Sobota, 2. prosince 2023

Odpadová legislativa v první polovině roku 2016

V březnu nabyla účinnosti vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v dubnu o Katalogu odpadů a o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů...

Odpadová legislativa v první polovině roku 2016

Další odpadová legislativa je v různé fázi legislativního procesu.

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dne 21. 3. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška č. 83/2016 Sb. byla vypracována v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. října 2015, a která byla přijata primárně z důvodů řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringementové řízení), které bylo s Českou republikou vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Vyhláška o Katalogu odpadů

Dne 1. dubna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. .../2016 Sb., o Katalogu odpadů. Tato vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláškou se zejména transponuje do právního řádu České republiky Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle rámcové směrnice o odpadech. V souladu s tímto rozhodnutím bylo do Katalogu odpadů doplněno několik druhů odpadů. Také byly opraveny textové chyby, které se doposud vyskytovaly ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Dne 1. dubna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. .../2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Tato vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

Navrhovaná právní úprava v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje adaptaci českého právního řádu na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Nahrazená příloha III dané směrnice obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Dne 9. března 2016 bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která provádí ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), v oblasti použití kalů.

Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona o odpadech zákon č. 223/2015 Sb. a reflektuje změny v ustanoveních § 32 a § 33 zákona o odpadech, které nabyly účinnosti dne 1. března 2016.

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

V legislativním procesu je rovněž návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V současné době stále probíhá vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, předložení do pracovních komisí Legislativní rady vlády je naplánováno v první polovině roku 2016.

Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v oblasti využití sedimentů na povrchu terénu.

Návrh zákona o odpadech a návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností)

Dne 26. února 2016 bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhům těchto zákonů. V následujících měsících jsou naplánována jednání ohledně vypořádání obdržených připomínek. Koncem května 2016 je předpokládáno předložení návrhů do vlády k projednání.

Současně s návrhy zákonů budou do vlády předloženy základní teze příslušných prováděcích vyhlášek.

Autor: Mgr. Petra Hlaváčková

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů