zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společenská odpovědnost firem

13.08.2007
EMS
Společenská odpovědnost firem
Řada podniků se dnes pokouší získat konkurenční výhodu tím, že deklaruje etické chování podle zásad "společenské odpovědnosti".
V současnosti řada organizací při své činnosti více či méně uplatňuje principy Corporate Social Responsibility - CSR, avšak většina z nich zavádí standardy CSR spíše intuitivně a málokterá je má implementovány do své firemní strategie. Takové firmy nedokážou plně využít potenciál, který je skryt v efektivní politice CSR: posílení důvěryhodnosti, zlepšení image, zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců, zlepšení vztahů s veřejností, odlišení od konkurence atd.

Dnes již kvalitní výrobek za rozumnou cenu neznamená jistotu prodeje. Ke stále náročnějším požadavkům zákazníků na firmu se přidávají i očekávání investorů a široké veřejnosti. V České republice je systematické a cílené úsilí v tomto směru vidět zejména u velkých korporací, ale i pro malé a střední firmy má CSR smysl. Tyto firmy jsou přímo závislé na svém okolí. Přispět k lepšímu stavu svého okolí je pro ně otázkou existenční. Stabilita okolí totiž silně ovlivňuje jejich komerční úspěch.

PODSTATA CSR

Společenská odpovědnost firmy již neevokuje pouze firemní filantropii, překročila i rozměr dodržování etických principů při podnikání v zemích třetího světa. Stále častěji je chápána jako komplexní a v podstatě nikdy nekončící proces. Její řízení komplikuje skutečnost, že musí nalézt odpovědi nejenom na jasně vymezené povinnosti, ale především na ne vždy zcela zřejmá očekávání zainteresovaných stran.

Podstatou společenské odpovědnosti firmy je nalezení a neustálé udržování rovnováhy mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním aspektem podnikání. CSR je odrazem názoru, že nejenom vlády, ale i firmy, mají nést díl odpovědnosti za blaho společnosti, ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a uvážlivé využívání neobnovitelných zdrojů. Podnikatelské subjekty už nejsou vnímány pouze jako ekonomické jednotky, ale začínají hrát i roli občanskou a sociální.

V ekonomické složce se pozornost soustřeďuje na etické kodexy, transparentnost a odmítnutí korupce, férové podnikatelské praktiky, principy správného řízení (Corporate Governance), ochranu duševního vlastnictví, vztahy se zákazníky, dodavateli, investory atd.

V sociální oblasti stojí systém odpovědnosti na aktivitách zajišťujících ochranu práv pracovníků, jejich zdraví, bezpečnost a profesní rozvoj. Sleduje se také dodržování lidských práv, zákaz diskriminace, zákaz dětské práce apod. Vážně míněná sociální odpovědnost má směřovat k úzké spo-lupráci mezi společností a jejími zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, zájmovými sdruženími a veřejností s cílem zlepšení kvality života a pracovních a životních podmínek. Propracovaný systém sociální odpovědnosti získává také stále větší váhu v rozhodování pracovních sil o budoucím zaměstnavateli a hraje podstatnou roli v procesu motivování zaměstnanců.

Relativní novost pojmu, dobrovolnost aktivity a rostoucí zájem cílových skupin staví stále více firem před otázku, jak zajistit svému programu věrohodnost. Pouze minimum firem v České republice sladilo své programy s mezinárodně uznávanými normami.

Úspěšnost začlenění etických zásad a sociální odpovědnosti do všech firemních procesů lze zajistit certifikací nezávislou organizací podle mezinárodního standardu SA 8000 (Social Accountability).

SA 8000 je obecně použitelný pro jakýkoliv obor podnikání a pro firmy všech velikostí. Představuje průhlednou, měřitelnou a ověřitelnou normu pokrývající devět oblastí: od donucování pracovních sil, přes právo na sdružování až po kvalitu managementu. K zachování principu sociální odpovědnosti je třeba, aby standardu vyhovovaly všechny články produkčního řetězce. Největší význam hraje tato certifikace v zemích třetího světa, kde požadavky normy nejsou takovou samozřejmostí, jako ve vyspělém světě. Mnohem větší význam bude mít mezinárodní standard ISO 26001, který se připravuje k vydání v roce 2008. Tato norma je míněna jako nejlepší praxe a prozatím se neuvažuje o jejím využití pro akreditovanou certifikaci.

Základem environmentálního rozměru společenské odpovědnosti je nepochybně efektivně zavedený a funkční systém environmentálního řízení (EMS), který pomáhá řídit dopady aktivit firmy a jejích výrobků či služeb na životní prostředí. Systém umožňuje odhalit environmentální rizika a příležitosti ke zlepšení, definovat cíle a cesty k jejich dosažení. Systémová certifikace je však pouhou cestou k trvalé udržitelnosti podnikání, která se vyznačuje nejen prokázáním řízení rizik, ale i jeho výsledky. Těmi se zabývají například ratingové nástroje business excellence v oblasti komplexního řízení rizik. Jedním z těchto nástrojů je i komplexní schéma benchmarku zavedeného systému řízení rizik vůči nejlepší praxi - International Safety Rating System (isrs7), který je schopen posoudit systém managementu v oblastech, jako jsou kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce, řízení hmotných aktiv, projektové řízení, informační bezpečnost či etika podnikání. Takovýto přístup k CSR je navíc přínosem ke snižování ztrát prostřednictvím řízení rizik.

NÁSTROJE OVĚŘOVÁNÍ CSR

I v České republice se již začíná objevovat množství výročních zpráv informujících o firemním přístupu k CSR, avšak i zde se promítá zdrženlivost českých firem. Až na malé výjimky není totiž obsah těchto zpráv nikterak ověřován jako tomu bývá u účetních reportů. Nezávislá verifikace třetí stranou je potvrzením, že informace jsou přesné a správné a že indikátory reportu jsou nastaveny vyváženě a nezaujatě. Principy a koncepce reportingu CSR jsou založeny na doporučeních Global Reporting Initiative (GRI) nebo Accountability Assurance standardu AA1000. Organizace, které verifikaci poskytují, mají zpravidla k dispozici sofistikovanou proceduru ověřování zpráv CSR. Například schéma DET NORSKE VERITAS se nazývá VeriSustain.

Při zvyšování věrohodnosti programu společenské odpovědnosti lze volit i z dalších obecně uznávaných nástrojů ověřování, mezi něž patří kromě již zmíněné systémové certifikace například ratingový benchmark Corporate Governance, Systému rezistence vůči korupci a defraudaci (Fraud and Corruption Resistence Profile) či CSR vůči nejlepší praxi. Tato hodnocení jsou nejen výhodným komunikačním nástrojem deklarace etiky podnikání, která může být vztažena na celý dodavatelský řetězec, ale díky rizikovému přístupu jsou schopny významně přispět k optimalizaci chodu společnosti.

Díky správnému pojetí CSR může firma vykazovat lepší a trvale udržitelné ekonomické a podnikatelské výsledky a disponovat kvalitnějším a motivovaným zaměstnaneckým týmem. Díky transparentnosti podnikání výrazně zkvalitní vztahy se zainteresovanými stranami včetně investorů, akcionářů, s místními komunitami či veřejnou správou.

AUTOR: Viktor Šaroch
ředitel DET NORSKE VERITAS pro Českou a Slovenskou republiku
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí