zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Efektivnost certifikovaných systémů malých a středních podniků

13.06.2007
EMS
Efektivnost certifikovaných systémů malých a středních podniků
Ještě donedávna vyjadřovaly malé a střední podniky (MSP) nezájem a neochotu o "certifikační dění". Domnívaly se, že pro jejich potřebu je to zbytečný přepych. Dnes se situace výrazně mění.
Výsledky analýz signalizují, že management MSP začíná vnímat podnikové systémy řízení jako významné nástroje ovlivňující úspěšnost, získávání a udržení zákazníků, udržení a rozšíření tržních pozic, efektivní řízení všech podnikových procesů, stejně jako schopnost podniku plnit všechny legislativní požadavky.

Managementu MSP v ČR tak může poskytnout řadu užitečných námětů, a to jak v případě firem, které mají některý z podnikových systémů řízení již zaveden, či se k tomuto kroku teprve připravují.

I když výsledky mapují především vnímání stavu, ve kterém se systémy managementu sledovaných MSP nacházejí, bylo získáno další široké spektrum odpovědí, ze kterých bylo možné odhadnout i budoucí směr vývoje v oblasti certifikovaných systémů řízení.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ QM SYSTÉMŮ

Z pohledu hlavních procesů lze předpokládat, že celkový počet vydaných certifikátů dále poroste, ovšem tempo jeho přírůstku bude stále nižší, přičemž se bude jednat především o certifikáty zaměřené na jiný předmět managementu (např. životní prostředí - EMS, bezpečnost a zdraví osob - OHSAS, rozvoj zaměstnanců - IIP, bezpečnost informací apod.). Požadavek na certifikovaný systém managementu tak bude vycházet především ze dvou směrů:

1. Od zadavatelů veřejných soutěží, v nichž je požadavek na předložení certifikátu pevně zakotven.

2. Od významných zákazníků, především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu, kteří vnímají systém managementu jako významný nástroj pro zajištění, udržení a trvalé zvyšování jakosti dodávek.

Z pohledu vedlejších a podpůrných procesů lze předpokládat, že poroste skupina MSP, jejíž vedení přijme některá z následujících rozhodnutí:

- Aplikovat zásady systému managementu (jakosti) vzhledem k jeho přínosům, přičemž implementovaný systém bude certifikován jen v případě operativní potřeby.

- Za každou cenu neobnovovat certifikát systému managementu (jakosti), avšak trvale udržovat jeho funkčnost a využívat přínosy tohoto způsobu řízení.

- Využít stávající systém řízení managementu jakosti jako základny pro vybudování takového systému managementu, který bude lépe plnit požadavky rozhodující zainteresované skupiny.

- Stále více využívat systémy managementu jako nástrojů pro dosažení manažerských cílů, zvláště ekonomických.

- Významným úkolem manažerského typu, jehož priorita se trvale zvyšuje, je vybudování a integrace vhodného informačního systému a informačních technologií.

Z pohledu externích procesů (certifikační společnosti a jiné zainteresované strany). Jsme svědky stále se zvyšujícího společenského tlaku na podniky. Společenskou poptávkou a zvláště legislativou budou podniky nuceny směřovat k zajištění vyšší úrovně kvality života občanů, celé společnosti a k zajištění trvalého růstu a ekonomicky udržitelného rozvoje. Pro nejbližší období to konkrétně znamená:

- nižší spotřebu zdrojů,

- zvyšování produktivity,

- odpovědnost za životní prostředí, bezpečnost a zdraví osob podílejících se na realizačních procesech,

- odpovědnost za produkty (výrobky a služby),

- odpovědnost za odpad ve smyslu snižování jeho produkce, hledání a nalézání dalšího využití, případně takové likvidace, která bude šetrná k životnímu prostředí,

- odpovědnost za sociální a kulturní klima.

Obecně lze tedy předpokládat mírný posun od certifikace, tedy posuzování funkčnosti a shody systémů managementu jakosti třetími osobami, ve prospěch prohloubení efektivnosti těchto systémů a produktivity podniků vůbec - třeba i známou aplikací Modelu EFQM.

Vedle bohaté interpretační části lze za nejzajímavější výsledky šetření považovat zejména závěrečná doporučení směrem ke státní správě, podnikatelské samosprávě, podnikatelům i spotřebitelům - tedy k tlakům, které výrazně ovlivňují naše současné tržní prostředí, ve kterém sektor MSP operuje.

DOPORUČENÍ PRO STÁTNÍ SPRÁVU

1. Podporujte zavádění specifických systémů managementu (např. model CAF - viz MŘ č. 12/2006, s. 39 - 41, apod.) v orgánech státní správy.

2. Zvyšujte povědomí těch, kteří rozhodují o vypsání veřejných soutěží a o výběru dodavatele.

3. Podporujte zavádění systému managementu v sektoru MSP.

4. Podporujte vzdělávání volných pracovních sil v principech systémů managementu, ve vnímání aspektů činností na životní prostředí, ve vnímání rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví.

5. Podporujte vzdělávání veřejnosti v oblasti jakosti, vyjasněte pojmy, které s touto problematikou souvisí.

6. Podporujte aktivitu zákazníků a spotřebitelských organizací v jejich snaze po výrobcích a službách předepsané nebo požadované jakosti.

7. Podporujte spotřebitelské organizace při označování a hodnocení jakosti výrobků a služeb ve vazbě na systém značek jakosti.

DOPORUČENÍ PRO PODNIKATELE

Budujte své systémy managementu systematicky, přistupujte k nim tak, jako když rozšiřujete své kapacity.

Přestože jste pověřili vybudováním systému managementu někoho jiného, účastněte se toho projektu. Vy podnik řídíte nyní a budete jej řídit i pak, pomocí vybudovaného systému managementu - proto musí reflektovat vaše představy, strategie a cíle.

Nebojte se ekonomiky - vyjasní se vztah mezi jakostí a produktivitou používaných zdrojů, včetně dopadů na ekonomiku podniku.

Soustřeďte se na manažerské úlohy, zejména na strategické plánování a řízení zdrojů.

Tok informací řešte komplexně, v rámci celého informačního systému - ten je významnou součástí systému managementu.

Využívejte možnosti nabízené zpětnovazebními nástroji systému managementu (interní audity).

Aplikujte audit podniku dodavatele, získáte objektivní informace o jeho schopnosti plnit vaše požadavky.

DOPORUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Zajímejte se o úroveň managementu jakosti těch organizací, jejichž výrobky nakupujete.

2. Zajímejte se, co znamenají jednotlivé značky jakosti a dle možností preferujte jejich držitele.

3. Zajímejte se o výsledky práce spotřebitelských organizací a předávejte jim svá negativní i pozitivní zjištění.

4. Věnujte více času přípravě specifikace svých požadavků a přípravě na dodávky.

5. Vyžadujte a trvejte na tom, aby jakost dodaného výrobku či poskytnuté služby odpovídala vašim požadavkům - nedostatečná jakost přinese v budoucnu zvýšené náklady právě vám.

ZÁVĚR

Je již všeobecně známou skutečností, že rozhodujícími faktory konkurenceschopnosti podniků v blízké budoucnosti budou rozvoj znalostí, schopností a dovedností lidí, stejně jako schopnost inovací. I malé a střední podniky mají tudíž jedinečnou šanci využít systémy managementu právě k aplikaci a prosazování těchto faktorů. Budování a rozvoj systému managementu (jakosti) se tak stává základním faktorem pro úspěch MSP na současném náročném trhu, který jej může přímo ovlivnit, což potvrzují výsledky šetření, kdy každý třetí respondent uvedl, že mu certifikovaný systém managementu napomohl k flexibilitě a lepším podmínkám pro své inovační aktivity.

AUTOR: Růžena Petříková
Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.

Poznámka: Detailněji se můžete s výsledky šetření seznámit v publikaci č. 37/2006 řady NIS-PJ ČR, Efektivnost certifikovaných systémů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí