zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

13.02.2020
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 31/2020 Sb. Částka: 15/2020 Sb.
Na straně (od-do): 282-283 Rozeslána dne: 6. února 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 3. února 2020 Datum účinnosti od: 15. února 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 252/117 S., 256/2000 Sb.Předpis mění: 48/2017 Sb.
31

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. a nařízení vlády č. 292/2018 Sb., se mění takto:

1. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti
pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije

a)
nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5, pokud nebylo uplatněno snížení podle § 4 odst. 1, nebo

b)
součet nejvyšší hodnoty stanovené podle písmene a) a § 4 odst. 1.".

2. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:

"d)
nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I.
s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II.
na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

III.
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.".

3. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:

"d)
nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I.
s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II.
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,

III.
o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

IV.
o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.".

4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 v řádku Trvalost Odstranitelná se slova "Odstranitelné porušení" nahrazují textem "X" a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Neodstranitelné porušení".

5. V příloze č. 4 požadavku standardu 3a v řádku Rozsah Malý se věta "Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění." nahrazuje větou "Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.", v řádku Rozsah Střední se slova "2 zdroji" nahrazují slovy "1 zdrojem", v řádku Rozsah Velký se číslo "3" nahrazuje číslem "2", v řádku Závažnost Malá se věty "Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m." nahrazují větou "Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.", v řádku Závažnost Střední se věta "Zdroj znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně." zrušuje a v řádku Trvalost Odstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Odstranitelné porušení".

6. V příloze č. 4 požadavku standardu 3c v řádku Rozsah Malý se za slovo "prostoru" vkládají slova "pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů", v řádcích Rozsah Střední a Rozsah Velký se za slovo "prostorů" vkládají slova "pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů", v řádku Závažnost Střední se za slovo "viditelného" vkládají slova "nebo prokázaného", v řádku Závažnost Velká se za slovo "viditelné" vkládají slova "nebo prokázané" a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Neodstranitelné porušení".

7. V příloze č. 4 požadavku standardu 7d v řádku Rozsah Malý se číslo "30" nahrazuje číslem "33".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí