zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

07.10.2021
Odpady
Legislativa
Recyklace
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Citace: 345/2021 Sb. Částka: 152/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4082-4144 Rozeslána dne: 24. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. září 2021 Datum účinnosti od: 1. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 542/2020 Sb.345

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2021

o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností


Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 107 odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k), § 108 odst. 3, § 109 odst. 7, § 110 odst. 7 a § 112 odst. 7 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)
obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

b)
náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,

c)
technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,

d)
rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,

e)
technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

f)
části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,

g)
způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,

h)
rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,

i)
způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,

j)
podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování,

k)
rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen "Informační systém") a

l)
náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.


§ 2

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení
ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou
životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností

(1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vyjmuté a demontované části vozidel s ukončenou životností, které nebudou opětovně použity, zpracovatel vozidel s ukončenou životností roztřídí a zařadí podle Katalogu odpadů3).

(5) Pokud zpracovatel vozidel s ukončenou životností po demontáži nebezpečných částí a odčerpání provozních kapalin podle bodu 2.4. přílohy č. 2 k této vyhlášce a demontáži všech částí, které musejí být před dalším zpracováním vozidel s ukončenou životností demontovány podle bodu 2.5.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce, předává vozidlo s ukončenou životností dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v Katalogu odpadů3).


§ 3

Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou
životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností

Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.


§ 4

Rozsah údajů vedených v Informačním systému

(1) V Informačním systému jsou vedeny údaje o vozidlech s ukončenou životností přijatých do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností požadované v potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Součástí údajů podle odstavce 1 je dále fotodokumentace stavu přijímaných vozidel s ukončenou životností podle § 108 odst. 1 písm. l) zákona. Fotografie, které tvoří fotodokumentaci, nesmí být rozmazané a musí mít takové rozlišení, aby z nich byl zřejmý celkový stav vozidla a byl čitelný údaj o identifikačním čísle VIN, ze kterého je možné vozidlo s ukončenou životností zřetelně identifikovat. Fotodokumentace obsahuje 3 fotografie, které zachycují

a)
celkový pohled na vozidlo s ukončenou životností, ze kterého je možné jej identifikovat, je zřejmý stav přijímaného vozidla s ukončenou životností a je zřejmé, že se v době pořízení fotodokumentace nachází v provozovně provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,

b)
stav vybavení kabiny vozidla s ukončenou životností a

c)
identifikační číslo VIN.

(3) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vkládá dálkovým přístupem do Informačního systému fotodokumentaci podle odstavce 2 do 96 hodin po vložení údajů podle odstavce 1.


§ 5

Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel
s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení
ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem
vozidel s ukončenou životností

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatel vozidel s ukončenou životností vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence obsahuje

a)
datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,

b)
údaje o převzatém vozidle s ukončenou životností a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce,

c)
jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelé vozidel s ukončenou životností zasílají hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence (dále jen "roční hlášení") podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Součástí ročního hlášení zasílaného zpracovatelem vozidel s ukončenou životností je souhrnná evidence materiálů a částí k opětovnému použití.

(4) Ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí4) zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.


§ 6

Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí
k opětovnému použití

Zpracovatel vozidel s ukončenou životností vede v rámci průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi odděleně evidenci jednotlivých materiálů a částí k opětovnému použití, které prošly přípravou k opětovnému použití.


§ 7

Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace
nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností
a jejich částí

(1) Úroveň opětovného použití a využití se vypočte jako podíl vyjádřený v procentech tak, že se součet hmotnosti částí připravených k opětovnému použití a hmotnosti recyklovaných a energeticky využitých odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností vydělí číslem, které se vypočte jako součet skutečné hmotnosti vybraných vozidel s ukončenou životností a hmotnosti odpadu převedeného z minulého roku k 1. lednu vykazovaného roku, od kterého byla odečtena hmotnost zůstatkového odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku.

(2) Úroveň opětovného použití a recyklace se vypočte jako podíl vyjádřený v procentech tak, že se součet hmotnosti částí připravených k opětovnému použití a hmotnosti recyklovaných odpadů z vybraných vozidel s ukončenou životností vydělí číslem, které se vypočte jako součet skutečné hmotnosti vybraných vozidel s ukončenou životností a hmotnosti odpadu převedeného z minulého roku k 1. lednu vykazovaného roku, od kterého byla odečtena hmotnost zůstatkového odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku.

(3) Hmotnost se uvádí vždy v tunách na tři desetinná místa.


§ 8

Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných
dílů a jejich skladování

(1) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností provede přípravu k opětovnému použití opětovně použitelného dílu, pokud je to vhodné s ohledem na stav a historii vozidla s ukončenou životností, ze kterého má být opětovně použitelný díl demontován.

(2) Proces přípravy k opětovnému použití může zahrnovat zejména kontrolu funkčnosti dílu, jeho opravu, čištění nebo zajištění odpovídající ochrany před korozí.

(3) Opětovně použitelné díly musí být skladovány v prostorech určených k těmto účelům, odděleně od odpadů určených k dalšímu zpracování.

(4) V případě, že je při kontrole dílu zjištěno, že díl nelze opětovně použít, jedná se o odpad.


§ 9

Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla
a o funkčnosti části vozidla

Vzor dokladu o opravitelnosti vozidla a vzor dokladu o funkčnosti části vozidla pro potřeby přeshraniční přepravy použitých vozidel nebo jejich částí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností je do 31. prosince 2022 vydáváno podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(2) Údaje o vozidlech s ukončenou životností a o osobách, od kterých byla vozidla s ukončenou životností převzata, jsou do Informačního systému zasílány do 31. prosince 2022 v rozsahu údajů vedených podle § 4 odst. 2 a přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(3) V letech 2021 a 2022 se průběžná evidence vede a roční hlášení za daný rok se podává podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.


§ 11

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.
2)
Rozhodnutí Komise 2002/151/ES ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
3)
Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů).
4)
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
6)
Rozhodnutí Komise 2005/293/ES ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES.
7)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
8)
For example Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 345/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí