Čtvrtek, 25. července 2024

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
Citace: 292/2015 Sb. Částka: 121/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3714-3723 Rozeslána dne: 5. listopadu 2015
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 12. října 2015 Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

292


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 12. října 2015


o Chráněné krajinné oblasti Brdy


Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:§ 1


Chráněná krajinná oblast Brdy

K zajištění ochrany přírody a krajiny části území Brdské vrchoviny se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy.§ 2


Poslání chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.§ 3


Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.§ 4


Členění chráněné krajinné oblasti

Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.§ 5


Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody


a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,


b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,


c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,


d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,


e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,


f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,


g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,


h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,


i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo


j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).


(2) Na území III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody provádět činnosti, které mohou snížit hladinu povrchové či podzemní vody na rašeliništích, prameništích a v olšinách.

(3) Geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v chráněné krajinné oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a ekologickou stabilitu, významné geomorfologické útvary ani ostatní živé a neživé složky přírody.§ 6


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 292/2015 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 292/2015 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů