zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První změny ADR/RID 2009

27.11.2006
Chemické látky
První změny ADR/RID 2009
V září se v Paláci národů v Ženevě uskutečnilo další Společné zasedání ADR/ADN a RID. Především se věnovalo novým návrhům na změny ADR/ADN a RID
Návrh Belgie chtěl přechodné podmínky nejen mít v kapitole 1.6, ale jeho odkaz uvádět i v příslušném odstavci uvedením poznámky, která by odkazovala na příslušná přechodná ustanovení. Diskuse o něm bude pokračovat.

Návrh CEFIC na povolení společné nakládky organických peroxidů s nebo bez vedlejšího nebezpečí s organickými peroxidy (sloupce 5.2 a 5.2 1 v tabulce pododdílu 7.5.2.1) byl schválen.

Společný návrh CEFIC a Švýcarska - přepravy podle odstavce 1.1.4.2.1 (přepravy do námořních přístavů či letišť nebo z nich) - přeprava látek ohrožujících životní prostředí, kde je "konflikt" mezi ADR/ADN/RID a IMDG - Code/ICAO-TI, když IMO se rozhodla od roku 2009 převzít kritéria GHS pro klasifikaci látek ohrožujících životní prostředí: Sekretariát EHK OSN upozornil, že zvláštní ustanovení 909 IMDG-Code a 97 ICAO-TI umožňují látky, které nespadají pod třídy 1 až 8, ale podle RID a ADR jsou klasifikovány jako látky ohrožující životní prostředí, přiřadit k UN 3077 nebo 3082; proto zde nevzniká žádný praktický problém. Návrh byl proto odmítnut a je možné případně uzavřít multilaterální ujednání. Velká Británie takové ujednání vypracuje.

Návrh SRN, aby UN 1372 VLÁKNA ŽIVOČIŠNÉHO nebo ROSTLINNÉHO PŮVODU, SPÁLENÁ, MOKRÁ nebo VLHKÁ, UN 1387 VLNA ODPADNÍ, VLHKÁ, UN 1856 HADRY ZNEČIŠTĚNÉ OLEJEM, UN 1857 ODPADY TEXTILNÍ, VLHKÉ a UN 3360 VLÁKNA ROSTLINNÉHO PŮVODU, SUCHÁ, která nepodléhají ADR/ADN a RID (uvedený jako "volné", nebezpečné pouze pro námořní přepravu dle IMDG-Code), byla vypuštěna z tabulky A a B: po dlouhé diskusi bylo zasedání proti škrtnutí těchto UN čísel, i když si je vědomo nesrovnalostí a nebezpečí spojených s určitými přepravami; požádalo proto SRN o přepracování dokumentu.

Návrh SRN, který povoluje přepravu látek UN 3132 LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N. a UN 3135 LÁTKA REAGUJÍCÍ S VODOU, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N. (přeprava dle ADR/ADN/RID je dosud zakázána): Proti zrušení zákazu nebyly námitky a zároveň byly vypracovány podmínky, které by měly být uvedeny v tabulce A, jakož i další úpravy vztažných ustanovení celého ADR/ADN a RID, např. úpravy v pododdíle 2.2.43.2, 2.2.43.3, změny identifikace nebezpečnosti u čísla 423, jakož i X423;

Společný návrh SRN, Rakouska a Španělska, který navazoval na vypracování "definice a povinnosti vykládce", které se mají zavést v oddíle 1.2.1, jakož i nové povinnosti v pododdíle 1.4.3.x: Diskutovalo se, lze zaslat připomínky Španělsku, které příště předloží přepracovaný dokument, o němž se rozhodne.

Návrh CEFIC, který požadoval řešit drobné rozdíly u bezpečnostních značek v jednotlivých druzích dopravy, např. rozdíly u vzorů č. 4.1, 8 (šedá/bílá ruka) a 9 doplněním o poznámku u těchto bezpečnostních značek: Změna není potřebná, je to problém výkladu v tiskárnách. V zápisu je, že drobné odlišnosti mezi IMDG-Code, ICAO TI, IATA DGR by se měly zohlednit (pro kontrolní orgány bez udílení pokut).

Zbývající dokumenty budou projednány příště. Problematika cisteren a norem byla řešena na souběžných zasedáních pracovních skupin.

Pracovní skupina cisteren projednala: Návrh Belgie, který řeší přepravu nevyčištěných prázdných cisteren s prošlým datem zkoušky - byly přijaty změny pro odstavec 1.4.2.2.1 (d), kde se doplní poznámka: Cisterny smějí být přepravovány po uplynutí tohoto data při splnění podmínek odstavce 4.3.2.4.4 nebo 6.7.2.19.6 a dále v odstavci 5.4.1.1.6.4, který zní: Při přepravě cisternových vozů/pevně spojených cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, bateriových vozů/vozidel, cisternových kontejnerů a MEGC podle podmínek odstavce 4.3.2.4.4 je třeba v přepravním dokladu uvést PŘEPRAVA PODLE ODSTAVCE 4.3.2.4.4; změnu normy EN 14025, aby se tak jako technický prostředek dala použít jak pro kapitolu 6.8, tak i pro kapitolu 6.7. Projednání ostatních návrhů bude dokončeno příště.

Pracovní skupina zabývající se normami informovala o nových a připravovaných normách. Společné zasedání schválilo veškeré změny připravené skupinou.

Z činnosti pracovních skupin, které pracují v mezidobí mezi zasedáními:

Pracovní skupinu pro přepracování kapitoly 6.2, která by na jarní zasedání 2007 měla předložit oficiální dokument, který bude obsahovat novou kapitolu "6.2 Požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn (plynové kartuše)". Kromě vlastní kapitoly 6.2 skupina vypracovala návrh nového oddílu 1.8.x, který se týká vzájemného uznávání a kontrol stavby, konstrukce a zkoušení tlakových nádob, které jsou uvedeny v kapitole 6.2 a cisteren, bateriových vozidel/vozů a MEGC, které jsou uvedeny v kapitolách 6.7 a 6.8.

Pracovní skupina pro přepravu odpadů získávala poznatky o tom, jak je postupováno s nebezpečnými odpady v jednotlivých státech; z toho přijala závěry: V ADN/RID a ADR by měla být "zjednodušená" kritéria pro klasifikaci nebezpečných odpadů, která by měla být konformní s odstavcem 2.1.3.5.2. Skupina se bude zabývat touto "zjednodušenou" klasifikací nebezpečných odpadů, která by mohla být převzata do ADR/ADN a RID; nenahradí však stávající podmínky a smí se použít, jen když stávající podmínky budou činit velké problémy; případy použití bude nutno ještě definovat. Druhým závěrem bylo stanovení limitních množství odpadů s nebezpečnými věcmi, např. 1000 kg. Třetím (o němž se bude dále jednat) je, zda by měly být nebezpečné odpady přiřazeny k jedné obalové skupině - šlo by např. generelně použít obalovou skupinu II. Posledním závěrem je prověřit použití evropské nomenklatury odpadů, aby se technické pojmenování mohlo použít jako doplněk k oficiálnímu pojmenování pro přepravu.

Informace o projektu MITRA - sledování nebezpečných věcí za pomoci telematiky. Je financován z 50 % EU a byl zahájen v září 2004. Letos byly provedeny i zkoušky funkčnosti při dvou nehodách. EU má zájem, aby se projekt co nejdříve uvedl do praxe.

AUTOR: Stanislav Hájek
bezpečnostní poradce ČD pro RID
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí