Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb.

22. srpna 2019

Legislativa

Odpady

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb.
Citace: 200/2019 Sb. Částka: 85/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1787-1793 Rozeslána dne: 15. srpna 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 2. srpna 2019 Datum účinnosti od: 1. září 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.Předpis mění: 383/2001 Sb.; 294/2005 Sb.200

VYHLÁŠKA

ze dne 2. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 6, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 37x odst. 4 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona 223/2015 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb., vyhlášky č. 27/2015 Sb., vyhlášky č. 83/2016 Sb., vyhlášky č. 387/2016 Sb. a vyhlášky č. 437/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 se slovo "kterého" nahrazuje slovem "kterých".

2. V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

"(5) Vzor formuláře pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce.

(6) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(7) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.".

3. V § 24a se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu prozatímní uložení odpadní rtuti, každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti a každému zařízení provádějícímu trvalé uložení odpadní rtuti.".

4. Doplňují se přílohy č. 30 až 32, které znějí:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


ČÁST DRUHÁ

Čl. II

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 93/2013 Sb. a vyhlášky č. 387/2016 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.".

2. V § 1 písm. f) se slova "dočasné skladování kovové" nahrazují slovy "prozatímní uložení odpadní".

3. V § 2 písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

"w)
prozatímním uložením odpadní rtuti - skladování odpadní rtuti v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 po dobu delší než jeden rok.

______________________________________
24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.".

4. § 9a včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení
odpadní rtuti

(1) Zařízení k prozatímnímu uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.

(2) Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný odpad. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být při trvalém uložení odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení odpadní rtuti uvedené v části A a v části B bodech 6 a 8 přílohy č. 13 k této vyhlášce.".

5. V příloze č. 4 bodě 8 písm. e) se slova "dočasnému skladování" nahrazují slovy "prozatímnímu uložení" a slova "dočasné skladování" se nahrazují slovy "prozatímní uložení".

6. V příloze č. 5 části A bodech 2 a 3 se slova "dočasnému skladování" nahrazují slovy "prozatímnímu uložení".

7. V příloze č. 13 se slova "dočasné", "dočasnému", "dočasného" a "dočasném" zrušují, slovo "skladování" se nahrazuje slovem "uložení", slova "kovové" a "kovová" se nahrazují slovem "odpadní" a slovo "Kovová" se nahrazuje slovem "Odpadní".


ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů