Nové předpisy - chráněná území

Nové předpisy - chráněná území
Citace: 172/2022 Sb. Částka: 80/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1674-1865 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
Předpis ruší: 197/1989 Sb.172

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o Chráněné krajinné oblasti Blanský les


Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Chráněná krajinná oblast Blanský les

K zajištění ochrany přírody a krajiny se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Blanský les.


§ 2

Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je

a)
zachování a zlepšování přírodních, kulturních a historických hodnot a přírodních funkcí krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního způsobu využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů a

b)
zachování rozmanitosti neživé přírody a ekosystémové a druhové pestrosti, zejména zachování a zlepšení stavu cenných lesních, nelesních a mokřadních společenstev, vzácných druhů rostlin, hub a živočichů, včetně přispívání k ochraně Evropsky významné lokality Blanský les, jakož i zachování krajinotvorných prvků, zejména stromořadí podél pozemních komunikací.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti jsou

a)
harmonicky utvářená krajina s typickým krajinným rázem daným geomorfologií terénu vytvářející polouzavřenou soustavu kopců s centrální kotlinou, s komplexy lesů na hřebenech a se střídáním menších sídel, lesních a zemědělských ploch doplněných rozptýlenou zelení a stromořadími v Křemžské kotlině a okrajových částech Blanského lesa, včetně kulturních a historických složek krajiny, zejména rozmístění a urbanistické skladby sídel a typické místní zástavby lidového rázu s významnými celky lidové architektury,

b)
přírodní funkce krajiny,

c)
vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou,

d)
lesní ekosystémy listnatých a smíšených podhorských lesů s vysokou přírodní hodnotou a druhovou pestrostí, kyselé a květnaté bučiny, suťové lesy, hadcové a vápencové bory,

e)
nelesní společenstva, suché a skalní trávníky, mezofilní a vlhké louky s vysokou druhovou pestrostí a

f)
přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Blanský les.


§ 3

Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje.

(2) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy je uvedeno v příloze k tomuto nařízení a včetně elektronické podoby je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody1).


§ 4

Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje především území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, biologickou rozmanitostí nebo vysokou ekologickou stabilitou krajiny, zejména území přirozených a člověkem málo pozměněných lesních ekosystémů s vysokým podílem autochtonních dřevin a pestrou druhovou, prostorovou a věkovou skladbou, dále přirozené a přírodě blízké luční ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a mimořádně cenné plochy zachovalých kulturních a historických složek krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují zejména území hospodářsky využívaných lesních, lučních a vodních ekosystémů s vyšším podílem přírodě blízkých společenstev a místně zachovalými přírodními hodnotami, ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem a většinou navazují na území I. zóny ochrany přírody, a plochy hodnotné z hlediska krajinného rázu, zejména dochovaná rozptýlená zástavba samot.

(4) Do III. zóny se zařazují zejména lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské pozemky, zejména orná půda, a lesní pozemky mimo zastavěná území obcí nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody, území s rozptýlenou venkovskou zástavbou a zástavbou s účelovými stavbami pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství nebo dopravní infrastrukturu a menší sídla s dochovanou urbanistickou strukturou.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody.


§ 5

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
upravovat nebo měnit koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,

b)
odbahňovat rybníky a další vodní nádrže nebo ukládat vytěžené sedimenty,

c)
odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,

d)
provádět zemní práce, změny terénu nebo těžební, jim podobné a s nimi související práce, pokud mohou způsobit změnu vodního režimu nebo jsou prováděny mimo zastavěné území obce, s výjimkou terénních úprav prováděných na základě povolení nebo jiného úkonu podle stavebního zákona,

e)
těžit nerosty nebo provádět geologické práce, hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem,

f)
vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké nebo jiné obdobné tratě, trasy nebo stezky mimo zastavěné území obce,

g)
pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce,

h)
provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení nebo jejich nové umisťování, včetně trvalých i přechodných jistících prostředků,

i)
provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem h),

j)
chovat nebo vypouštět kachny divoké,

k)
provádět leteckou aplikaci biocidů, hnojiv nebo letecké vápnění, nebo

l)
umisťovat nové světelné zdroje mimo uzavřené objekty a veřejné osvětlení, jejichž světelný tok směřuje nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje.

(2) Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
rozorávat travní porosty na všech druzích pozemků nebo provádět jejich obnovu a přísev mimo zastavěné území obce,

b)
provádět vzlety, přistání nebo létat se sportovními létajícími zařízeními mimo zastavěné území obce, nebo

c)
provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel mimo zastavěné území obce, kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob a jejich zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(3) Na území III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
provádět činnosti, které mohou snížit hladinu povrchové nebo podzemní vody mimo zastavěné území obce, s výjimkou činností prováděných na základě povolení nebo jiného úkonu podle stavebního nebo vodního zákona,

b)
vysazovat dřeviny mimo lesní pozemky, zastavěné území obce nebo zastavitelnou plochu, kromě ovocných dřevin, břehových porostů a doprovodné zeleně podél pozemních komunikací,

c)
rozorávat trvalé travní porosty nebo provádět jejich obnovu a přísev mimo zastavěné území obce,

d)
používat chemické prostředky k ošetření orné půdy mimo období růstu hlavní plodiny, nebo

e)
používat biocidy při údržbě pozemních komunikací.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 197/1989 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 42 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. § 18 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Přílola k nařízení vlády č. 172/2022 Sb.


(Příloha není v digittální podobě)

Citace: 173/2022 Sb. Částka: 81/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1874-2063 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 23. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.173

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2022

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les1).

(2) Vyznačení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy je uvedeno v příloze k této vyhlášce a včetně elektronické podoby je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2).


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministryně:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 172/2022 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Blanský les.
2)
§ 18 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha k vyhlášce č. 173/2022 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů