zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

16.05.2014
Pitná voda
Zdraví
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb....

Citace: 83/2014 Sb. Částka: 34/2014 Sb.
Na straně (od-do): 874-883 Rozeslána dne: 14. května 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 30. dubna 2015 Datum účinnosti od: 29. května 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb., 110/1997 Sb.
Předpis mění: 252/2004 Sb.

83


VYHLÁŠKA


ze dne 30. dubna 2014,


kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1 a 3 a § 4 odst. 1, 2, 4 a 7 zákona a podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slovo "organoleptického" a slova "jejich přirozených součástí nebo provozních parametrů," zrušují.

2. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

3. V § 3 se za větu třetí vkládá věta "U surových nebo pitných vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku, nesmí být po úpravě obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah vápníku nižší než 30 mg/l.".

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slovo "vody;" vkládají slova "u zdrojů s minimální četností rozborů a sezónním provozem do 6 měsíců, které jsou provozovány podle § 3 odst. 2 písm. a) až d) zákona, je možno tento rozbor započítat do minimální roční četnosti podle odstavce 1,".

5. V § 6 odst. 2 se číslo "12" nahrazuje číslem "6", za slovo "ukazatel" se vkládá slovo "intestinální" a slova "2 úplných rozborů" se nahrazují slovy "1 úplný rozbor".

6. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(3) Prokázání, že výsledky jiné metody, neuvedené v oddílu A přílohy č. 6, jsou nejméně tak spolehlivé jako výsledky laboratorní metody, jejíž použití stanoví tato vyhláška, se provede metodou uvedenou v technické normě, kterou jsou nastavena kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod10).

______________________________________

10) ČSN EN ISO 17994 (75 7016) - Jakost vod - Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod, část 7.2.".


7. V § 8 odst. 1 písm. c) větě druhé se slovo "Dále" nahrazuje slovy "U balené pitné vody určené k prodeji" a za slovo "být" se vkládá slovo "dále".

8. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

9. Příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

10. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity se v řádcích 1 a 2 slovo "pneumophila" nahrazuje slovem "spp.".

11. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity se v řádku 16 slova "mikrog/l" nahrazují slovy "ug/l".

12. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 2 se za slova "sprchy veřejných bazénů a koupališť" nahrazují slovy "pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody".

13. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 4 se doplňuje věta "Centrálním ohřevem se rozumí ohřev vody na jednom místě pro celou budovu nebo více budov.".

14. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 9 se za slovo "pochybností" vkládají slova "při senzorickém stanovení" a slovo "stupně" se nahrazuje slovy "prahová čísla".

15. Příloha č. 3 zní:


"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

16. Příloha č. 4 zní:


"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

17. V příloze č. 5 se v tabulce doplňuje řádek 24, který zní:

24 teplota

18. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru, se na začátek čtvrtého řádku vkládá slovo "intestinální", na desátém řádku se slovo "legionely" nahrazuje slovy "Legionella spp." a doplňuje se nový řádek, který zní: "Staphylococcus aureus".

19. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru, ve sloupci Metoda, se číslo "12780" nahrazuje číslem "16266", číslo "757711" se nahrazuje číslem "757712", za slova "ČSN ISO 11731" se vkládají slova "a ČSN ISO 11731-2" a na konci sloupce k ukazateli Staphylococcus aureus se doplňují slova "ČSN EN ISO 6888-1 (beze změny A1) *)".

20. V příloze č. 6 ve sloupci Alternativní metoda se slova "Detekce Escherichia coli (E.coli) a koliformů pomocí metody Colelert(R) 18/Qunati-Tray (R)*)" nahrazují slovy "ČSN EN ISO 9308-2" a vysvětlivka pod tabulkou "*) čísla patentů v USA: 5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne 21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997; 5.753.456 ze dne 19. května 1998" se nahrazuje vysvětlivkou "*) v bodě 4.1. uvedené normy se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody".

21. V příloze č. 6 v tabulce B řádku prvním sloupci třetím se slovo "Přesnost" nahrazuje slovem "Preciznost" a v textu pod tabulkou se slovo "přesností" nahrazuje slovem "precizností".

22. V příloze č. 6 ve vysvětlivkách k tabulce v bodu 2 větách první, druhé, třetí a páté se slovo "přesnost" nahrazuje slovem "preciznost", v bodu 2 ve větě čtvrté se slovo "přesnosti" nahrazuje slovem "preciznosti" a v bodu 10 se slovo "přesností" nahrazuje slovem "precizností".

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí