zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Etický a sociální audit

13.03.2006
EMS
Etický a sociální audit
Různé audity se staly běžnou součástí šetření v podniku. Stranou pozornosti u nás dosud zůstávají etický a sociální audit, ačkoliv na náročných trzích jsou žádané.
V posledních patnácti letech se zvýšila obliba a četnost využití nefinančních auditů ve firmách. Je to výraz snahy analyzovat a zlepšovat takové faktory, které nemají v ekonomických ukazatelích svoji kategorii, ale přesto se významně podílejí na prosperitě firem. A tak se setkáváme s auditem spokojenosti zákazníků, environmentálním auditem, technologickým či personálním. Avšak se sociálním a etickým auditem se v naší podnikové praxi téměř nesetkáme.

Příčin bychom našli víc - je to stigma, které s sebou nese spojení slov etický a audit. Možná nemá management dost informací o tomto auditu, nebo nemá dost odvahy pojmenovat problémy, které zatím jen tuší. U někoho může tento typ auditu vyvolávat asociace spojené s nepříjemnými dotazy na naše názory, soukromí apod., z dob kádrování. Navíc kvalitně provedený etický audit je jenom polovina úkolu. Ten nejobtížnější teprve na management čeká - řešení problémů a nežádoucích situací, které audit prokáže.

Je rovněž chybou akademické sféry a vzdělávacích institucí obecně, že se zatím dostatečně nepokusily představit podnikatelské veřejnosti etický a sociální audit a vysvětlit jeho význam.

Zdá se, že praxe předběhla připravenost nejenom auditorských domů, ale i pracovišť jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dokazuje to například situace Karlovarského porcelánu, a.s., popsaná v týdeníku Ekonom č.5 /2005. Odběratelé na náročných trzích (v případě Karlovarského porcelánu, a. s., Spojené státy) budou stále častěji vyžadovat kromě kvality také certifikaci etického a sociálním klima dodavatele.

PROČ SE ZABÝVAT ETIKOU?

Ve většině případů platí "bad ethics is bad business". Podnikání, které ignoruje požadavky podnikatelské etiky, nemůže maximalizovat hodnotu majitele v dlouhodobém pohledu. Ve svobodném tržním prostředí nejproduktivnější zaměstnanci, nejlevnější a nejflexibilnější zdroje a nejlepší dodavatelé hledají "dobrý business" a nikoliv podvody a nečestné jednání.

Finanční skandály v USA i Evropě ukázaly, že finanční audity (a auditoři sami o sobě) nejsou ještě zárukou dodržování pravidel. Hledají se tedy mechanismy, které by lidské selhání minimalizovaly nebo alespoň včas odhalily. Jednou možností je využití etického a sociálního auditu.

V období vrcholících příprav České republiky pro vstup do EU, a pod tlakem hodnotících zpráv Evropské komise, byla ze strany orgánů státní správy věnována podnikatelské etice větší pozornost než v minulých letech. Příliv zahraničních investic, a s tím spojené i nové formy řízení, slibovaly zlepšení nebo alespoň vytrvalý zájem o tuto oblast. Dva roky po vstupu do Evropské unie musíme bohužel konstatovat, že se neudržela původní snaha o řešení některých naléhavých otázek spojených s podnikatelskou etikou. Například se posiluje korupční prostředí. Pozice České republiky v hodnocení Transparency International se opět zhoršila (51. místo - viz MŘ č. 11/2005, s. 4). Narůstá nedůvěra občanů v transparentnost politiky a politiků a podezření v prorůstání ekonomické a politické sféry.

Vyspělé státy a obchodní společnosti či mezinárodní organizace se pokoušejí zlepšit situaci v naplňování etických principů v podnikání. Hledají nástroje, které by vytvořily formální aparát k analýze stávající situace. Ta by pak byla východiskem pro implementaci nových praktik, vedoucí ke zlepšení situace.

PŘÍNOSY ETICKÉHO A SOCIÁLNÍHO AUDITU

Kontrola řízení. Především velké společnosti operující ve více zemích, v prostředí s různou kulturou, historií, tradicemi a náboženstvím potřebují kontrolu nad naplňováním jednotné strategie z hlediska hodnot ve společnosti. Tyto společnosti mají propracované systémy, např. v rámci tzv. korporátního auditu zjišťují skutečnosti, které jsou součástí sociálního auditu. Forma zpráv, které si vyžaduje centrální vedení, má předepsaná témata, v nichž je pamatováno i na etickou a sociální oblast (firmy mají k dispozici mj. doporučenou směrnici OECD pro Corporate Governance). Navíc tyto společnosti disponují dostatečnými zdroji pro zajištění takových kontrol, které považují za vhodné.

Ve složitější situaci se někdy nacházejí firmy střední velikosti či úřady, které nemají tyto mechanismy ve svém kontrolním systému zabudované. Intriky a účelové vytváření koalic k prosazení svých zájmů mohou vést ke spotřebování většiny energie zaměstnanců. Jejich ekonomická situace, úroveň managementu či kultura organizace nenabízejí prostředky pro objektivní zjištění situace.

Analýza sociálního klimatu společnosti. Velikost firmy často nedovoluje managementu dohlédnout konkrétní důsledky svých rozhodnutí. Navíc realizace různých opatření či změn se projevuje s určitým časovým zpožděním. Etický audit nabízí managementu v tomto ohledu zpětnou vazbu.

Současně audit přispívá k motivaci zaměstnanců, neboť o jejich názory se vedení zajímá, jsou pro ně důležité. Snižuje tak stresové zatížení, protože problémy je možné prezentovat legitimní formou, aniž by si zaměstnanci museli připadat jako "troublemakers".

Etický a sociální audit je tedy prostředek, jak mít morální rizika v podniku pod dohledem, Může se jednat o zdánlivě malý problém, jako je alkohol na pracovišti. Pokud ale neexistuje formálně akceptovaný a respektovaný systém, který na to se vší vážností poukáže, může přerůst v závažný problém.

Transparentnost. Audit zjišťuje, jak je zajištěna transparentnost pro všechny skupiny stakeholderů. Přesné a včasné informace jsou předpokladem dobré, dlouhodobé spolupráce pro tyto skupiny. Nejčastěji si na neprůhlednost či nedostatečnou komunikaci stěžují zaměstnanci. Je v zájmu firem samotných být čitelné nejenom pro vlastní zaměstnance, ale také vůči komunitě, která je územně, ekonomicky i ekologicky s firmou spojená. Dostatečná transparentnost a otevřenost prohlubuje pozitivní vazbu mezi jednotlivými skupinami a posiluje důvěru a loajalitu vůči firmě.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Globální byznys přináší požadavek na větší kontrolu naplňování etických kritérií. Je v zájmu byznysu samotného nepodceňovat tyto problémy. Neřešené problémy mohou nastolit sociální neklid v oblasti, etické pochybení poškodit image firmy, vyvolat zákaznický bojkot, způsobit ekonomické škody kvůli vlastním zaměstnancům. Tedy vše to, čemu se firmy snaží předejít.

Rozhodnutí o provádění etického či sociálního auditu patří mezi strategická rozhodnutí firmy. Vzhledem k tomu, že takovouto kontrolu nepředepisuje žádný zákon, je výsadním právem managementu (případně vlastníka), zda se rozhodne pro audit. V České republice se prokázalo, že ke kontrole tohoto typu dochází až na základě tlaku odběratelů. Hlavním motivem je snaha uspět na náročných trzích.

Managementy českých firem jsou v zajetí schémat, která se nedaří tak jednoduše měnit. Setkáváme se tedy poměrně často s otázkou zavádění etického řízení jako nadbytečného konceptu, protože právní řád jasně deklaruje pravidla.

Je třeba znovu připomenout, že nelze spoléhat na jednotnou normu auditování (jako například u finančního auditu), která by byla univerzálně platná pro všechny typy komerčních společností, institucí státní či veřejné správy. Tento fakt je dalším ze závažných překážek pro zavádění sociálního a etického auditu. Navíc se zde setkáváme s dosud nepřekonanou bariérou, kterou je stále živý předsudek spojený s etickým auditem jako prostředkem "kádrování."

Je nasnadě, že i dobrý nástroj se dá zneužít. Je tomu tak i v případě etického a sociálního auditu. Mohou se naskytnout situace, kdy bude audit zneužit jednak tím, že bude účelově zadaný, nebo management může manipulovat s výsledky. Tyto nevýhody však nemohou převážit pozitiva etického a sociálního auditu. Je to především důležitá zpětná vazba pro management, která pomáhá ozdravit firemní prostředí.

AUTOR: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D.
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
MODERNÍ ŘÍZENÍ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí