Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 37f odst. 6, § 37h odst. 4, § 37i odst. 8, § 37l odst. 7, § 37m odst. 4, § 37n odst. 5, § 37r odst. 7 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
Citace: 200/2014 Sb. Částka: 84/2014 Sb.
Na straně (od-do): 2290-2341 Rozeslána dne: 26. září 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 19. září 2014 Datum účinnosti od: 1. října 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 352/2005 Sb.


200


VYHLÁŠKA


ze dne 19. září 2014,


kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 37f odst. 6, § 37h odst. 4, § 37i odst. 8, § 37l odst. 7, § 37m odst. 4, § 37n odst. 5, § 37r odst. 7 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 184/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2010 Sb., vyhlášky č. 158/2011 Sb., vyhlášky č. 249/2012 Sb. a vyhlášky č. 178/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________

"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).".


2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "seznam výrobků" nahrazují slovy "podskupiny elektrozařízení".

3. V § 1 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:


"d) rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu,".


Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).

4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:


"k) způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu.".


5. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Tato vyhláška dále pro účely přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení stanoví


a) způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení,


b) rozsah dokumentace podle § 37r odst. 4 zákona a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení,


c) výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá.".


6. § 3 včetně nadpisu zní:


"§ 3


Podskupiny elektrozařízení

(1) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 části I zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části I k této vyhlášce.

(2) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 části II zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části II k této vyhlášce.

(3) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil, nebo pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení obvykle určeno, jestliže výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.".

7. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, podávají návrh na zápis na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výrobci elektrozařízení, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který dosud není zapsán v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na zápis spolu s tímto provozovatelem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Výrobcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí též pověřený zástupce podle § 37q zákona.".

8. V § 5 odstavec 7 zní:

"(7) Zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, do Seznamu se provádí stejným způsobem jako zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005.".

9. V § 5 se odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 8 a 9.

10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:


"§ 5a

(1) Po provedení zápisu do Seznamu obdrží provozovatel kolektivního systému a výrobci, nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, přihlašovací údaje umožňující dálkový přístup do Seznamu. Přihlašovací údaje nejsou součástí rozhodnutí o zápisu do Seznamu.

(2) V případě, že při provádění změn údajů postupem podle § 37i odst. 5 zákona Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vyzve osobu zapsanou v Seznamu k doložení podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností je zajištěno, použije osoba zapsaná v Seznamu pro tento účel formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, v němž vyplní pouze ty údaje, které se změnily. Je-li touto osobou provozovatel kolektivního systému, použije formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, v němž vyplní pouze ty údaje, které se změnily.".

11. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova "adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo" nahrazují slovy "adresu sídla".

12. Za § 6 se vkládá nový § 7, který včetně nadpisu zní:


"§ 7


Evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení
a odděleně sebraného elektroodpadu

(1) Výrobce nebo provozovatel kolektivního systému vede evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu v tomto rozsahu:


a) datum a číslo zápisu do evidence,


b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence,


c) skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona u zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu,


d) adresa místa zpětného odběru, adresa místa odděleného sběru nebo adresa provozovny posledního prodejce, pokud bylo elektrozařízení zpětně odebráno posledním prodejcem, případně název obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, na jejichž území bylo elektrozařízení zpětně odebráno nebo elektroodpad odděleně sebrán, nelze-li uvést adresu některého z uvedených míst,


e) celková hmotnost elektrozařízení, která byla zpětně odebrána v místě nebo na území uvedeném v písmenu d),


f) celková hmotnost elektroodpadu, který byl odděleně sebrán v místě nebo na území uvedeném v písmenu d),


g) celková hmotnost opětovně použitých elektrozařízení,


h) identifikační údaje osoby, které bylo předáno zpětně odebrané elektrozařízení nebo odděleně sebraný elektroodpad, v rozsahu stanoveném v tabulce č. 3 sloupci 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce,


i) celková hmotnost zpětně odebraných elektrozařízení, která byla předána osobě uvedené v písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění,


j) celková hmotnost odděleně sebraného elektroodpadu, který byl předán osobě uvedené v písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění, a


k) celková hmotnost elektroodpadů zpracovaných jednotlivými zpracovateli v rozsahu stanoveném v tabulce č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce.


(2) Evidence podle odstavce 1 se vede při převzetí zpětně odebraného elektrozařízení z místa zpětného odběru nebo od posledního prodejce nebo při převzetí elektroodpadu z místa odděleného sběru nebo od původce a při předání elektrozařízení nebo elektroodpadu osobě oprávněné k jejich zpracování, využití nebo odstranění. Evidence množství elektroodpadů zpracovaných jednotlivými zpracovateli se vede v měsíčních intervalech.".

13. V § 10 odst. 2 se slovo "odstraní" nahrazuje slovem "vyjmou".

14. § 11 včetně nadpisu zní:


"§ 11


Způsob vedení průběžné evidence a způsob
ohlašování elektroodpadů

(1) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi za elektroodpady a jiné odpady vlastní a za elektroodpady a jiné odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh elektroodpadu a jiného odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a obsahuje:


a) datum a číslo zápisu do evidence a


b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.


(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.

(3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce. Formulář uvedený v příloze č. 8 k této vyhlášce se použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou elektroodpady, jejichž ohlašování je povinné podle § 39 odst. 2 zákona.

(4) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla provozovatele zařízení nebo provozovny, která jeho provoz zajišťuje.

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru elektroodpadů vedou průběžnou evidenci podle odstavce 1 a zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady podle odstavce 3 v případě, že zařízení slouží zároveň ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů.".

15. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:


"§ 11a


Způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu

(1) Úroveň využití elektroodpadu pro účely splnění povinnosti stanovené v § 37m odst. 3 zákona se pro každou skupinu elektrozařízení vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu, který po řádném selektivním zpracování elektroodpadu v souladu s § 10 odst. 2 vstupuje do zařízení k recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v každé skupině elektrozařízení. Takto vypočítaný podíl se vyjádří v procentech.

(2) Do úrovně využití elektroodpadu podle odstavce 1 se nezapočítávají činnosti předcházející recyklaci nebo využití elektroodpadu, jako například skladování, třídění nebo úprava.".

16. V § 13 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

17. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 až 21 zní:


"ČÁST ČTVRTÁ


PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ


§ 14d


Způsob ověřování a prokazování funkčnosti
použitých elektrozařízení

(1) Funkčnost použitého elektrozařízení se ověřuje provedením zkoušky funkčnosti. Zkouškou funkčnosti musí být vždy provedeno minimálně ověření funkčnosti hlavních funkcí použitého elektrozařízení.

(2) Zkouška funkčnosti musí být provedena osobou, která je odborně způsobilá a je držitelem příslušného oprávnění a osvědčení podle právních předpisů upravujících státní odborný dozor nad bezpečností práce17) a držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v oboru "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení", a to v souladu s postupem stanoveným v příloze č. 11 k této vyhlášce, jestliže je použité elektrozařízení přepravováno z České republiky.

§ 14e


Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu
přepravovaných použitých elektrozařízení

(1) Dokumentaci podle § 37r odst. 4 zákona tvoří protokol o zkoušce funkčnosti provedené v souladu s § 14d a doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení.

(2) V případě, že použité elektrozařízení je přepravováno z jiného státu než z České republiky a zkouška funkčnosti nebyla provedena podle § 14d odst. 2, musí dokumentace obsahovat protokol o zkoušce funkčnosti provedené za srovnatelných podmínek v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

(3) V dokumentaci musí být uvedeny


a) název elektrozařízení a jeho výrobce, pokud je znám,


b) údaj o skupině a podskupině elektrozařízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,


c) identifikační nebo typové číslo položky, pokud existuje,


d) rok výroby, pokud je znám,


e) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma nebo název osoby odpovědné za provedení zkoušky funkčnosti a adresa sídla této osoby,


f) výsledek zkoušky funkčnosti provedené podle § 14d, její typ a datum jejího provedení a


g) údaje o obsahu nebezpečných látek v elektrozařízení.


(4) V případě, že použité elektrozařízení je dováženo ze státu mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, musí být k dokumentaci připojeny doklady prokazující splnění požadavků stanovených nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních18).

(5) Ke každé zásilce přepravovaných použitých elektrozařízení, kterou tvoří zejména přepravní kontejner nebo nákladní vozidlo, se dále přiloží


a) příslušný přepravní doklad, například nákladní list podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)19),


b) seznam přepravovaných elektrozařízení,


c) seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních a


d) prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 37r zákona.


(6) Je-li použité elektrozařízení přepravováno z České republiky, použijí se pro vypracování dokumentace a dokladů uvedených v odstavci 5 písm. b) až d) formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(7) Dokumentace musí být bezpečně, nikoli však nastálo, upevněna buď přímo na nebalená elektrozařízení, nebo na jejich obal tak, aby byla čitelná bez nutnosti jejich rozbalení. Doklady uvedenými v odstavci 5 musí být vybaven řidič vozidla, strojvedoucí vlaku, vůdce plavidla nebo velitel letadla po celou dobu přepravy.

§ 14f


Zákaz přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení
s obsahem některých nebezpečných látek

Jako použitá nesmí být ve smyslu § 37r odst. 1 zákona přepravována elektrozařízení obsahující


a) regulované látky podle zvláštních právních předpisů pro zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu20),


b) PCB21),


c) konstrukční součásti s obsahem azbestu, nebo


d) radioaktivní látky.


______________________________________

17) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

18) § 8 odst. 1 nařízení č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

19) Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), přijatá v Ženevě dne 19. května 1956, vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění protokolu přijatého v Ženevě dne 5. července 1978, vyhlášeného pod č. 108/2006 Sb. m. s.

Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu, přijatý v Ženevě dne 20. února 2008, vyhlášený pod č. 66/2011 Sb. m. s.

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 29. prosince 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.

20) Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.

21) § 26 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.".


Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.

18. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

19. Příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

20. Příloha č. 2 zní:


"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

21. Příloha č. 3 zní:


"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

22. Příloha č. 4 zní:


"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

23. Příloha č. 8 zní:


"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

24. Doplňují se přílohy č. 11 a 12, které znějí:


"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Čl. II


Přechodná ustanovení

1. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije pro zpracování roční zprávy za kalendářní rok 2015.

2. Pro účely vedení evidencí podle § 7 a 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za celý kalendářní rok 2018 se elektrozařízení rozdělují do skupin podle přílohy č. 7 části I zákona a podskupin podle přílohy č. 1 části I k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Totéž platí pro zpracování roční zprávy podle § 6 a hlášení o roční produkci a nakládání s elektroodpady podle § 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za kalendářní rok 2018.

Čl. III


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů