních skupin došlo k vydání celé řady odborných publikací a problematika environmentálního účetnictví se dostává do širokého povědomí podnikatelské sféry. Praktické zkušenosti podniků, které si environmentální účetnictví zavedly, potvrzují sílu a pozitivní přínosy tohoto nástroje.

Česká republika se v této oblasti aktivně zúčastňuje zasedání UNSTADu (Konference spojených národů pro obchod a rozvoj), pracovní skupiny ISAR (Mezinárodní pracovní skupina expertů pro mezinárodní standardizaci účetnictví a výkaznictví). V oblasti podnikového účetnictví se též rozvíjí spolupráce s expertní pracovní skupinou zaměřenou na zlepšování role vlád v podpoře environmentálního podnikového účetnictví (Environmental Managerial Accounting -"EMA"), která vznikla na základě iniciativy OSN.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí