zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

30.10.2007
Obecné
EMS
Pozvánka na kurz PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí

Vážení přátelé,

Jednou ze samozřejmých, byť nikoli triviálních, povinností podniků je plnění právních povinností, kterým podnik podléhá. Platí to samozřejmě i pro oblast životního prostředí.
Organizace, které chtějí zavádět, či již využívají systém řízení vztahu k životnímu prostředí (systém EMS) mají za povinnost správně a úplně identifikovat ty právní požadavky v oblasti životního prostředí, které se jich týkají. U těchto požadavků pak mají zajistit jejich dodržování v praktické činnosti podniku,  a mají pravidelně kontrolovat shodu plnění s jejich požadavky.
Identifikace jednotlivých právních povinností v oblasti životního prostředí je ztížena řadou dílčích novel a různými interpretacemi znění prvních předpisů. Zlepšit orientaci v právních předpisech týkajících se životního prostředí a ve struktuře povinností z nich vyplývajících má napomoci tento kurz. Kurz se bude zabývat i problematikou tvorby a aktualizace registru právních požadavků v systémech EMS.
Kurz poskytne základní informace o právních povinnostech odvozených z environmentálního práva České republiky i Evropského společenství, uplatnitelných v podnikové praxi. Je koncipován jako základní odborný výcvik pracovníků zajišťujících plánování nebo řídících systém EMS. Může být také využit jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systému EMS.
 
Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice právních povinností podniků v ŽP  obdrží účastníci v průběhu kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, konzultant v ŽP, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na ŽP

PROGRAM KURZU

15. – 16. listopadu 2007 (čtvrtek - pátek)  – Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.30   Přednášky a diskuse
13.30 - 16.30   Přednášky a diskuse
Přestávky budou určovány operativně

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Je vhodný především pro pracovníky podniků, kteří zajišťují plánování či budou zavádět systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku. Lze ho využít i pro doplňující odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků normy ISO 19011 a nařízení ES 761/2001.

Obsah kurzu:

· Základní přístup právní úpravy péče o životní prostředí v ČR a EU, horizontální požadavky – hodnocení vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a registry znečištění, právo na informace;
· problematika nakládání s odpady a obaly, programy odpadového hospodářství podniku;
· ochrana ovzduší – zdroje znečištění, klasifikace, evidence, měření, administrativní a jiné povinnosti;
· problematika nakládání s vodami; vodní zákon, zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích;
· nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, základní povinnosti a vazba na jiné právní požadavky (dohoda ADR, zákon o veřejném zdraví);
· střety s ochranou přírody a biodiverzity, Natura 2000;
· právní úprava a požadavky v hospodaření s energiemi;
· různé – správní řád a správní řízení, soudní řád správní.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla  nejpozději do 12. listopadu 2007.
2. Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: .............. 4.850,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na GE Money Bank a.s., filiálka Praha 6, číslo účtu 3113032-504/0600,  variabilní symbol 27106.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na začátku kurzu předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory firmy  ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování.
8. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.
Mediální partner propagace: www.enviweb.cz


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí