zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekozemědělci rokovali na Vysočině

07.04.2006
Zemědělství
Ekozemědělci rokovali na Vysočině

Na čem se usnesla valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců?

Výroční valná hromada Svazu ekologických zemědělců se konala v pátek 31. března v Jihlavě. Po tuhé zimě přišly povodně a tak ekozemědělci ještě nemohli pracovat na poli a měli prostor pro úvahy o budoucnosti svého oboru. K tomu přispěla i účast vrchního ředitele strukturálního úseku Ministerstva zemědělství ČR Ing. Martina Fantyše, který nastínil vizi rozvoje venkova a ekologického zemědělství (EZ) až do roku 2013 (plánovací období EU) a velmi otevřeně a věcně diskutoval s účastníky valné hromady i na ožehavá témata (např.: pozemkové úpravy, nesoulad mezi plochou  ekologických travních porostů a produkcí biopotravin v  ČR, výše dotace na travní porosty v EZ, dotační platby na zemědělské podniky s omezením jejich velikosti po roce 2010, možnost navýšení mléčné kvóty pro ekozemědělce...).
Ekozemědělci si stěžovali, že nejsou vytvořeny dobré podmínky pro to, aby se v ČR produkovaly domácí biopotraviny v dostatečném množství a sortimentu (přísný výklad evropských hygienických a veterinárních norem, nedostupnost investičních podpor zejména pro malé zpracovatele).Část bioproduktů se vyváží, aby se následně dovážely ze zahraničí (např. z Německa, Rakouska, Francie...) zpracované a zabalené jako biopotraviny. Akční plán rozvoje EZ v ČR do roku 2010 (přijatý vládou) se daří naplňovat jen z části, i proto byl v rámci Svazu PRO-BIO ustanoven Klub zpracovatelů bioproduktů, který se snaží tento nesoulad řešit. Činnost Klubu představila ekologická zpracovatelka bylin Jarmila Abrlová z Pavlova a předseda Klubu Josef Šourek - výrobce biosýru z Plavů u Semil.

Po diskusi mezi ekozemědělci z horských oblastí a mezi zastánci podpory rozvoje ekozemědělství i v produkčních oblastech přijala valná hromada Svazu PRO-BIO důležité usnesení, které adresuje v době finalizace klíčového programu pro rozvoj venkova na období 2007–2013 (EAFRD) zejména Ministerstvu zemědělství ČR:

Svaz PRO-BIO konstatuje, že podpora ekologického zemědělství v České republice je nedostatečná a to je jeden z důvodů, proč klesá výměra ploch zařazených do tohoto systému. Svaz tímto apeluje na MZe ČR, aby v chystaném programu EAFRD zajistil dostatečné prostředky pro výrazné navýšení podpor EZ. Svaz také nesouhlasí s dosavadním hodnocením plnění Akčního plánu rozvoje EZ v ČR a poukazuje na skutečnost, že Akční plán není naplňován v hlavním kvantifikovaném cíli – tj. nárůstu ploch na 10% v roce 2010. Za jeden z důvodů tohoto stavu Svaz PRO-BIO považuje nedostatečnou sazbu na trvalé travní porosty v EZ a proto žádá  MZe ČR o zapracování této připomínky do Průběžné zprávy o plnění Akčního plánu  EZ.

Nejen kritika, ale i pozitivní příklady a prezentace dosavadní práce Svazu a jeho členů charakterizovaly jednání valné hromady PRO-BIO Svazu. Bylo konstatováno, že stát (MZe ČR, MŽP ČR i Státní zemědělský intervenční fond - SZIF) posiluje podporu propagace ekozemědělství a biopotravin. V programu valné hromady vystoupila Mgr. Jana Průšová ze spotřebitelské organizace PRO-BIO Liga. Představila nový web www.biospotrebitel.cz, jehož vznik podpořilo MZe ČR. Vyzvala ekozemědělce, aby se aktivně zapojili do propagace a prezentovali svá hospodářství prostřednictvím těchto internetových stránek, které směřují především ke spotřebiteli a jsou otevřené pro vkládání informací o činnosti a aktivitách ekozemědělců. Slíbila, že tvorba a udržování stránek bude pokračovat i po vyčerpání grantu.

Vzhledem k tomu, že v ČR bylo v kontrole EZ vytvořeno konkurenční prostředí, představily se obě státem akreditované kontrolní organizace KEZ a ABCert a také kontrolní organizace Biokont, která na akreditaci MZe ČR zatím čeká.

Valná hromada rovněž zdůraznila nutnost řešení otázky možné kontaminace EZ a biopotravin geneticky modifikovanými organismy (GMO). Na jedné straně nechce většina členů připustit jakékoliv stopy GMO v systému EZ a v biopotravinách. Na druhé straně si členové a zejména poradci EZ uvědomují nereálnost tohoto požadavku v prostředí, kdy GMO zemědělství vytváří na EZ tlak a způsobuje náhodné kontaminace (sprášení u rostlin, dopravní cesty u krmiv...), které nemohou ekozemědělci ovlivnit a následně jsou za to sankcionováni. Diskusi valná hromada neuzavřela ale usnesla se, že bude na toto téma uspořádán samostatný seminář, který zohlední i zahraniční zkušenosti a stanovisko mezinárodní asociace ekologického zemědělství IFOAM.

Dalším tématem bylo posilování integrované produkce v ČR, kdy finanční podpory tomuto systému začínají konkurovat náročnější produkci ekologické. V některých případech mají naši kolegové ze svazů integrované produkce podmínky i lepší, tak je tomu i u dotací na výsadby sadů, které mají exkluzivně pouze integrovaní (znamená to, že používají integrovanou ochranu rostlin = o něco méně chemie) ovocnáři na výsadbu sadů.
Pobočka Svazu PRO-BIO Bílé Karpaty proto požaduje změnu Zásad pro poskytování dotací na rok 2007, aby podporu na výsadbu sadů mohli dostat i ekozemědělci.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců každoročně hodnotí činnosti všech svých členů a již tradičně vyhlašuje titul “Nejlepší ekologický zemědělec roku”. Za rok 2005 bude jako nejlepší ekozemědělec oceněn pan Jan Štěrba z Deblína v Jihomoravském kraji. Slavnostní předání Bartákova hrnce a den otevřených dveří proběhne v sobotu dne 27. května 2006 na ekofarmě Deblín.  Podobné ocenění získávají i finální výrobky z ekologického zemědělství, které jsou vyhlašovány jako “Česká biopotravina roku”. Mezi standardní aktivity svazu patří pořádání i účast na výstavách, veletrzích a dalších akcích, pořádání seminářů v ČR i zahraničí.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Ing. Jiří Urban – místopředseda svazu
tel.: 603 251 916
Ing. Vladimíra Červená – PR a propagace
vladimira.cervena@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz
tel./fax: 583 216 609

Další informace o ekologickém zemědělství a Svazu PRO-BIO
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců České republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů - ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů - a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. Savz PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolním organizacím či státním orgánům. Svaz PRO-BIO má blízko ke svým členům díky deseti regionálním centrům (RC PRO-BIO) s působností na celém území ČR a dvěma odborným sekcím (PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství a PRO-BIO Prodej a marketing biopotravin). V současné době Svaz PRO-BIO sdružuje téměř 500 členů.
Členy obhospodařovaná výměra celkem činí 116.855 ha, z toho: 
Orná                                  7.031 ha
TTP   107.135 ha
Sady   287 ha
Vinice   20 ha
Zelenina  10 ha
Ostatní půda   2.372 ha

KDO jsou ekologičtí zemědělci?
· hospodaří s šetrným přístupem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě s ohledem na přirozené koloběhy a závislosti
· pečují o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny
· při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy
· nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO)
· zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy
· starají se o pohodu chovaných zvířat tzv. welfare
· krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají  preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.
· produkují nutričně vysoce kvalitní suroviny
· podrobují se přísné kontrole ekologického zemědělství
· označují své produkty známku BIO
 
CO jsou biopotraviny?
· jsou zpracovány z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství
· neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva, která zvyšují zdravotní rizika potravin nebo zatěžují či znečišťují životní prostředí
· při výrobě se nepoužívají nenešetrné postupy (např. ionizované záření)
· neobsahují GMO
· jsou označeny známkou BIO
· jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou

Zakazuje se používání označení „bio“ nebo „eko“ pro jiné než certifikované produkty ekologického zemědělství. Každý jiný produkt takto označený je podvod a může být sankcionován.

PROČ kupovat biopotraviny?
· pro podporu vlastního zdraví
· pro podporu šetrného přístupu k životnímu prostředí
· pro podporu rozvoje produkce kvalitních, bezpečných a zdravých potravin
· pro podporu prosperity a sociální stability venkova
· pro podporu welfare - chov zvířat bez týrání

Strategie a cíle Klubu výrobců bioproduktů
o Ekologické farmy - silný hráč na poli českého zemědělství
o Bioprodukty - důležitá součást českého potravinového koše a sortimentu čerstvých produktů
o Ekologické farmy - služba veřejnosti: semináře, agroturistika, léčebné programy, kulturní akce, odborné stáže
o České ekofarmy - součást evropské sítě výrobců biopotravin
o Ekologické zemědělství - součást a základna projektů udržitelného rozvoje
o Ekologické farmy a zpracování a finalizace biopotravin - vytváření nových pracovních příležitostí v regionech s vysokou nezaměstnaností
o Podpora každé jednotlivé farmy, farmáře, produktu
o Rozvoj ekologického zemědělství a českého venkova, výroba zdravých a kvalitních potravin
o Aktivní a společné hledání cesty k překonání překážek, týmová práce, předávání zkušeností, podpora a komunikace pro další rozvoj odvětví

Navštivte informační portál PRO-BIO Svazu na www.pro-bio.cz (kde naleznete informace o ekologickém zemědělství, PRO-BIO Svazu, oficiální dokumenty, adresář členů, seznam bioprodejen, projekty, nabídka literatury, kalendář akcí, články, tiskové zprávy, inzerce, kontakty a další). 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí