Úterý, 16. dubna 2024

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,..

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Citace: 29/2018 Sb. Částka: 15/2018 Sb.
Na straně (od-do): 318-319 Rozeslána dne: 21. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. února 2018 Datum účinnosti od: 1. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb.
Předpis mění: 76/2015 Sb.
29

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 písm. a) se číslo "20." nahrazuje číslem "24.".

2. V § 12 odst. 2 písm. b) se číslo "20." nahrazuje číslem "6.".

3. V § 12 odst. 7 písmeno h) zní:

"h)
prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a".

4. V § 15 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

5. V § 15 odst. 4 se text "j)" nahrazuje textem "i)".

6. V § 18 odst. 1 písm. h) se číslo "424" nahrazuje číslem "419".

7. V § 18 odst. 2 písm. h) se číslo "424" nahrazuje číslem "417".

8. V § 21 odst. 4 se text "h)" nahrazuje textem "g)".

9. V § 22 odst. 8 se text "g)" nahrazuje textem "f)".

10. V § 23 odst. 10 se slova "nebo f)" zrušují.

11. V § 24 odst. 8 se text "i)" nahrazuje textem "h)".

12. V § 25 odst. 12 se text "j)" nahrazuje textem "i)".

13. V § 25 odst. 14 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmena b) a c) se zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

14. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:

"(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo

b)
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).".

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 16.

15. V § 25 odst. 16 se slova "dílu půdního bloku, na který" nahrazují slovy ", na kterou" a za číslo "14" se vkládají slova "nebo 15".

16. V příloze č. 10 část C zní:

(část C není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě neposkytnutí dotací pro rok 2017 podle § 25 odst. 14 písm. b) nebo c) pro nesplnění podmínek uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo § 15 odst. 3 písm. a) nebo b) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 25 odst. 14 až 16 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů