zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Umístění zdrojů znečišťování ovzduší

26.11.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Umístění zdrojů znečišťování ovzduší

Závazná stanoviska krajských úřadů k umístění zdrojů znečišťování ovzduší...

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ochraně ovzduší) vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší jako podkladové závazné stanovisko pro řízení podle jiných právních předpisů. Jedná se zejména o závazné stanovisko k řízením o umístění stavby podle § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo k řízení podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Bez závazného stanoviska nelze vydat samotné rozhodnutí ve věci (tj. například územní rozhodnutí a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru).

Ze zákona o ochraně ovzduší a ze stavebního zákona vyplývá, že závazné stanovisko krajského úřadu by měl stavební úřad vyžadovat k územnímu řízení, ke zjednodušenému územnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě o umístění stavby nebo k územnímu souhlasu, kterými se umisťuje stavba, jejíž součástí je stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stejně by měl stavební úřad postupovat v územním řízení o změně využití území a v územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území.

Krajské úřady mají v navazujících řízeních, ve kterých se vydávají rozhodnutí ve věci, postavení dotčených orgánů ve smyslu § 136 správního řádu. Závazná stanoviska mohou být souhlasná či nesouhlasná, případný souhlas je možné vázat na splnění určitých podmínek. Pokud bylo závazné stanovisko negativní, správní orgán vedoucí navazující řízení (nejčastěji stavební úřad), žádost o vydání rozhodnutí bez provádění dokazování zamítne (§ 149 odst. 3 správního řádu: "Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne."). V případě, že je podáno odvolání proti rozhodnutí ve věci (např. proti územnímu rozhodnutí) a toto odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu, který je nadřízený správnímu orgánu, který vydal závazné stanovisko (tzn. od Ministerstva životního prostředí).

Podklady pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2

Programy zlepšování kvality ovzduší a úroveň znečištění

Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší má při vydání závazného stanoviska krajský úřad vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší (tzn., že tyto imisní limity jsou pro krajský úřad při vydávání závazného stanoviska závazné). V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu ochraně ovzduší, má krajský úřad k úrovním znečištění pouze přihlížet.

Rozptylová studie

Podle § 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší k řízení o umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, k žádosti o závazné stanovisko žadatel u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší předloží rozptylovou studii pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona. Povinnost předložení rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.

Odborný posudek

Podle § 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší žadatel o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší předloží k žádosti odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Povinnost předložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW.

Kompenzační opatření

Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, může krajský úřad podle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění takového zdroje pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen "kompenzační opatření").

Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.

Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění.

Posouzení dostupnosti úložiště oxidu uhličitého

Žadatel o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje, týká-li se žádost spalovacího stacionární zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MWa vyšším, je podle § 11 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší povinen k žádosti přiložit odůvodněné posouzení splnění následujících podmínek:

a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,

b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení,

c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání oxidu uhličitého.

Vyjádření obecního úřadu

K žádosti o závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší se má podle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší právo vyjádřit příslušný obecní úřad, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí