zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

20.03.2013
Chemické látky
Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

ECHA žádá o komentáře/připomínky k 10 látkám navrhovaným k zařazení na Kandidátský seznam. Konzultace potrvá 45 dní a skončí ke dni 18. dubna 2013 (zveřejněno ECHA dne 4.3.2013).

ECHA publikovala 10 nových návrhů chemických látek, k jejich identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Několik návrhů v této konzultaci se zakládá na více než jedné vlastnosti vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Poprvé jsou mezi ně navrhovány látky, které mají být takto identifikovány na základě své toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici.

Jedna z látek je navržena k identifikaci, neboť vzbuzuje ekvivalentní obavy z hlediska účinků na životní prostředí v důsledku toho, že degradační produkty vykazují vlastnosti endokrinních disruptorů.

Z 5 látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR), jsou 2 dodatečně navrženy k identifikaci jako persistentní, bioakumulativní a toxické (PBT). Další dvě jsou dodatečně navrženy k identifikaci z důvodu, že vzbuzují ekvivalentní (stejné) obavy jako látky s CMR vlastnostmi v důsledku nevratných účinků na ledviny a kosti.

Čtyři látky jsou navrhovány k identifikaci jako látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). UV-320 a UV-328 jsou navíc také navrženy k identifikaci, jako PBT a jejich údaje o toxicitě (T) jsou považovány za splňující klasifikační kriteria "toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici", kategorie 1 nebo 2 (STOT RE 1/2). Nicméně, protože neexistuje v současné době žádná harmonizovaná klasifikace pro STOT RE 1/2, vhodná pro UV-320 a UV-328, připomínky k toxicitě těchto dvou látek budou zváženy při následné konzultaci v rámci procesu identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). ECHA zamýšlí zapojit do hodnocení sledované vlastnosti, toxicity, Výbor pro hodnocení rizik.

Kromě toho mohou být u navrhovaných látek zaslány připomínky k PBT/vPvB vlastnostem nebo k vlastnostem, které vzbuzují stejné obavy jako účinky těchto látek ("ekvivalentní úroveň obav"), i informace o jejich identitě. Výbor členských států vezme tyto připomínky do úvahy při projednávání identifikace látek navrhovaných jako látky SVHC. Výborem nebudou brány do úvahy připomínky k SVHC vlastnostem tam, kde byla přijata harmonizovaná klasifikace stanovená v příloze VI nařízení CLP.

Kromě toho mohou být poskytnuty informace o použití látek. Tzn. údaje pro daná použití o tonáži, expozici nebo uvolňování, vyplývající z těchto použití. Jsou také vítány informace o vhodnějších bezpečnějších alternativách látek/technikách a o struktuře dodavatelského řetězce.

ECHA tyto informace vezme do úvahy později, v procesu doporučování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) do seznamu pro povolování/autorizaci (příloha XIV).

Na Kandidátský seznam bylo dosud zařazeno 138 látek vzbuzujících mimořádné obavy. Zařazení na tento seznam ukládá nové požadavky na informace od dodavatelů směsí a předmětů, obsahujících dané látky.

Látky navrhované k identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

  • Cadmium /ES 231-152-8; CAS 7440-43-9/
  • Cadmium oxide /ES 215-146-2; CAS 1306-19-0/
  • Dipentyl phthalate (DPP) /ES 205-017-9; CAS 131-18-0/
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated*)
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) /ES 253-037-1; CAS 36437-37-3/
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) /ES 247-384-8; CAS 25973-55-1/
  • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) /ES 223-383-8; CAS 3864-99-1/
  • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) /ES 223-346-6; CAS 3846-71-7/
  • Ammonium CAS 3846-71-7 Pentadecafluorooctanoate (APFO) /ES 223-320-4; CAS 3825-26-1/
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) /ES 206-397-9; CAS 335-67-1/

*) látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s uhlíkovým číslem 9 kovalentně připojeným na pozici 4 k fenolu, ethoxylované pokrytím UVCB a dobře definovanými látkami, polymery a homology, které zahrnují jakékoliv samostatné isomery nebo jejich kombinace

Další informace o látkách a jejich použití lze získat na stránkách ECHA - Information on Chemicals. /Jakmile se odsouhlasí poučení, mohou být vyhledány všechny příslušné informace o látkách podle čísla ES, CAS nebo názvu látky/.

Další informace z ECHA

Spojení na konzultace

Žádost o povolení (autorizaci)

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazenína Kandidátský seznam

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí