Středa, 24. dubna 2024

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
Citace: 496/2020 Sb. Částka: 203/2020 Sb.
Na straně (od-do): 5548-5556 Rozeslána dne: 2. prosince 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 23. listopadu 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 211/2000 Sb.

496

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. listopadu 2020

o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic
formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen "Fond") formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) určeného převážně pro jiné než hospodářské využití.


§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
stavbou stavba podle stavebního zákona,

b)
zařízením zařízení podle stavebního zákona, není-li dále stanoveno jinak,

c)
zastavěnou plochou zastavěná plocha podle stavebního zákona, při jejímž výpočtu se však nepřihlíží k podzemní stavbě,

d)
žádostí žádost o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení,

e)
územím se starou stavební zátěží (brownfieldem) území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud

1.
součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a

2.
stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány,

f)
občanským vybavením veřejně přístupný park a dále stavba, zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro

1.
vzdělávání, výchovu nebo sport,

2.
kulturu,

3.
společenské účely,

4.
sociální služby nebo péči o rodinu,

5.
potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, nebo

6.
plnění úkolů v rámci veřejné správy,

g)
revitalizací úprava území se starou stavební zátěží, na kterou je žádána podpora, zahrnující vždy činnost podle § 3 odst. 1 písm. a) a popřípadě také činnosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až g), kterou vznikne občanské vybavení,

h)
povolením revitalizace rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu, veřejnoprávní smlouva nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, které jsou pro účel podpory vyžadovány podle stavebního zákona,

i)
podporou úvěr, dotace, nebo kombinace úvěru a dotace podle tohoto nařízení,

j)
revitalizovaným územím území sestávající z pozemků bývalého území se starou stavební zátěží, které bylo revitalizováno za využití podpory, a staveb a zařízení na nich se nacházejících, s výjimkou podzemních staveb, které nebyly v rámci revitalizace provedeny, částečně odstraněny, opraveny, stavebně upraveny ani jinak změněny, a inženýrských sítí,

k)
hospodářským využitím využití k nabízení nebo poskytování zboží nebo služeb na trhu,

l)
smlouvou o poskytnutí podpory smlouva o úvěru podle tohoto nařízení nebo smlouva o poskytnutí dotace podle tohoto nařízení.

(2) Zařízení nacházející se na území se starou stavební zátěží se pro účely tohoto nařízení považuje za jeho součást, pokud

a)
není způsobilé sloužit svému původnímu účelu,

b)
ke dni podání žádosti není využíváno a

c)
má být v rámci revitalizace odstraněno, částečně odstraněno, opraveno nebo jinak změněno.

(3) Podzemní stavba nacházející se na území se starou stavební zátěží se pro účely tohoto nařízení nepovažuje za jeho součást, ledaže

a)
není způsobilá sloužit svému původnímu účelu,

b)
ke dni podání žádosti není využívána a

c)
má dojít v rámci revitalizace k jejímu odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně.


§ 3

Účel použití podpory

(1) Podporu lze použít na

a)
odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,

b)
odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,

c)
odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,

d)
provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží,

e)
terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží,

f)
odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, nebo

g)
vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží.

(2) Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části (dále jen "koupě území"), má-li být toto území revitalizováno za použití podpory.


§ 4

Žadatel o poskytnutí podpory

Žadatelem o poskytnutí podpory (dále jen "žadatel") může být pouze územní samosprávný celek.


§ 5

Podmínky pro poskytnutí podpory

(1) Podporu lze poskytnout žadateli, který

a)
je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,

b)
nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,

c)
hospodařil tak, že výše jeho dluhů nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a

d)
není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí.

(2) Podporu lze poskytnout při splnění těchto podmínek:

a)
účelem podpory je revitalizace,

b)
příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci (dále jen "investiční záměr"),

c)
existuje povolení revitalizace, je-li vyžadováno,

d)
žadatel v žádosti prokázal výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy podle § 2 odst. 1 písm. e) bodu 1,

e)
žadatel v žádosti prokázal nezpůsobilost stavby podle § 2 odst. 1 písm. e) bodu 2 a popřípadě nezpůsobilost stavby nebo zařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo § 2 odst. 3 písm. a),

f)
revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,

g)
má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,

h)
ke dni podání žádosti

1.
není území se starou stavební zátěží ani jeho část předmětem závazku, který by bránil v užívání občanského vybavení, které má vzniknout revitalizací; tato podmínka neplatí v případě závazku, který zanikne v souvislosti s koupí území,

2.
na území se starou stavební zátěží ani jeho části nevázne věcné břemeno, které by bránilo v užívání občanského vybavení, které má vzniknout revitalizací; tato podmínka neplatí v případě věcného břemena, které zanikne v souvislosti s koupí území,

3.
není k území se starou stavební zátěží ani jeho části zřízeno právo stavby, které by bránilo v užívání občanského vybavení, které má vzniknout revitalizací; tato podmínka neplatí v případě práva stavby, které zanikne v souvislosti s koupí území,

4.
nebyl nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem nebo správou území se starou stavební zátěží nebo jeho části ani vydán soudním exekutorem nebo správcem daně exekuční příkaz k prodeji nebo správě území se starou stavební zátěží nebo jeho části,

5.
není vlastnické právo k území se starou stavební zátěží ani jeho části převedeno k zajištění dluhu a

6.
nejsou území se starou stavební zátěží ani jeho část zatíženy zástavním právem, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu; tato podmínka neplatí v případě zástavního práva, které zanikne v souvislosti s koupí území,

i)
příjemce podpory bude až do dokončení revitalizace jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, a to

1.
ode dne podání žádosti, nebo

2.
ode dne převodu vlastnického práva k území se starou stavební zátěží na příjemce podpory v případě využití podpory na koupi území,

j)
v době podle písmene i) nebudou území se starou stavební zátěží ani jeho část bez souhlasu Fondu zatíženy zástavním právem,

k)
na věci, na kterou má být použita podpora, nevázne v době podle písmene i) výhrada odděleného vlastnictví ke strojům nebo jiným upevněným zařízením podle občanského zákoníku,

l)
pozemek, který je součástí území se starou stavební zátěží a jehož součástí má být nebo na němž se má nacházet ke dni dokončení revitalizace stavba, na kterou byla použita podpora podle tohoto nařízení, není v záplavovém území, nebo bude taková stavba pojistitelná proti povodni a záplavě a vodoprávní úřad pro provedení takové stavby, změnu dokončené stavby nebo udržovací práce vydal souhlas nebo souhlasné stanovisko, je-li to vyžadováno;

m)
stavba, která nemá být podle investičního záměru odstraněna a na kterou má být použita podpora podle tohoto nařízení, musí být nejpozději ode dne uzavření první smlouvy o poskytnutí podpory až do dokončení revitalizace pojištěna proti živelním pohromám, a nachází-li se tato stavba v záplavovém území, také pro případ povodně nebo záplavy,

n)
stavba prováděná za účelem vzniku občanského vybavení při revitalizaci musí být pojištěna obdobně podle písmene m) nejpozději od zahájení stavebních prací až do dokončení revitalizace,

o)
pojištění podle písmen m) a n) bude sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši poskytnuté podpory a bylo do výše poskytnuté podpory vyplaceno ve prospěch Fondu,

p)
nachází-li se území se starou stavební zátěží na poddolovaném území, žadatel prokáže vhodnost navrhovaných technických řešení a postupů, kterých má být užito při revitalizaci,

q)
do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude revitalizace dokončena,

r)
do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,

s)
v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány, a

t)
úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.


§ 6

Žádost

(1) Žádost obsahuje

a)
název, adresu sídla a identifikační číslo osoby žadatele a identifikaci osob,

1.
které jednají jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho příslušný orgán, nebo na základě plné moci,

2.
ve kterých má žadatel podíl, a výši tohoto podílu,

b)
doklad o vlastnickém právu žadatele k území se starou stavební zátěží, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, má-li být podpora využita i ke koupi území,

c)
doklad prokazující výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy podle § 2 odst. 1 písm. e) bodu 1,

d)
znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby nebo zařízení podle § 2 odst. 1 písm. e) bodu 2, § 2 odst. 2 písm. a) nebo § 2 odst. 3 písm. a), který není ke dni podání žádosti starší než 1 rok,

e)
čestné prohlášení žadatele o nevyužívání stavby nebo zařízení podle § 2 odst. 1 písm. e) bodu 2, § 2 odst. 2 písm. b) nebo § 2 odst. 3 písm. b),

f)
investiční záměr s náležitostmi podle § 7,

g)
doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem žadatele,

h)
uvedení účelu podpory podle § 3,

i)
projektovou dokumentaci revitalizace vyžadovanou podle stavebního zákona k vydání stavebního povolení nebo k ohlášení, a nepodléhá-li podle stavebního zákona některá z činností v rámci revitalizace stavebnímu povolení ani ohlášení, plán technologického postupu provedení této činnosti a související situační výkres,

j)
stanovisko inženýrského geologa, které není ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců, spolu s dokumentací stavebních prací, která je v souladu s jím navrženým technickým řešením a prokazuje jeho vhodnost, nachází-li se území se starou stavební zátěží na poddolovaném území,

k)
dobu, v níž má dojít ke koupi území a z ní vyplývajícímu převodu vlastnického práva na žadatele, má-li být podpora použita i na koupi území,

l)
dobu, ve které má být dokončena revitalizace, a dobu, ve které má být zahájeno využívání občanského vybavení, které má revitalizací vzniknout,

m)
požadovanou výši a formu podpory,

n)
povolení revitalizace, je-li vyžadováno,

o)
souhlas nebo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 5 odst. 2 písm. l), je-li k revitalizaci nutné,

p)
doklad o pojištění stavby podle § 5 odst. 2 písm. m), n) a o),

q)
identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána, a

r)
čestné prohlášení žadatele, že hospodařil tak, že výše jeho dluhů nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(2) Fond je oprávněn požadovat po žadateli předložení dalších podkladů, pokud je to nutné k ověření skutečností prokazovaných v rámci povinných náležitostí žádosti podle odstavce 1 nebo pokud je to nutné k ověření dostatečnosti zajištění úvěru.


§ 7

Náležitosti investičního záměru

(1) Investiční záměr obsahuje

a)
popis občanského vybavení, které má revitalizací vzniknout,

b)
popis území se starou stavební zátěží, popis umístění staveb a zařízení na něm se nacházejících a harmonogram provedení revitalizace,

c)
popis technického stavu staveb a zařízení, kterých se má revitalizace týkat,

d)
položkový rozpočet revitalizace, včetně položek vztahujících se ke vzniku občanského vybavení, a předpokládaný harmonogram odstranění stavby nebo její části, provedení stavby, opravy stavby, přístavby, nástavby nebo stavební úpravy,

e)
celkové předpokládané náklady, odůvodnění jejich výše a způsob financování revitalizace včetně požadované výše a formy podpory,

f)
popis plánovaného využití jednotlivých staveb a zařízení vzniklých, upravených nebo opravených při revitalizaci a plánovaného využití nezastavěného území upraveného v rámci revitalizace, a

g)
popis plánovaného financování využití staveb, zařízení a nezastavěného území podle písmene f).

(2) Má-li být podpora použita i na koupi území, musí investiční záměr obsahovat také

a)
informaci, že žadatel území se starou stavební zátěží nebo jeho část nevlastní a že má být podpora využita i na koupi území,

b)
položkový rozpočet koupě území,

c)
celkové předpokládané náklady koupě území, odůvodnění jejich výše a způsob financování koupě území včetně požadované výše a formy podpory, a

d)
znalecký posudek, který není ke dni podání žádosti starší 6 měsíců a kterým je zjištěna obvyklá cena území se starou stavební zátěží nebo jeho části, které mají být žadatelem koupeny.

§ 8

Poskytnutí podpory

(1) Fond předloží žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí a zbývají-li Fondu peněžní prostředky na její poskytnutí.

(2) Fond podporu poskytne, bude-li smlouva o poskytnutí podpory uzavřena nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení návrhu na její uzavření. Nedojde-li k tomu z důvodu na straně žadatele, Fond podporu neposkytne.


§ 9

Výše podpory

(1) Výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč.

(2) Výše dotace činí nejvýše

a)
30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy k tomuto nařízení,

b)
40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k tomuto nařízení, nebo

c)
50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C přílohy k tomuto nařízení.

(3) Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území. Úvěr se poskytuje bezúročně.

(4) Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Ostatní náklady, které nebudou pokryty podporou, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů.

(5) Revitalizace nemůže být spolufinancována prostředky poskytnutými z programu financovaného z prostředků Evropské unie.


§ 10

Čerpání podpory

(1) Podporu lze čerpat pouze na způsobilé náklady, kterými jsou náklady nepřesahující výši uvedenou v investičním záměru použité podle § 3 odst. 1 a 2 na koupi území nebo revitalizaci a na související

a)
technický dozor stavebníka,

b)
autorský dozor projektanta,

c)
zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže,

d)
přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení, a

e)
daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u níž příjemci podpory vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Přesahuje-li kupní cena území se starou stavební zátěží nebo jeho části obvyklou cenu zjištěnou znaleckým posudkem podle § 7 odst. 2 písm. d), je způsobilým nákladem na koupi území pouze částka ve výši takto zjištěné obvyklé ceny. Náklady na daň z přidané hodnoty podle odstavce 1 písm. e) související s koupí území jsou v takovém případě způsobilým nákladem pouze ve výši, kterou by daň z přidané hodnoty dosahovala, kdyby se kupní cena území se starou stavební zátěží rovnala takto zjištěné obvyklé ceně.

(3) Příjemce podpory je povinen způsobilé náklady doložit.


§ 11

Splácení úvěru

(1) Doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru.

(2) Příjemce úvěru splácí úvěr v pravidelných měsíčních částkách stanovených ve stejné výši.

(3) Příjemce úvěru má právo úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru.


§ 12

Další podmínky použití podpory

(1) Občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím podle § 7 odst. 1 písm. f) jinak než hospodářsky, s výjimkou podle § 13 odst. 1 a 2, alespoň po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu nebo do doby splacení úvěru, bude-li splacen později. Po tuto dobu musí být občanské vybavení provozováno výhradně příjemcem podpory, Českou republikou nebo jimi zřízenou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou nebo složkou integrovaného záchranného systému.

(2) Po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu nebo do doby splacení úvěru, bude-li splacen později, nepřevede příjemce podpory vlastnické právo k revitalizovanému území ani jeho části na jinou osobu.

(3) Po dobu podle odstavce 2 nezatíží příjemce podpory revitalizované území ani jeho část zástavním právem, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu.

(4) Pojištění podle § 5 odst. 2 písm. m) a n) musí trvat až do konce doby podle odstavce 2 nebo do doby splacení úvěru, bude-li splacen později, a musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši čerpané podpory a bylo v této výši vyplaceno ve prospěch Fondu.

(5) Nachází-li se území se starou stavební zátěží na poddolovaném území, postupuje příjemce podpory v souladu se stanoviskem inženýrského geologa podle § 6 odst. 1 písm. j).


§ 13

Hospodářské využití revitalizovaného území

(1) Hospodářské využití občanského vybavení, které nepředstavuje obvyklé zázemí občanského vybavení vzniklého revitalizací, je možné, je-li toto hospodářské využití

a)
neoddělitelně spojeno s jiným než hospodářským využitím občanského vybavení nebo nezbytné pro jiné než hospodářské využití občanského vybavení a

b)
ve vztahu k jinému než hospodářskému využití občanského vybavení pouze vedlejší, přičemž podíl tohoto hospodářského využití na celkové roční kapacitě občanského vybavení nepřesáhne 20 %.

(2) Hospodářské využití revitalizovaného území spočívající v zajištění obvyklého zázemí občanského vybavení je možné, pokud

a)
jeho podíl nepřesáhne 10 % kapacity revitalizovaného území a

b)
příjemce podpory zajistí, že po dobu podle § 12 odst. 2 toto hospodářské využití neovlivní obchod mezi členskými státy Evropské unie podle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3) Jiné hospodářské využití revitalizovaného území než podle odstavců 1 a 2 není možné.

(4) Hospodářské využití revitalizovaného území musí být prováděno za běžných tržních podmínek po dobu podle § 12 odst. 2.

(5) Pro účely zjištění, zda hospodářské využití překročilo povolený podíl celkové roční kapacity občanského vybavení nebo revitalizovaného území, se podle způsobu využití použije prostorově nebo časově vymezený podíl na kapacitě občanského vybavení nebo revitalizovaného území. Prostorové vymezení podílu se použije, pokud je prostor pro hospodářské využití od ostatních prostor jednoznačně a trvale oddělen.

(6) Náklady vynaložené na hospodářské využití revitalizovaného území v rozporu s odstavci 1 až 3 jsou považovány za nezpůsobilé.


§ 14

Smluvní pokuta

(1) Ve smlouvě o poskytnutí podpory musí být ujednána smluvní pokuta, k jejíž úhradě bude příjemce podpory povinen pro případ, že

a)
je v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru podle tohoto nařízení,

b)
došlo k porušení některé z podmínek podle § 5 odst. 2 písm. c), f), i) až k), m) až p), r) až t), § 12 nebo § 13 odst. 1 až 4, nebo

c)
uvedl v žádosti nepřesné, neúplné nebo nepravdivé informace.

(2) Při ujednání výše smluvní pokuty ve smlouvě o poskytnutí podpory se zohlední

a)
výše požadované podpory na tu část investičního záměru, které se dané porušení týká,

b)
závažnost porušení povinnosti příjemcem podpory,

c)
počet obyvatel příjemce podpory a

d)
výše inflace.

(3) Byla-li uzavřena smlouva o úvěru a zároveň smlouva o poskytnutí dotace, lze se domáhat smluvní pokuty pro jednotlivé porušení povinnosti příjemce pouze na základě jedné z nich.


§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 496/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů