zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2017
Ovzduší
Doprava
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích..

Citace: 228/2017 Sb. Částka: 83/2017 Sb.
Na straně (od-do): 2586-2596 Rozeslána dne: 31. července 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 19. července 2017 Datum účinnosti od: 31. července 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz. čl. II

Vydáno na základě: 56/2001 Sb.
Předpis mění: 302/2001 Sb.
228
VYHLÁŠKA
ze dne 19. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., k provedení § 54 odst. 4 zákona:

Čl. I
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb. a vyhlášky č. 132/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "; číslo protokolu se skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného posledním dvojčíslím kalendářního roku" zrušují.
2. V § 9 odst. 2 se za druhou větu vkládá věta "Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží.".
3. V § 14 odst. 1 se za slova "Činnost stanic technické kontroly" vkládají slova "a stanic měření emisí.
4. V § 14 odstavec 2 zní:
"(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolu o měření emisí je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.".
5. V § 14 odst. 3 se ve větě první za slova "Stanice technické kontroly" vkládají slova "a stanice měření emisí" a za slova "technických prohlídkách" se vkládají slova "a měření emisí".
6. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a stanice měření emisí".
7. V § 14 odst. 4 se ve větě první za slova "stanicím technické kontroly" vkládají slova "a stanicím měření emisí".
8. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova "stanice technické kontroly" vkládají slova "a stanice měření emisí".
9. V § 14 odst. 6 se za slova "Stanice technické kontroly" vkládají slova "a stanice měření emisí.
10. V § 14 odst. 7 se za slova "stanice technické kontroly" vkládají slova "a stanice měření emisí" a za slova "technické prohlídky" se vkládají slova "a měření emisí".
11. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:
"§ 14b
Předávání údajů správci Informačního systému stanic technickékontroly provozovatelem stanice měření emisí
(K § 48a odst. 4 zákona)
(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici měření emisí jsou pořizovány v průběhu měření emisí. Jsou to snímky vozidla z místa konání měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s CIS STK a umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější popis obsahu snímků, technického vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(2) Údaje o zahájení a provedení měření emisí se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených mechanikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděného měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(3) Údaje o vozidlech, na kterých bylo měření emisí provedeno, a výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí se vkládají do systému automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení měření emisí a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.
(4) Údaje o mechanicích provádějících měření emisí se předávají za účelem přiřazení mechanika k provozovně stanice měření emisí. Provozovatel stanice měření emisí neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru mechanika. Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození mechanika, číslo osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké provozovně pracuje a evidenční číslo provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.".
12. V § 15 písm. b), c) a d) se text "T, OT1, OT2, OT3 a OT4" nahrazuje textem "T, C, OT, R, S a Z".
13. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
"§ 15a
Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacitykontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečněprovedených technických prohlídek
(K § 54 odst. 4 zákona)
(1) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek je uveden v příloze č. 19.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.".
14. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.
15. V § 16 odst. 6 a 10 se text "1, 2, 4 a 5" nahrazuje textem "1 až 4".
16. V § 16 odst. 7 písmeno e) zní:
"e)telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci.".
17. V § 16 odst. 8 se číslo "8" nahrazuje číslem "7".
18. § 16a se včetně nadpisu zrušuje.
19. V § 22 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Stanice musí být kromě přístrojů a zařízení uvedených v odstavci 2 dále vybavena nejméně
a)zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,
b)počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky informačního systému stanic technické kontroly,
c)telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci,
d)kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,
e)ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG.".
21. V § 23 odst. 8 se slova "oprávněná zkušebna (§ 19 odst. 7)" nahrazují slovy "technická zkušebna (§ 27 odst. 1)".
22. Příloha č. 19 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)
______________________________________10)Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:Ing. Ťok v. r.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí