zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cyklus se uzavřel

29.12.2009
Chemické látky
Cyklus se uzavřel

Ve dnech 8. až 18. září 2009, týden v Bernu a týden v Ženevě, se uskutečnilo Společné zasedání ADN / RID / ADR

Prodloužené zasedání, vysoká účast států a značné množství dokumentů napovídaly, že tentokrát končí dvouletý cyklus změn předpisů a na experty čeká značné množství práce. Za takové atmosféry se ve dnech 8. až 18. září 2009, týden v Bernu a týden v Ženevě, uskutečnilo Společné zasedání ADN / RID / ADR.

Přítomny byly delegace z 24 států a řady vládních i nevládních organizací.

Zasedání mělo své stálé body - normy (zvláštní pracovní skupina zapracovala řadu nových norem do předpisu, příp. jejich novelizací, např. do kapitoly 6.2, 6.8) a cisterny (byl odmítnut návrh Švédska na omezení objemu cisteren, protože by to mělo značné důsledky pro hospodářství).

Třetím bodem jednání byly změny ADR / ADN a RID. Zde po několikaletém úsilí došlo ke schválení nového účastníka přepravy, a to vykládce; pod tento pojem spadá nejen vlastní vykládka, ale také např. překládka v kontejnerových terminálech. S tím spojená je i změna u pojmu nakládce a dále změna povinností pro příjemce. Další přijatou změnou bylo např. prodloužení lhůty opětovné prohlídky z 10 na 15 let u ocelových láhví na LPG. S touto změnou je spojena i rozsáhlá změna pokynu pro balení P200.

Hlavním bodem jednání byla harmonizace se Vzorovými předpisy OSN. Vlastní dokument, který byl projednáván, obsahoval cca 100 stran novinek a změn, které byly zapracovány do předpisů zvláštní pracovní skupinou, které zasedala v květnu 2009. Společnému zasedání zbývalo projednat pouze otázky, na nichž se pracovní skupina neshodla.

Harmonizace přináší například tyto novinky a změny:

- Nové pojmy dopravní prostředek, nákladní přepravní prostředek, rekonstruovaná IBC;

- Pod pojem vůz nově spadají i bateriové, cisternové vozy;

- Harmonizací se Vzorovými předpisy OSN se mění GHS, když od 1. 1. 2011 platí 3. vydání; Příručka zkoušek a kritérií - od 1. 1. 2011 platí 5. vydání a Vzorové předpisy OSN - od 1. 1. 2011 platí 16. vydání;

- V oddíle 1.3.1 nový 2. odstavec, který stanoví, že pokud zaměstnanci ještě nebyli vyškoleni, pak mohou tyto činnosti vykonávat jen pod dozorem školené osoby;

- V kapitole 1.10 Bezpečnostní předpisy se doplňují nové pododdíly 1.10.2.3 a 1.10.2.4, které stanoví povinnost zaměstnavateli zajistit pravidelné obnovovací školení z bezpečnostního plánu a záznam o absolvovaném školení je povinen uchovávat zaměstnavatel, když je stanoveno, že příslušný orgán může stanovit, jak dlouho;

- Název třídy 9 obdržel doplněk "včetně látek ohrožujících životních prostředí";

- Jsou přepracována kritéria pro klasifikaci látek ohrožujících životní prostředí, která odpovídají 3. vydání GHS;

- Ruší se pododdíl 3.1.2.9 a nahrazuje novým oddílem 3.1.3 "Roztoky nebo směsi", kde je podrobně uvedeno, jak postupovat v identifikaci a zápisech do přepravních dokladů u roztoků a směsí;

- V tabulce A je zcela přepracováno např. UN 1471, objevují se nová UN 0509, 3482-3495; pod UN 2447 spadá jen "Fosfor bílý, roztavený";

- V kapitole 5.4 nový odstavec 5.4.1.1.18 "Zvláštní ustanovení pro přepravu látek ohrožujících životní prostředí (vodní prostředí)"; v přepravním dokladu se musí uvést výraz "Ohrožující životní prostředí" (nemusí však být uváděno u UN 3077 a 3082); v případě, že následuje námořní přeprava, musí se uvést "Látka škodící mořím";

- Nový oddíl 5.4.4, který řeší elektronickou výměnu dat;

- V kapitole 5.5 se oddíl 5.5.2 přejmenovává na: "Zvláštní ustanovení pro zaplynované přepravní jednotky (UN číslo 3359)"; vlastní oddíl byl přepracován; osoby musí být poučeny (školeny) - musí být předepsaný záznam v přepravním dokladu;

- V kapitole 6.7 Přemístitelné cisterny jsou přepracovány odstavce o štítcích.

Na závěr zasedání zástupce sekretariátu OTIF informoval o železniční nehodě ve Viareggiu (Itálie). Přestože k nehodě nedošlo z viny nebezpečných věcí, ale selháním materiálu kolejového vozidla, bude se touto nehodou zevrubně zabývat Zasedání znalců RID v listopadu 2009. Zasedání rozhodlo, že veškeré změny, které byly v letech 2008 a 2009 na zasedáních schváleny, vstupují v platnost od 1. ledna 2011. Příští společné zasedání se uskuteční v březnu 2010 v Bernu.

AUTOR: Stanislav Hájek
bezpečnostní poradce pro RID

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí