zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů

19.04.2022
Energetika
Legislativa
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů
Citace: 79/2022 Sb. Částka: 43/2022 Sb.
Na straně (od-do): 811-817 Rozeslána dne: 8. dubna 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 29. března 2022 Datum účinnosti od: 1. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 165/2012 Sb.Předpis ruší: 296/2015 Sb.; 266/2016 Sb.
79

VYHLÁŠKA

ze dne 29. března 2022

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen
a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona
o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,

b)
výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů,

c)
dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny,

d)
rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla,

e)
způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.


§ 2

Technicko-ekonomické parametry

(1) Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dobou ročního využití instalovaného výkonu se rozumí podíl ročního množství podporované elektřiny nebo tepla a instalovaného výkonu výrobny elektřiny nebo tepla. V případě výroby biometanu se dobou ročního využití rozumí počet hodin čištění bioplynu na biometan za kalendářní rok.

(3) Investičními náklady se rozumí náklady na pořízení, instalaci nebo zprovoznění výrobny elektřiny, tepla a biometanu. Do investičních nákladů se nezahrnují náklady na akumulaci a náklady na pořízení pozemku nebo jiné užívací právo k pozemku s výjimkou stavby, která je jeho součástí.

(4) Náklady na pořízení paliva ve výrobnách elektřiny využívajících důlní, kalový nebo skládkový plyn a ve výrobnách biometanu využívajících kalový nebo skládkový plyn se rozumí náklady odvozené od průměrné ceny zemního plynu způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud je průměrná cena zemního plynu nižší než 400 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 400 Kč/MWh, a pokud je vyšší než 600 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 600 Kč/MWh.


§ 3

Doba životnosti

Dobu životnosti výrobny elektřiny, modernizované výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.


§ 4

Diskontní míra

Diskontní míra pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu se stanoví ve výši 6,12 % po zdanění příjmů.


§ 5

Rozsah a výše měrných provozních nákladů

(1) Měrné provozní náklady se při stanovení udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla při využití biomasy zahrnují v rozsahu

a)
palivových nákladů při využití biomasy vyjádřených na jednotku energie v palivu, včetně nákladů na dopravu, v členění na jednotlivé kategorie biomasy podle vyhlášky upravující druhy a parametry podporované biomasy,

b)
palivových nákladů při využití tuhého fosilního paliva vyjádřených na jednotku energie v palivu, včetně nákladů na dopravu a odsíření, a

c)
nákladů na pořízení emisních povolenek vyjádřených na jednotku energie v palivu v případě, že se na výrobnu elektřiny nebo tepla vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(2) Výši měrných provozních nákladů na palivo a emisní povolenky pro stanovení udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Měrné provozní náklady pro stanovení udržovací podpory tepla pro výrobny tepla využívající geotermální energii zahrnují

a)
osobní a mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,

b)
náklady na servisní opravy a údržbu včetně nezbytných nákladů souvisejících s běžnými provozními opakujícími se činnostmi pro bezproblémový provoz výrobny, s výjimkou nákladů na reinvestice zařízení výrobny, a

c)
náklady na pojištění výrobny tepla.

(4) Měrné provozní náklady výrobny tepla využívající geotermální energii se stanoví ve výši 0,25 Kč/kWht.


§ 6

Způsob tvorby ceny tepla

Způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.


§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2021 se použijí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2021, na které se vztahuje udržovací podpora elektřiny nebo udržovací podpora tepla, a na výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace po 31. prosinci 2021.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

2.
Vyhláška č. 266/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.


Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí