zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

17.05.2022
Doprava
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Citace: 107/2022 Sb. Částka: 53/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1034-1061 Rozeslána dne: 5. května 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 6. dubna 2022 Datum účinnosti od: 20. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 201/2012 Sb.Předpis mění: 189/2018 Sb.107

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.


Vláda nařizuje podle § 19f odst. 12, § 20 odst. 9 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.".

2. V § 1 písmeno e) zní:

"e)
seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,".

3. V § 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)
podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,".

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů.".

5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
biologickým odpadem biologický odpad podle zákona o odpadech2),".

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

6. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova ", včetně zbytků potravinářských a krmných plodin".

7. V § 2 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena f) až j).

8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a".

9. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje slovy ", jde-li o zemědělskou biomasu, nebo v § 4a, jde-li o lesní biomasu.".

10. V § 3 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti, pokud vedle úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a splnění kritérií udržitelnosti podle § 4 má pěstitel biomasy zavedeno systematické monitorování s cílem zabránit negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.".

12. V § 3 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

"a)
50 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu nejpozději 5. října 2015,

b)
60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020, nebo

c)
65 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu 1. ledna 2021 nebo později.".

13. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "v případě, že hodnota e1 vypočítaná podle bodu 1 části B. přílohy č. 1 k tomuto nařízení je rovna nule nebo je nižší".

14. V § 3 odst. 5 se číslo "83,8" nahrazuje číslem "94".

15. V nadpisu § 4 se za slovo "udržitelnosti" vkládá slovo "zemědělské".

16. V § 4 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení a v § 4 odst. 4 se slovo "Biomasa" nahrazuje slovy "Zemědělská biomasa".

17. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
vysoce biologicky rozmanitý les a jiné zalesněné plochy, které jsou druhově bohaté a neznehodnocené nebo byly orgánem k tomu příslušným v daném státě označeny jako vysoce biologicky rozmanité, pokud není prokázáno, že získávání biomasy nezasahovalo do účelů ochrany přírody,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

18. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova "čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b odst. 3 písm. b) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS" nahrazují slovy "čl. 30 odst. 4 ve spojení s čl. 29 odst. 3 písm. c) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001".

19. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)
vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5) o rozloze větší než 1 hektar, a to

1.
původní travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy, nebo

2.
travní porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní porost a který je druhově bohatý a neznehodnocený a lze jej považovat za vysoce biologicky rozmanitý podle odstavce 2, pokud není prokázáno, že získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitého travního porostu.".

20. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

"(2) Travní porost podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nacházející se na území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že je předmětem písemné dohody o provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny7) anebo je na něm vymezen nadstavbový titul podopatření ošetřování travních porostů v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření nebo navazujících opatření8). Travní porost podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nacházející se mimo území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že byl orgánem k tomu příslušným v daném státě nebo právním předpisem daného státu označen jako vysoce biologicky rozmanitý.

______________________________________
7)
§ 68 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
8)
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

21. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

"§ 4a

Kritéria udržitelnosti lesní biomasy

(1) Lesní biomasa splňující kritéria udržitelnosti musí být vytěžena na území státu, jehož právní předpisy zajišťují

a)
legalitu provádění těžby a její vymáhání,

b)
obnovu lesa ve vytěžených oblastech,

c)
ochranu oblastí, které jsou mezinárodní smlouvou, vnitrostátním právním předpisem nebo příslušným orgánem daného státu určeny pro účely ochrany přírody, včetně mokřadů a rašelinišť,

d)
provádění těžby způsobem, který zohledňuje zachování kvality půdy a biologické rozmanitosti s cílem minimalizovat negativní dopady, a

e)
provádění těžby způsobem, který zachovává nebo zlepšuje dlouhodobou produkční kapacitu lesa.

(2) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 1, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření, který zajišťuje plnění požadavků uvedených v odstavci 1. Splnění požadavku podle odstavce 1 písm. c) lze nahradit také prokázáním skutečnosti, že těžba není v rozporu s účely ochrany přírody, včetně ochrany mokřadů a rašelinišť.

(3) Vedle plnění požadavků podle odstavce 1 nebo 2 musí být stát, na jehož území byla lesní biomasa vytěžena, smluvní stranou Pařížské dohody9) a současně

a)
předložil sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10) vnitrostátně stanovený příspěvek zahrnující emise a pohlcování emisí ze zemědělství, lesnictví a využívání půdy, jenž zaručuje, že změny v zásobě uhlíku spojené s těžbou biomasy jsou započteny do závazku daného státu ke snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů, jak je uvedeno ve vnitrostátně stanoveném příspěvku, nebo

b)
má na celostátní nebo nižší úrovni v souladu s čl. 5 Pařížské dohody zavedeny právní předpisy použitelné v oblasti těžby, jejichž cílem je zachovat a posílit zásoby uhlíku a propady, a poskytl důkaz o tom, že vykazované emise odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví nepřekračují pohlcení.

(4) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 3, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření zajišťující, že jsou dlouhodobě zachovány nebo dlouhodobě posíleny zásoby uhlíku nebo úrovně propadů v daném lese.

______________________________________
9)
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.
10)
Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.".

22. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova "potravinářské biomasy a" nahrazují slovy "potravinářských a krmných plodin a ze surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,".

23. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)
celkovém množství pokročilých biopaliv a dosaženém podílu pokročilých biopaliv a

f)
celkovém množství obnovitelných zdrojů energie a dosaženém podílu obnovitelných zdrojů energie.".

24. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv

Seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.".

25. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku
a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů
nebiologického původu

(1) Recyklovaná paliva s obsahem uhlíku a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu lze zohlednit pro plnění povinnosti podle § 20 odst. 1 zákona, pokud při jejich výrobě, dovozu a prodeji byly splněny podmínky systému kvality a hmotnostní bilance uvedené v § 9 odst. 1 a 2 obdobně.

(2) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu kapalného a plynného paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty podle § 3 odst. 5 musí činit nejméně 70 %.

(3) Recyklované palivo s obsahem uhlíku a kapalné a plynné palivo z obnovitelných zdrojů nebiologického původu musí splňovat požadavky uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci vydaném na základě čl. 28 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001.".

26. V § 8 písm. b) se slova "nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, a v nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES" nahrazují slovy "prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/206611) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/206712)".

Poznámky pod čarou č. 11 a 12 znějí:

______________________________________
"11)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
12)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.".

27. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Systém hmotnostní bilance musí umožňovat, aby dodávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které splňují kritéria udržitelnosti, byly míseny, přestože vykazují rozdílné parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů. Systém hmotnostní bilance musí také umožňovat mísení dodávek surovin s různým energetickým obsahem pro účely dalšího zpracování za podmínky, že velikost dodávek je upravena podle jejich energetického obsahu, a dále musí zajistit, aby

a)
informace o velikosti dodávek a o parametrech udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u jednotlivých příchozích dodávek biomasy, meziproduktů nebo biopaliv byly součástí dokumentace doprovázející směs,

b)
parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů všech dodávek splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi se rovnaly nebo byly větší než parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dodávek splňujících kritéria udržitelnosti odebraných ze směsi; tyto bilance musí být uzavřeny vždy nejpozději k poslednímu dni platnosti certifikátu podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, ne však dříve než 30 dní před koncem jeho platnosti; příchozí a odchozí dodávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které byly nakoupeny nebo prodány po dni uzavření bilancí do posledního dne platnosti certifikátu, se započítávají do následujícího bilančního období a

c)
v případě smíchání produktů splňujících kritéria udržitelnosti s produkty, které tato kritéria nesplňují, množství produktů splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi bylo zjištěno předem a množství produktů, které budou ze směsi odebrány a mají sloužit jako produkty splňující kritéria udržitelnosti, nebylo vyšší než množství produktů splňujících kritéria udržitelnosti do směsi přidaných.".

28. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Po zpracování dodávky surovin se související informace o úsporách emisí skleníkových plynů a parametrech udržitelnosti upraví a spojí s výstupem, přičemž

a)
je-li výsledkem zpracování dodávky surovin pouze jeden výstup určený pro výrobu biopaliv, velikost dodávky a související úspora emisí skleníkových plynů a parametry udržitelnosti se upraví použitím konverzního faktoru představujícího poměr mezi hmotností výstupu určeného pro tuto výrobu a hmotností suroviny vstupující do procesu, nebo

b)
je-li výsledkem zpracování dodávky surovin více než jeden výstup určený pro výrobu biopaliv, uplatní se na každý výstup samostatný konverzní faktor a použije se samostatná hmotnostní bilance.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

29. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 189/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

30. V příloze č. 2 se na konci bodu 5 doplňuje nový podbod 5.2., který zní:

"5.2.
Kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu se zohlední i v případě, že jsou použita jako meziprodukt pro výrobu fosilních pohonných hmot.".

31. Nadpis přílohy č. 4 zní:

"SUROVINY PRO VÝROBU POKROČILÝCH BIOPALIV".

32. V příloze č. 4 úvodní větě se slova "biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy," nahrazují slovy "pokročilá biopaliva".

33. V příloze č. 4 písm. c) se slova "tříděný sběr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n)" nahrazují slovy "oddělené soustřeďování odpadu podle § 11 odst. 1 písm. e)".

34. V příloze č. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova ", v platném znění".

35. V příloze č. 4 se na konci písmene p) doplňuje slovo "nebo".

36. V příloze č. 4 se na konci písmene q) čárka nahrazuje tečkou a písmena r) až t) se zrušují.

37. V příloze č. 4 vysvětlivce označené symbolem *) se slova "trsť rákosovitá a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin)" nahrazují slovy "trsť rákosovitá), pícniny a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin" a na konci textu vysvětlivky se doplňuje věta "Pícninami a krycími plodinami se rozumí směs travin a luštěnin s nízkým obsahem škrobu krátkodobě vysévaná na pastvinách za účelem zajištění píce pro hospodářská zvířata nebo na orné půdě pro zlepšení její úrodnosti k dosažení vyšších výnosů hlavních plodin.".

38. V příloze č. 5 části A. bodu 1 písm. l) a v příloze č. 5 části B. bodu 7 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

39. V příloze č. 6 části B. se na konci textu bodu 4 doplňují slova "nebo 4a".

40. V příloze č. 6 části B. se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 9 se označují jako body 5 až 8.

41. V příloze č. 6 části C. bodu 5 a v příloze č. 6 části D. bodu 6 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

42. V příloze č. 6 části D. bodu 4 se číslo "50" nahrazuje číslem "60".

43. V příloze č. 6 části E. bodu 8 se číslo "4" nahrazuje číslem "3" a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí