zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody

18.02.2008
Příroda
Pokuty v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody
Pokuty i pro řadu fyzických osob...

Snowhill s.r.o.

Washingtonova 9, 110 00 Praha 1

IČ: 26737043

Pokuta uložena ve výši 800.000,- Kč podle § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. za správní delikt ohrožení životního prostředí v lesích v souvislosti s výstavbou lyžařského vleku „Pláně –Skalka“ a lanové dráhy „Sklaka“, když  od srpna do listopadu 2006 neoprávněně použil lesní půdu o výměře cca 12 300 m2 v k.ú. Světlá pod Ještědem a Horní Hanychov k jiným účelům než pro plnění funkce lesa. Na zasažené ploše pokutovaný subjekt odstranil lesní porost, strhl vegetační kryt a provedl terénní úpravy a na takto připraveném území realizoval stavební činnost a umístil do něj stavbu lyžařského vleku a lanové dráhy včetně souvisejících prvků a zařízení – to vše bez předchozího vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa příslušným orgánem státní správy lesů.

PM: 15.5.2007

Územní působnost OI Liberec

 

Agrodružstvo Jevišovice

Jevišovice, 471 53

IČ: 49455958

Pokuta uložena ve výši 450.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. za nedodržení omezení činnosti, konkrétně nedodržení zákazu hospodářského využití pozemků na území přírodní památky Rudické kopce. Omezení činnosti bylo tomuto subjektu uloženo rozhodnutím ČIŽP ze dne 21.11.2005. Rozhodnutím ČIŽP byla původně uložena pokuta ve výši 600.000 Kč za 3 správní delikty, na konečnou částku byla snížena odvolacím orgánem.

PM: 5.2.2007

Územní působnost OI Brno

 

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

Pokuta ve výši 400.000,- Kč za porušení více ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta 200.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. e) za způsobení úhynu zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí.

Pokuta 200.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm p) za nesplnění podmínek výjimky udělené podle § 56 tohoto zákona.

K výše uvedenému protiprávnímu jednání došlo v souvislosti s „vyhrazením“ Doksanského jezu na řece Ohři.

PM: 26.3.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

MK STAVBY s.r.o.

Radovestice 169, 411 17

IČO: 27276392

Pokuta v celkové výši 260.000,- Kč za porušení několika ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) za zásah do biotopu zvláště chráněného druhu (velevrub malířský a rak říční)

Pokuta 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.i) za poškození významného krajinného prvku (vodní tok Ohře)

Pokuta 50.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. i) za způsobení nadbytečného úhynu rostlin a živočichů v rámci stavebních prací

Pokuta 10.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. n) za poškození evropsky významné lokality.

K výše uvedeným správním deliktům došlo v souvislosti se sanací jezu (odtěžení náplavů) ve vodním toku Ohře, k.ú. Libochovice. Rozhodnutím ČIŽP byla původně uložena pokuta ve výši 400.000 Kč, na konečnou částku byla snížena odvolacím orgánem.

PM: 16.5.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

fyzické osobě podnikající z Omic

Pokuta uložena v celkové výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb. za vykonávání zakázané činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodní památky Na hájku. Přestupce se výše uvedeného správního deliktu dopustil tím, že do ochranného pásma umístil část jím budovaného rekreačního objektu, a to v rozporu se stavebním povolením. Rozhodnutím ČIŽP byla původně uložena pokuta ve výši 300.000 Kč, na konečnou částku byla snížena odvolacím orgánem.

PM: 10.1.2007

Územní působnost OI Brno

 

PERENA, spol s.r.o.

Gen. Svobody 25, 460 14 Liberec

IČ: 25005731

Pokuta uložena ve výši 300.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolenou změnu a ohrožení dochovaného stavu zvláště chráněného území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Výše uvedeného správního deliktu se subjekt dopustil porušením bližších ochranných podmínek CHKO. Bez souhlasu orgánu ochrany přírody umístil skládku zeminy a směsného materiálu vně intravilánu obce a mimo místa k tomuto účelu určená, užíval tak lesních a zemědělských pozemků k jiným účelům.

PM: 12.1.2007

Územní působnost OI Liberec

 

fyzické osobě z Grygova

Pokuta uložena ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.c)  a i) zákona č. 114/1992 Sb. za pokácení 172 dřevin rostoucích mimo les bez povolení orgánu ochrany přírody a za škodlivý zásah do významného krajinného prvku toku Olešnice a její údolní nivy v k.ú. Kokory.

PM: 7.7.2007

Územní působnost OI Olomouc

 

fyzické osobě ze Znojma

Pokuta uložena ve výši 180.000,- Kč podle § 16 odst. 1 písm.a) a b) zákona č. 162/2003 Sb. za neoprávněné užívání názvu „ZOO“ a za opakované provozování zoologické zahrady bez licence MŽP. Za provozování zoologické zahrady bez licence byla již v roce 2006 přestupci uložena pokuta 50.000.- Kč.

PM: 10.4.2007

Územní působnost OI Brno

 

fyzické osobě z Kyjova

Pokuta uložena ve výši 165.000,- Kč podle § 31 odst. 1 písm. m) a n) zákona č. 100/2004 Sb. za nedodržení 15 denní lhůty pro nahlášení úhynu exempláře podléhajícího registraci a nevrácení registračního listu a za neprokázání původu několika exemplářů chráněných úmluvou CITES. Přestupce byl již dvakrát pravomocně pokutován a též pravomocně odsouzen v SRN za přestupky podobného rázu. Cena předmětných exemplářů je mnohonásobně vyšší než maximální výše sankce, kterou lze fyzické osobě za podobné přestupky uložit, uložená pokuta je proto v horní polovině zákonného rozmezí.

PM: 20.2.2007

Územní působnost OI Brno

 

fyzické osobě z Hrabětic

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.e) a § 88 odst. 1 písm i) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (skokan krátkonohý a ropucha obecná) a za provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku

PM: 18.1.2007

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

D.I.S. spol. s.r.o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

IČ: 46975616

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za závažné poškození 15 dřevin rostoucích mimo les  v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a následné opravy chodníku a vozovky v Brně.

PM: 7.5.2007

Územní působnost OI Brno

 

Va.Pe.X, spol s.r.o.

Areál VCHZ, 533 53 Semtín

IČ: 13582810

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za poškození 103 ks jabloní tvořících doprovodnou zeleň podél silnice I. třídy č. 35 v úseku Jaroslav – Holice, a to při sečení travnatého pásu po obou stranách silnice.

PM: 21.3.2007

Územní působnost OI Hradec králové

 

CZ GOLF INVESTMENT o.s.

Opletalova 1284/37, 110 00, Praha 1

IČO: 25986228

Pokuta uložena ve výši 1.000.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) a § 88 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 za nedovolený zásah do přirozeného vývoje ptáků a zvláště chráněných druhů živočichů a za způsobení úhynu zvláště chráněných druhů živočichů. K protiprávnímu jednání došlo v souvislosti s realizací záměru výstavby „Sportovního a rekreačního areálu golf resort Ústí nad Labem“ od dubna do září roku 2006. Výstavbou byly přímo zasaženo přinejmenším 15 zvláště chráněných druhů (zejména obojživelníků a plazů) a 12 volně žijících druhů ptáků. Rozhodnutím ČIŽP byla původně uložena pokuta ve výši 1.400.000,- Kč, na konečnou částku byla snížena odvolacím orgánem. PM: 24.10.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

PETRA spol. s r.o.

Brandlova 129, 695 01 Hodonín

IČO: 469796697

Pokuta uložena ve výši 850.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. a) a § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 za poškození součásti přírody ve zvláště chráněném území a nedovolenou změnu a ohrožení jeho dochovaného stavu a za vykonávání zakázané činnosti ve zvláště chráněném území. K protiprávnímu jednání došlo v souvislosti s asanací nahodilé těžby pomocí harvestorové techniky v I., II. a III. zóně CHKO Žďárské vrchy a přírodní památce Rybenské perničky. Odvolací orgán uloženou pokutu potvrdil.

PM: 10.8.2007

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

IČO: 49901982

Pokuta uložena ve výši 500.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm e) a odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů a zničení jejich přirozených sídel bez výjimek ze zákazů (celkem 16 ZCHD obojživelníků, plazů a ptáků) v souvislosti s hornickou činností (těžba a ukládání skrytých zemin na výsypku pokrok) na celkové ploše cca 180 ha.

PM: 28.12.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

OHL ŽS a.s.

Burešova 938/17, 660 02 Brno

IČ: 46342796

Pokuta uložena ve výši 290.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb. za poškození kořenového systému 90 ks lip při rekonstrukci a dobudování kanalizační sítě. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

PM: 20.9.2007

Územní působnost OI Olomouc

 

Obec Petrovice

Petrovice 29, 403 37, Petrovice

IČ: 00266922

Pokuta uložena ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.c) za pokácení 57 ks dřevin rostoucích mimo les v KÚ Krásný Les v Krušných horách. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

PM: 14.11.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

TCHAS spol. s.r.o.

Francouzská 6167,708 00 ostrava.Poruba

IČ: 15504158

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za poškození či zničení 75 ks dřevin rostoucích mimo les bez povolení orgánu ochrany přírody v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

PM: 20.8.2007

Územní působnost OI Ostrava

 

Ministerstvo obrany ČR

Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. za provádění nedovolené činnosti na území evropsky významné lokality Velký vrch – Černodoly (CZ 0420165) bez výjimky udělené orgánem ochrany přírody. K protiprávnímu jednání došlo v souvislosti s realizací terénních úprav v areálu vojenské pěchotní střelnice Vršovice na ploše cca 2280 m2.

PM: 20.6.2007

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

Obec Kájov

Obec Kájov 382 21

IČO: 00245933

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. za poškození či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku v souvislosti s uložením odpadu ze sedimentační nádrže ČOV. Odvolací orgán potvrdil výši uložení pokuty.

PM: 9.8.2007

Územní působnost OI České Budějovice

 

Město Kašperské Hory

Kašperské Hory 1,341 92

IČ: 00255645

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb. za pokácení 24 ks dřevin rostoucích mimo les podél komunikace II/145 v k.u. Kašperské hory. Odvolací orgán potvrdil výši uložené pokuty.

PM: 1.10.2007

Územní působnost OI České Budějovice

 

Fyzická osoba, obec Pražmo

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 87 odst. 3 písm. d) a m) zákona č. 114/1992 Sb. za pokácení 36 ks dubů a za poškození významného krajinného prvku bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a to vykácením dřevin na dvou plochách (0,25 a 0,15 ha) v k.ú. Údolí u Nových Hradů a Jílovice u trhových Svinů.

PM: 5.9.2007

Územní působnost OI České Budějovice

 

Fyzická osoba, Hrabětice

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 31 odst. 1 písm. r) zákona č. 100/2004 Sb. za neumožnění kontroly chovatelských zařízení nacházejících se na zahradě přestupce. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

PM: 20.7.2007

Územní působnost OI Brno

 

Statutární město Liberec

Nám.Dr.E. Beneše,460 59 Liberec

IČ: 00262978

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. za nesplnění podmínek souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku vodní nádrž Sajbat, konkrétně za nedodržení doby stanovené pro provedení údržby hráze a vybudování zařízení k přečerpávání vody za účelem výroby technického sněhu. Rozhodnutí KÚ Libereckého kraje s ohledem na vývoj obojživelníků stanovilo provedení uvedených prací v měsících září a říjen v jediné sezóně. Ve skutečnosti byla vodní nádrž vypuštěna přinejmenším v období od 5.11.2006 do 15.5.2007, v průběhu prací navíc prokazatelně došlo k úhynu vývojových stadií obojživelníků v dočasných loužích na dně vypuštěné nádrže.

PM: 4.9.2007

Územní působnost OI Liberec

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí