Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

11. červenece 2022

Legislativa

Energetika

Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
Citace: 189/2022 Sb. Částka: 88/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2290-2315 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 168/2012 Sb.
189

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie


Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen "zákonö) a čl. IV bodu 1 zákona č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a)
druhy podpor, které jsou využity pro podporu,

b)
formy podpor, které jsou využity pro podporu,

c)
druhy podporovaných zdrojů, velikost instalovaného elektrického výkonu výroben elektřiny, instalovaného tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory,

d)
množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory,

e)
vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,

f)
maximální výši finanční jistoty v případě aukce,

g)
druhy podporovaných zdrojů energie, pro které platí

1.
povolení stavby podle stavebního zákona pro výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,

2.
společná aukce pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny,

h)
vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie je podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny, a

i)
dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.


§ 2

Podpora elektřiny

(1) Podpora elektřiny se stanoví pro elektřinu vyrobenou

a)
využitím energie slunečního záření,

b)
využitím energie větru,

c)
využitím energie vody,

d)
využitím energie skládkového plynu,

e)
využitím energie kalového plynu,

f)
využitím biomasy,

g)
využitím bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu,

h)
z druhotných zdrojů a

i)
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

(2) Pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů energie podle odstavce 1 se v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví

a)
hodnoty instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny,

b)
formy podpory elektřiny,

c)
hodnoty souhrnného instalovaného elektrického výkonu výroben elektřiny,

d)
maximální výše finanční jistoty v případě aukce,

e)
informace, zda je podmínkou pro účast v aukci povolení stavby podle stavebního zákona, a

f)
informace, zda je možné vyhlásit společnou aukci pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny.

(3) V případě podpory elektřiny vyrobené využitím biomasy se v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví také doba trvání udržovací podpory elektřiny.

(4) Pro posouzení hodnoty instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny složené z několika zdrojů elektřiny je rozhodný součet instalovaného elektrického výkonu všech zdrojů elektřiny uvedených do provozu nebo modernizovaných v průběhu předchozích 24 kalendářních měsíců.

(5) Pokud je podpora určena zvlášť pro zdroj elektřiny, vztahují se na zdroj elektřiny požadavky, podmínky a pravidla stanovené pro výrobnu elektřiny zákonem a tímto nařízením vlády.


§ 3

Podpora tepla

(1) Podpora tepla se stanoví pro teplo vyrobené využitím

a)
biomasy,

b)
geotermální energie a

c)
bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu.

(2) Pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů energie podle odstavce 1 se v příloze č. 2 k tomuto nařízení stanoví

a)
hodnoty instalovaného tepelného výkonu výrobny tepla,

b)
formy podpory tepla,

c)
hodnoty souhrnného instalovaného tepelného výkonu výroben tepla a

d)
množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje.

(3) V případě podpory tepla vyrobeného využitím biomasy nebo geotermální energie se v příloze č. 2 k tomuto nařízení stanoví také doba trvání udržovací podpory tepla.

(4) Podpora tepla vyrobeného využitím biomasy se u výroben tepla s tepelným příkonem nad 20 MWt uvedených do provozu v jednotlivých kalendářních letech podle tabulky č. 1 uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vztahuje pouze na výrobny tepla, které dodávají vyrobené teplo do účinné soustavy zásobování tepelnou energií.


§ 4

Přechodná transformační podpora tepla

(1) Cena povolenky na emise skleníkových plynů zajišťující přechod k transformaci výroby tepla podle § 26d zákona, forma podpory a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla, se stanoví v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Přechodná transformační podpora tepla se nevztahuje na vlastní spotřebu tepla, která nesouvisí s procesem výroby tepla.


§ 5

Podpora biometanu

(1) Podpora biometanu se stanoví pro biometan vyrobený ve

a)
výrobně biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny,

b)
výrobně biometanu zahrnující zařízení k výrobně bioplynu a jeho úpravě na biometan, která vznikla úpravou výrobny elektřiny, a

c)
výrobně biometanu zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan.

(2) Formy podpory biometanu a hodnoty souhrnného energetického výkonu výroben biometanu pro podporu podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený ve výrobně biometanu s výkonem do 6 MW ekvivalentu elektrického výkonu včetně.


§ 6

Společná ustanovení

(1) Podpora stanovená tímto nařízením a její výplata musí být v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam podpor podle tohoto nařízení, které jsou v souladu s právem Evropské unie upravujícím poskytování veřejné podpory.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 189/2022 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 189/2022 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 189/2022 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 189/2022 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů