zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NOVÝ PROJEKT PRO PODPORU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

27.02.2006
Zemědělství
NOVÝ PROJEKT PRO PODPORU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
„Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“

v rámci grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ MŽP ČR v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů podpořený z Evropského sociálního fondu

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj setrvalých zemědělských systémů v ČR již od roku 1990. Sídlo svazu se nachází v Šumperku a po celé České republice dosud vytvořil síť deseti regionálních center.

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, který přijala vláda ČR, definoval silné stránky ekologického zemědělství, ale i stránky slabé s cílem jejich zlepšení. Prioritou Akčního plánu je zlepšit vazbu ekologického zemědělství na ochranu přírody a krajiny, zdokonalit poradenství, vzdělávání zemědělců, spotřebitelů i ostatních stakeholderů. Akční plán je národním strategickým dokumentem pro ekologické zemědělství, jeho implementace není však dosud systematicky financována, zájmová problematika projektu se nachází na rozhraní kompetencí resortu zemědělství a životního prostředí. Ekologické zemědělství je součástí podporovaných agroenvironmentálních programů v rámci HRDP (Horizontální plán rozvoje venkova) - většina informačních a vzdělávacích okruhů je shodná pro ekologické zemědělství i agro-envi.

Hlavním podnětem pro podání žádosti o podporu tohoto projektu ze zdrojů Evropského sociálního fondu je potřeba rozvoje ekologického zemědělství, které je žádoucí zejména v méně rozvinutých regionech České republiky, kde může podpořit nové produkční a zpracovatelské programy, podílet se na ochraně přírody a vytvářet nové pracovní příležitosti.

Cíle projektu:

- popularizovat a odborně zajistit ekologické formy hospodaření a posílit jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstnanost

- zvýšit povědomí zemědělců a obyvatel venkova o horizontálním tématu udržitelného rozvoje a o evropské i národní environmentální a zemědělské legislativě, včetně rozvoje venkova

- zvýšit kvalifikační úroveň a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru šetrného (setrvalého) zemědělství a tím i adaptabilitu pracovní síly obyvatel venkova

- spolupracovat s nejdůležitějšími partnery na území celé České republiky (včetně veřejné správy) při vytváření sítě informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy

- využít stávající sítě regionálních center svazu PRO-BIO a připojit nová (elektronický informační systém), vybavit nová informační centra odbornými a obecnými informačními materiály dosud vydanými, i novými, které vzniknou jako výstupy celostátních aktivit projektu

- zajistit kvalitní poradenství a informace pro zemědělce orientované hlavně na zlepšení stavu životního prostředí, podporu biodiverzity (vč. propagace regionálních biopotravin), podporu zaměstnanosti i osob ohrožených sociální exkluzí atd.). Zdroj informací mj. - nově vzniklé odborné a výzkumné centrum pro ekologické zemědělství a krajinu - Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci

- propagovat ekologické zemědělství a biopotraviny

- vytvořit nová pracovní místa v informačních centrech a nepřímo i pracovní místa v zájmovém území

Stěžejním záměrem projektu je vytvoření sítě agroenvironmentálních informačních a poradenských center v regionu východních Čech a severovýchodní Moravy ve spolupráci se Agenturou ochrany přírody, jednotlivými Správami chráněných krajinných oblastí, Zemědělskými agenturami Ministerstva zemědělství ČR, zemědělskými školami, nevládními neziskovými organizacemi a obcemi. Síť bude propojena elektronickým info-systémem, koordinována a monitorována svazem PRO-BIO.

Celkem 18 celostátních aktivit bude zaměřeno na tvorbu jednotných odborných podkladů a pořádání celostátních akcí, provoz internetového portálu, vzdělávání poradců pro ekologické zemědělství a agro-envi (kooperace s ÚZPI - Ústavem zemědělských a potravinářských informací), vedoucích pracovníků zemědělských podniků a personálu informačních center.

Hlavní částí projektu bude zřízení nebo rozšíření celkem 36 agroenvironmentálních poradenských a informačních center v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji jako součást celostátní sítě.

Celkem 38 regionálních aktivit, které zajistí 22 partnerů, se zaměří kromě profesního vzdělávání i na obecnou environmentální výchovu a osvětu veřejnosti s prioritní propagací EZ a biopotravin.

Hlavní osu projektu v uvedených krajích (a okresech Rychnov n. K. a Hodonín) zajišťuje svaz PRO-BIO se svými partnery (dosud bylo úspěšně realizováno několik velkých projektů např. v rámci Phare), naváže na spolupráci se zemědělskými agenturami Ministerstva zemědělství ČR a zahájí nové partnerství s Agenturou ochrany přírody s vazbou na jednotlivé Správy CHKO (Orlické hory, Železné hory, Jeseníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Beskydy a Bílé Karpaty).

Projekt začíná 1. března 2006 a končí 28. února 2008. Hodnota projektu je cca 13 milionů Kč.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Ing. Jiří Urban, místopředseda a Ing. Jiřina Pavelková, koordinátor projektu

Více informací:

www.pro-bio.cz

Ing. Vladimíra Červená

PR a propagace

tel./fax: 583 216 609

vladimira.cervena@pro-bio.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí