zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

02.11.2021
Voda
Zemědělství
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
Citace: 392/2021 Sb. Částka: 174/2021 Sb.
Na straně (od-do): 5002-5015 Rozeslána dne: 22. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 15. října 2021 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. IV
Vydáno na základě: 156/1998 Sb.
Předpis mění: 377/2013 Sb.; 474/2000 Sb.392

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9, § 8 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 61/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

Čl. I

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) a b) se slova "a pomocných látek" nahrazují slovy ", pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů".

2. V § 1 písm. c) se slova "pomocných látek" nahrazují slovy "pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů".

3. V § 1 se na konci písmene d) doplňují slova "a hlášení letecké aplikace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů".

4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)
vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a

f)
provozování příkrmiště.".

5. Nadpis § 5 zní:

"Skladování organických a organominerálních hnojiv
a technologických vod".

6. V § 5 odst. 1 se za slovo "hnojiva" vkládají slova "a technologické vody" a na konci odstavce se doplňují věty "Jímky a nádrže odpovídají kapacitně nejméně čtyřměsíční předpokládané produkci digestátu nebo fugátu digestátu. U provozů bioplynových stanic, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.".

7. V § 5 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se za větu první vkládá věta "U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy." a věta poslední se zrušuje.

9. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.".

10. V § 6 odst. 3 se slovo "odpadních" nahrazuje slovem "technologických".

11. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Příkrmiště je možné provozovat, pokud je

a)
vzdáleno nejméně 50 m od útvaru povrchových vod nebo na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů nejméně 100 m od útvaru povrchových vod a

b)
nejméně jednou ročně v období od 1. února do 30. dubna provedeno odstranění výkalů, steliva a zbytků krmiv.".

12. V nadpisu § 7 se slova "pomocných látek" nahrazují slovy "pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů".

13. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

14. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

______________________________________
"4)
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Tekutá statková hnojiva, kapalná organická hnojiva nebo technologické vody se po aplikaci na povrch orné půdy zapravují do půdy nejpozději do 24 hodin, v případě hnojiv pocházejících ze zařízení podle zákona o integrované prevenci nejpozději do 12 hodin. Zapravení do půdy se nevyžaduje po řádkové aplikaci do porostů hadicovými aplikátory a aplikaci do travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapravují hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.".

16. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

17. V § 7 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo "hnojiv" nahrazuje slovem "hnojení".

18. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", a to podle hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny provedeným v minulosti nebo údajů o odběru živin plodinami uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce".

19. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pro používání technologických vod platí ustanovení odstavce 9 písm. a) obdobně.".

20. V nadpisu § 9 se slova "pomocných látek" nahrazují slovy "pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů".

21. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Zemědělští podnikatelé, kteří jsou povinni vést evidenci podle § 9 odst. 7 a 8 zákona o hnojivech v elektronické podobě, ji předávají ústavu elektronicky formou automatizovaného datového výstupu prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách ministerstva. Ministerstvo zřídí přístup k této aplikaci zemědělskému podnikateli na požádání. Předání dat prostřednictvím této elektronické aplikace nevyžaduje podpis. Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.".

22. V § 9 odst. 2 se slova "nebo substrátu" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud se použijí na zemědělské půdě pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství živin.".

23. V § 9 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

24. V § 9 odst. 4 se slova ""pastevní období"" nahrazují slovem ""pastva"" a číslo "3" se nahrazuje číslem "1".

25. V nadpisu § 9a se slova "nebo pomocných látek" nahrazují slovy ", pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů".

26. V § 9a se slova "nebo pomocných látek" nahrazují slovy ", pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů".

27. V příloze č. 1 písm. A) prvním sloupci tabulky se za slovo "Prasnice" vkládá text "7)".

28. V příloze č. 1 písm. A) se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:

"7)
Uvedené hodnoty se použijí i pro prasničky po zapuštění.".

29. V příloze č. 1 písm. B) prvním sloupci tabulky se za slovo "Prasnice" vkládá text "4)".

30. V příloze č. 1 písm. B) se doplňuje vysvětlivka č. 4, která zní:

"4)
Uvedené hodnoty se použijí i pro prasničky po zapuštění.".

31. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "pomocných látek" nahrazují slovy "pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů" a v prvním řádku tabulky se slova "Pomocné látky" nahrazují slovy "Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty".

32. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

33. V příloze č. 3 písmena A) a C) zní:

(Písmena nejsou v digitální podobě)

34. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

35. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

36. Doplňují se přílohy č. 6 a 7, které znějí:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb., vyhlášky č. 131/2014 Sb., vyhlášky č. 237/2017 Sb. a vyhlášky č. 312/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 2 písmeno d) zní:

"d)
organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

(tabulka)

2. V příloze č. 3 bodě 6 řádek 19.10 zní:

(řádek není v digitální podobě)


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení

a)
čl. I bodů 21, 32 a bodu 36, pokud jde o přílohu č. 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a

b)
čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
6. 2022
23.6.2022 - Seminář, školení
na zámku v Drahenicích
21
9. 2022
21-23.9.2022 - Konference
Náměšť nad Oslavou
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí