Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

25. červenece 2022
Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
Citace: 213/2022 Sb. Částka: 96/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2491-2513 Rozeslána dne: 19. července 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 8. července 2022 Datum účinnosti od: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 246/1992 Sb.

213

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2022

o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 14c odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů uvedených v § 14a odst. 4 zákona.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a)
pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat,

b)
zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a zároveň umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem,

c)
zvířata chovaná za účelem provádění drezúry v souladu s právním předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat1),

d)
rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) nebo medvěda hnědého (Ursus arctos), pokud se jedná o handicapovaná zvířata chovaná v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu handicapovaných zvířat při chovu2).


§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
chovným prostorem prostor, ve kterém jsou chovány vybrané druhy šelem nebo lidoopi,

b)
vnitřním chovným prostorem konstrukčně vymezený prostor pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů umístěný uvnitř stavby; za vnitřní chovný prostor se považuje zejména ubikace, ložnice, spací box, vnitřní box, porodní box nebo odchovna,

c)
venkovním chovným prostorem konstrukčně vymezený a ohraničený prostor pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů umístěný vně stavby; za venkovní chovný prostor se považuje zejména venkovní výběh,

d)
odstavným prostorem oddělitelný ohraničený prostor určený k dočasnému pobytu vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který slouží k zabezpečení zvířat v době veterinárního ošetření a léčby, porodu mláďat, podávání krmiva, provádění úklidu, oprav nebo úprav prostor, ve kterých jsou zvířata trvale chována; za odstavný prostor se považuje zejména odstavný dvorek nebo odstavný box,

e)
palandou vyvýšený prostor určený k odpočinku zvířat,

f)
hamakou závěsné vybavení určené k odpočinku zvířat,

g)
podhrabem zábrana z odolného materiálu umístěná jako pokračování ohraničení do potřebné hloubky v zemi, a to

1.
podezdívka, tedy pevné základy v zemi vedené do hloubky uvedené v částech druhé až osmé nebo vedené do rostlého podloží,

2.
kovové pruty dosahující do rostlého podloží a umístěné v takové vzdálenosti od sebe, která zajistí, aby zvíře nemohlo uniknout, nebo

3.
zapletené kovové pletivo nebo svařovaná síť uložené vertikálně do hloubky uvedené v částech druhé až osmé nebo vedené do rostlého podloží nebo uložené horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

h)
převisem horní část ohraničení chovného prostoru, která směřuje dovnitř do chovného prostoru, je tvořená pletivem, kovovými pruty nebo deskami z různého materiálu a slouží k zajištění nepřekonatelnosti ohraničení chovného prostoru.

(2) Pro účely této vyhlášky se šířka suchého příkopu měří horizontálně od hrany suchého příkopu, která se nachází u vnější stěny ohraničení chovného prostoru, k protilehlé vnitřní horní hraně suchého příkopu. U vodního příkopu se šířkou rozumí šířka vodní hladiny.


§ 3

Obecné podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů

(1) Chovatel zvířat vybraných druhů šelem nebo lidoopů musí

a)
poskytovat zvířatům volnost pohybu s přihlédnutím k jejich přirozeným potřebám tak, aby nebyla vystavena zbytečnému utrpení,

b)
mít k dispozici odstavný prostor; funkci odstavného prostoru může plnit také jiný vnitřní nebo venkovní chovný prostor,

c)
mít k dispozici chovný prostor pro oddělení zvířete, pokud oddělení zvířete vyžaduje jeho zdravotní stav, izolace, karanténa, léčba nebo stadium biologické aktivity, nebo pokud je zvíře vystaveno dočasnému agresivnímu chování jiných zvířat, a to pokud chová více než jedno zvíře,

d)
chovat odděleně zvířata, která se vyznačují trvalou nesnášenlivostí, nebo jsou sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných zvířat, a to za podmínek uvedených v částech druhé až osmé,

e)
zabezpečit nejméně jedenkrát denně prohlídku zvířat a chovných prostor, včetně jejich vybavení a zabezpečení, zejména ohraničení, a odstranit v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat,

f)
mít k dispozici stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní řádné provedení prohlídky zvířat a zařízení,

g)
zajistit, aby zvíře mělo podle svých fyziologických potřeb dostatečný přístup k dennímu světlu se střídáním dne a noci,

h)
provádět pravidelný úklid chovných prostor a jejich okolí a dostatečnou údržbu chovných prostor,

i)
zajistit krmení a napájení zvířat v souladu s jejich fyziologickými potřebami a

j)
zajistit zvířatům přístup k vodě, která neohrožuje jejich zdravotní stav.

(2) Při úklidu a údržbě chovných prostor a při podávání krmiva musí chovatel zajistit umístění zvířat do odstavného prostoru. Nikdo nesmí přímo vstupovat ke zvířatům. Do chovných prostor lze vstupovat pouze z jiného uzavřeného prostoru; to neplatí, pokud se do chovných prostor vstupuje obslužnými vraty pro navážení a odvážení substrátů nebo jiných objemných materiálů.

(3) Ustanovení odstavce 2 vět první a druhé se nevztahují na chov

a)
hyeny čabrakové (Parahyaena brunnea), hyeny žíhané (Hyaena hyaena), vlka obecného (Canis lupus) nebo rysa ostrovida (Lynx lynx), nebo

b)
nesamostatných mláďat vybraných druhů šelem v době, kdy se v chovném prostoru nenachází dospělé zvíře.

(4) Ustanovení odstavce 2 věty druhé se nevztahuje na případy, kdy je zvíře v celkové anestézii, a to pokud se v chovném prostoru nenachází další zvíře.

(5) Je zakázáno křížení jedinců různých druhů z podčeledi velké kočky (Pantherinae). Je zakázáno křížení jedinců různých druhů z čeledi medvědovitých (Ursidae). Je zakázáno křížení jedinců různých druhů z čeledi lidoopi (Hominidae).


§ 4

Požadavky na krmení vybraných druhů šelem

(1) Chovatel nesmí vybraným druhům šelem podávat zmrzlé krmivo; to se nevztahuje na případ, kdy je zmrzlé krmivo podáváno zvířeti jako potravní obohacení. Zmrzlé krmivo nesmí být hlavní součástí krmné dávky.

(2) Při chovu vybraných druhů šelem musí chovatel zajistit, aby krmení odpovídalo fyziologickým potřebám vybraných druhů šelem a skládalo se zejména z masa, kůže, srsti a kostí.


§ 5

Požadavky na krmení lidoopů

(1) Při chovu lidoopů musí chovatel předkládat krmivo zvířatům nejméně třikrát denně a zajistit, aby odpovídalo jejich fyziologickým potřebám.

(2) Při chovu goril musí chovatel zajistit, aby se krmivo skládalo zejména ze zeleniny, granulí s vysokým obsahem vlákniny a okusu ve formě větviček, výhonků, listů nebo květů.

(3) Při chovu šimpanzů musí chovatel zajistit, aby se krmivo skládalo zejména ze zeleniny, živočišné složky ve formě hmyzu, vařených vajec nebo masa a okusu ve formě větviček, výhonků, listů nebo květů.

(4) Při chovu orangutanů musí chovatel zajistit, aby se krmivo skládalo zejména ze zeleniny, ovoce, semen, ořechů a okusu ve formě větviček, výhonků, listů nebo květů.


§ 6

Obecné požadavky na chovné prostory pro chov vybraných druhů
šelem a lidoopů a jejich vybavení

(1) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů musí zajistit, aby chovné prostory

a)
byly pro osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, snadno přístupné a čistitelné,

b)
umožňovaly řádný dohled nad zvířaty, péči o ně a bezpečnou kontrolu plnění povinností chovatele,

c)
odpovídaly svou velikostí a vybavením biologickým a sociálním potřebám daného druhu,

d)
byly zhotoveny z materiálů a vybaveny materiály a předměty, které jsou čistitelné a pro zvířata zdravotně nezávadné, nedráždivé, nenarušují jejich pohodu a nezpůsobují jim zranění,

e)
odpovídaly nárokům na teplotní požadavky daného druhu,

f)
byly větratelné, bez nežádoucí vlhkosti a nežádoucího průvanu a

g)
byly zajištěny proti vstupu osob odlišných od chovatele a jím pověřených osob.

(2) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů musí zajistit, aby chovné prostory byly vybaveny tak, aby zvířatům poskytovaly úkryt, podněty stimulující přirozené projevy chování, umožňovaly přirozenou pohybovou aktivitu a péči o povrch těla. Vybavení chovných prostor musí být umístěno tak, aby neomezovalo volnost pohybu zvířete.

(3) Pokud nemá zvíře přístup do vnitřního chovného prostoru, musí být chovné prostory vybaveny tak, aby zvířatům poskytovaly úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

(4) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů musí zajistit, aby

a)
vstup do chovných prostor byl zabezpečen kombinací nejméně dvou bezpečnostních prvků proti úniku chovaných zvířat a

b)
vstup do vnitřních chovných prostor a všechny venkovní chovné prostory byly označeny písemnou informací o zákazu vstupu osob odlišných od chovatele a jím pověřených osob.

(5) Je zakázáno chovat vybrané druhy šelem nebo lidoopy v bytě nebo v nebytovém prostoru, který není určen pro chov zvířat. Je zakázáno používat pro účely výběhu, případně venčení, vybraných druhů šelem nebo lidoopů prostory nebo pozemky, které nejsou ohraničeny způsobem uvedeným v částech druhé až osmé.


§ 7

Požadavky na ohraničení chovného prostoru pro chov
vybraných druhů šelem a lidoopů

(1) Ohraničení chovného prostoru musí být provedeno z pevného a odolného materiálu, který zabrání úniku zvířete. Chovné prostory nesmí být ohraničeny pouze elektrickým ohradníkem. Ohraničení chovného prostoru musí být pravidelně udržováno, zejména se musí předcházet poškození a závadám použitých materiálů.

(2) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů musí zajistit, aby chovné prostory byly umístěny v samostatně ohraničeném prostoru, a to uvnitř budovy nebo v samostatně ohraničeném areálu. Ohraničení prostoru, ve kterém je chovný prostor umístěn, včetně přístupových míst, musí být navrženo, provedeno a udržováno tak, aby zamezovalo neoprávněnému vstupu osob do prostoru, ve kterém je chovný prostor umístěn, a aby zároveň přiměřeně zabránilo úniku zvířat. Ohraničení uvedené ve větě druhé nesmí být provedeno pouze elektrickým ohradníkem.

(3) Elektrický ohradník se považuje za ohraničení pouze v kombinaci s dalším typem ohraničení uvedeným v částech druhé až osmé. Pokud chovatel musí podle této vyhlášky používat k ohraničení chovných prostor elektrický ohradník, je povinen zajistit jeho záložní napájení pro případ výpadku elektrického proudu.


§ 8

Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor
pro chov vybraných druhů šelem

(1) Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov vybraných druhů šelem uvedené v částech druhé až sedmé se vztahují na chov dospělých zvířat nebo na chov mláďat, která jsou chována odděleně od dospělých zvířat. V případě odchovu mláďat společně s rodiči je možné v chovném prostoru určeném pro chov dospělých zvířat bez požadavku na rozšíření chovného prostoru a bez požadavku na další vybavení chovat zvířata vybraných druhů šelem do dosažení věku 2,5 roku.

(2) Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov vybraných druhů šelem uvedené v částech druhé až sedmé se nevztahují na chov zvířete umístěného odděleně z důvodu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. c).

(3) Všechny chovné prostory pro chov vybraných druhů šelem, jejichž velikost je touto vyhláškou stanovena v m2, musí být provedeny a udržovány tak, aby poměr jednotlivých stran chovných prostor umožňoval zvířeti volnost pohybu v souladu s jeho biologickými a etologickými potřebami.

(4) Pokud je chovný prostor pro vybrané druhy šelem vybaven vodní plochou, musí být vodní plocha provedena a udržována tak, aby poměr jednotlivých stran vodní plochy a její hloubka umožnily zvířeti uspokojování jeho biologických a etologických potřeb.


§ 9

Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor
pro chov lidoopů

(1) Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov lidoopů uvedené v části osmé se vztahují na chov dospělých zvířat nebo na chov mláďat, která jsou chována odděleně od dospělých zvířat. V případě odchovu mláďat společně s rodiči je možné v chovném prostoru určeném pro chov dospělých zvířat bez požadavku na rozšíření chovného prostoru a bez požadavku na další vybavení chovat lidoopy do dosažení věku 10 let.

(2) Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov lidoopů uvedené v části osmé se nevztahují na chov zvířete umístěného odděleně z důvodu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. c).

(3) Všechny chovné prostory pro chov lidoopů, jejichž velikost je touto vyhláškou stanovena v m2 nebo v m3, musí být provedeny a udržovány tak, aby poměr jednotlivých stran chovných prostor umožňoval zvířeti volnost pohybu v souladu s jeho biologickými a etologickými potřebami.


ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI
KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI VELKÉ KOČKY (PANTHERINAE)
VŠECHNY DRUHY

§ 10

Podmínky chovu tygra ussurijského (Panthera tigris altaica)

(1) Při chovu tygra ussurijského (Panthera tigris altaica) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení a v podhrabání, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 6 a 7 musí být doplněno elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru při horní hraně ohraničení,

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 4 m

1.
včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, nebo

2.
s elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru při horní hraně ohraničení,

f)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 9 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

g)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 7,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m, která vystupuje

1.
nejméně 1,2 m nad hladinu a je doplněna převisem o šířce nejméně 0,5 m nebo elektrickým ohradníkem, nebo

2.
nejméně 2 m nad hladinu.

(2) Při chovu tygra ussurijského musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 300 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 150 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu pro každé zvíře nejméně 20 m2 a výšku nejméně 2,2 m.

(3) Při chovu tygra ussurijského musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část venkovního chovného prostoru musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů nebo palandami,

c)
součástí chovného prostoru musí být venkovní odstavný prostor pro každé zvíře nebo vnitřní chovný prostor s vnitřním odstavným prostorem pro každé zvíře,

d)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku, zejména palandami,

e)
součástí chovného prostoru musí být úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře a

f)
součástí venkovního chovného prostoru musí být vodní plocha o hloubce v nejhlubším místě nejméně 50 cm a o ploše nejméně 2 m2.

(4) Chovatel nesmí pustit tygra ussurijského do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


§ 11

Podmínky chovu tygrů teplých oblastí

(1) Při chovu tygrů teplých oblastí, tedy tygra čínského (Panthera tigris amoyensis), tygra indického (Panthera tigris tigris), tygra indočínského (Panthera tigris corbetti), tygra malajského (Panthera tigris jacksoni), tygra sumaterského (Panthera tigris sumatrae), tygra bez poddruhového určení (Panthera tigris), mezipoddruhového křížence nebo křížence tygra s jinou kočkovitou šelmou (dále jen "tygr teplých oblastí"), musí chovatel zajistit požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor uvedené v § 10 odst. 1.

(2) Při chovu tygra teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu pro každé zvíře nejméně 12 m2 a výšku nejméně 2 m.

(3) Při chovu tygra teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část venkovního chovného prostoru musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů nebo palandami,

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC,

d)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku, zejména palandami, a

e)
součástí venkovního chovného prostoru musí být vodní plocha o hloubce v nejhlubším místě nejméně 50 cm a o ploše nejméně 2 m2.

(4) Chovatel nesmí pustit tygra teplých oblastí do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


§ 12

Podmínky chovu lva (Panthera leo)

(1) Při chovu lva (Panthera leo) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení a v podhrabání, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 6 a 7 musí být doplněno elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru při horní hraně ohraničení,

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být

1.
nejméně 4 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m,

2.
nejméně 4 m s elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru při horní hraně ohraničení, nebo

3.
nejméně 3,5 m s předsazeným elektrickým ohradníkem s nejméně čtyřmi vodiči umístěnými nad sebou uvnitř chovného prostoru, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení,

f)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 8 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

g)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 7,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m, která vystupuje

1.
nejméně 1,2 m nad hladinu a je doplněna převisem o šířce nejméně 0,5 m nebo elektrickým ohradníkem, nebo

2.
nejméně 2 m nad hladinu.

(2) Při chovu lva musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu pro každé zvíře nejméně 12 m2 a výšku nejméně 2,5 m.

(3) Při chovu lva musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů nebo palandami,

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC a

d)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami.

(4) Chovatel nesmí pustit lva do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


§ 13

Podmínky chovu levhartů chladných oblastí a irbisů

(1) Při chovu levhartů chladných oblastí a irbisů, tedy levharta čínského (Panthera pardus japonensis), levharta mandžuského (Panthera pardus orientalis), levharta perského (Panthera pardus saxicolor) nebo irbisa (Panthera uncia) (dále jen "levhart chladných oblastí nebo irbis"), musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu levharta chladných oblastí nebo irbisa musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno ve šplhání po ohraničení, a to elektrickým ohradníkem umístěným na ohraničení uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 2 vodiče, z nichž první musí být umístěn ve výšce do 1 m nad zemí a druhý musí být umístěn při horní hraně ohraničení, a

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) musí být nejméně 6 m včetně převisu o šířce nejméně 1 m; s výjimkou chovu irbisa, u kterého musí být výška ohraničení nejméně 7 m včetně převisu o šířce nejméně 1 m.

(3) Při chovu levharta chladných oblastí nebo irbisa musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 100 m2 a výškou nejméně 3 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(4) Při chovu levharta chladných oblastí nebo irbisa musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 600 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(5) Při chovu levharta chladných oblastí nebo irbisa musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů, palandami nebo hamakami,

c)
součástí chovného prostoru musí být úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře,

d)
u nahoře otevřeného venkovního chovného prostoru musí být vybavení venkovního chovného prostoru umístěno nejméně 10 m od horní hrany ohraničení; pokud je vybavení vyšší než ohraničení, musí být umístěno nejméně 20 m od horní hrany ohraničení,

e)
součástí chovného prostoru musí být venkovní odstavný prostor pro každé zvíře nebo vnitřní chovný prostor s vnitřním odstavným prostorem pro každé zvíře a

f)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami.


§ 14

Podmínky chovu levhartů teplých oblastí

(1) Při chovu levhartů teplých oblastí, tedy levharta afrického (Panthera pardus pardus), levharta arabského (Panthera pardus nimr), levharta cejlonského (Panthera pardus kotiya), levharta indočínského (Panthera pardus delacouri), levharta indického (Panthera pardus fusca), levharta jávského (Panthera pardus melas), levharta bez poddruhového určení (Panthera pardus) nebo mezipoddruhového křížence levhartů (dále jen "levhart teplých oblastí"), musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu levharta teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno ve šplhání po ohraničení, a to elektrickým ohradníkem umístěným na ohraničení uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 2 vodiče, z nichž první musí být umístěn ve výšce do 1 m nad zemí a druhý musí být umístěn při horní hraně ohraničení, a

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) musí být nejméně 6 m včetně převisu o šířce nejméně 1 m.

(3) Při chovu levharta teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 100 m2 a výškou nejméně 3 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(4) Při chovu levharta teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 600 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(5) Při chovu levharta teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů nebo palandami,

c)
u nahoře otevřeného venkovního chovného prostoru musí být vybavení venkovního chovného prostoru umístěno nejméně 10 m od horní hrany ohraničení; pokud je vybavení vyšší než ohraničení, musí být umístěno nejméně 20 m od horní hrany ohraničení,

d)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC a

e)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami.


§ 15

Podmínky chovu jaguára (Panthera onca)

(1) Při chovu jaguára (Panthera onca) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo

2.
zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu jaguára musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 100 m2 a výškou nejméně 3 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu nejméně 10 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(3) Při chovu jaguára musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů nebo palandami,

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC,

d)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami, a

e)
součástí venkovního chovného prostoru musí být vodní plocha o hloubce v nejhlubším místě nejméně 50 cm a o ploše nejméně 2 m2.


§ 16

Podmínky chovu pardálů

(1) Při chovu pardálů, tedy pardála (levharta) obláčkového (Neofelis nebulosa) nebo pardála (levharta) ostrovního (Neofelis diardi) (dále jen "pardál"), musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo

2.
zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu pardála musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 70 m2 a výškou nejméně 3 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 35 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít plochu nejméně 6 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 3 m.

(3) Při chovu pardála musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů, palandami nebo hamakami,

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC a

d)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů, palandami nebo hamakami.


ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI
KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI MALÉ KOČKY (FELINAE) ROD PUMA (PUMA)
DRUH PUMA AMERICKÁ (PUMA CONCOLOR) A ROD RYS (LYNX) DRUH
RYS OSTROVID (LYNX LYNX)

§ 17

Podmínky chovu pumy americké (Puma concolor)

(1) Při chovu pumy americké (Puma concolor)musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu pumy americké musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno v podhrabání,

1.
elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru nad zemí před spodní částí ohraničení, který zabraňuje zvířeti v bezprostředním přístupu k ohraničení, nebo

2.
podhrabem ve formě podezdívky o hloubce nejméně 40 cm, nebo ve formě zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno tak, aby zvířeti bylo zabráněno ve šplhání po ohraničení, a to elektrickým ohradníkem umístěným na ohraničení uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 2 vodiče, z nichž první musí být umístěn ve výšce do 1 m nad zemí a druhý musí být umístěn při horní hraně ohraničení, a

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) musí být nejméně 5 m včetně převisu o šířce nejméně 1 m.

(3) Při chovu pumy americké musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 100 m2 a výškou nejméně 2,5 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(4) Při chovu pumy americké musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 600 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(5) Při chovu pumy americké musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů, palandami nebo hamakami,

c)
součástí chovného prostoru musí být venkovní úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře nebo vnitřní chovný prostor pro každé zvíře a

d)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami.


§ 18

Podmínky chovu rysa ostrovida (Lynx lynx)

(1) Při chovu rysa ostrovida (Lynx lynx) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí a

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
podezdívky o hloubce nejméně 20 cm, nebo

2.
zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení.

(2) Při chovu rysa ostrovida musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
podezdívky o hloubce nejméně 20 cm, nebo

2.
zapleteného kovového pletiva nebo svařované sítě uložených vertikálně nebo horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení a

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) musí být nejméně 3 m

1.
včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, nebo

2.
s elektrickým ohradníkem s jedním vodičem umístěným uvnitř chovného prostoru ve výšce nejméně 50 cm od spodní hrany ohraničení a dvěma vodiči umístěnými uvnitř chovného prostoru při horní hraně ohraničení.

(3) Při chovu rysa ostrovida musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor s plochou nejméně 50 m2 a výškou nejméně 2,5 m,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 25 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(4) Při chovu rysa ostrovida musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 150 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí mít plochu nejméně 8 m2 pro každé zvíře a výšku nejméně 2 m.

(5) Při chovu rysa ostrovida musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména kmeny stromů, palandami nebo hamakami,

c)
součástí chovného prostoru musí být venkovní úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře nebo vnitřní chovný prostor pro každé zvíře a

d)
vnitřní chovný prostor, je-li pro chov zvířete zřízen, musí být vybaven vyvýšenými místy k odpočinku zvířete, zejména palandami.


ČÁST ČTVRTÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI
KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI GEPARDI (ACINONYCHINAE)
ROD GEPARD (ACINONYX)

§ 19

Podmínky chovu geparda (Acinonyx jubatus)

(1) Při chovu geparda (Acinonyx jubatus) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 2,5 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m,

d)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 4 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2,5 m a

e)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 2,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2,5 m, která vystupuje nejméně 1,5 m nad hladinu.

(2) Při chovu geparda musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
vnitřní chovný prostor musí mít výšku nejméně 2 m a plochu

1.
nejméně 6 m2 na každé samostatně chované zvíře, nebo

2.
nejméně 3 m2 na každé zvíře chované ve skupině.

(3) Při chovu geparda musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než třetinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a musí umožňovat zvířatům rozhled z vyvýšeného místa a

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC.

(4) Chovatel nesmí pustit geparda do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 2,5 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m.


ČÁST PÁTÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA)
Z ČELEDI MEDVĚDOVITÍ (URSIDAE)

§ 20

Podmínky chovu medvěda ledního (Ursus maritimus)

(1) Při chovu medvěda ledního (Ursus maritimus) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 4 a 5 musí být dále doplněno elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru maximálně ve výšce 1 m od spodní hrany ohraničení,

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 4 m,

f)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

g)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m, která vystupuje nejméně 2 m nad hladinu.

(2) Při chovu medvěda ledního musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 400 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 200 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
součástí chovného prostoru musí být oddělitelný prostor pro každé zvíře s podlahovou plochou nejméně 18 m2 a výškou nejméně 2 m.

(3) Při chovu medvěda ledního musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než polovinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven například kmeny stromů a kameny,

c)
součástí chovného prostoru musí být úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře a

d)
součástí venkovního chovného prostoru musí být vodní plocha umožňující plavání a potápění zvířete o ploše nejméně 100 m2, s hloubkou nejméně 2 m v nejhlubším místě.

(4) Chovatel nesmí pustit medvěda ledního do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


§ 21

Podmínky chovu medvědů chladných oblastí

(1) Při chovu medvědů chladných oblastí, tedy medvěda baribala (Ursus americanus), medvěda hnědého (Ursus arctos) nebo medvěda ušatého (Ursus thibetanus) (dále jen "medvěd chladných oblastí"), musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1,5 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 4 a 5 musí být dále doplněno elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 3 vodiče, z nichž první musí být umístěn při spodní hraně ohraničení, druhý musí být umístěn při horní hraně ohraničení a třetí v prostoru mezi nimi,

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být

1.
nejméně 3,5 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, nebo

2.
nejméně 2,5 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, pokud je bariéra vybavena elektrickým ohradníkem a předsazena druhou vertikální bariérou tvořenou soustavou elektrických ohradníků o minimální výšce 90 cm,

f)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 3,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

g)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 3,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m, která vystupuje nejméně 2 m nad hladinu.

(2) Při chovu medvěda chladných oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 300 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 150 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
pro každé zvíře musí být brloh, kterým se rozumí vnitřní chovný prostor určený pro zimní spánek nebo odpočinek; velikost brlohu musí zvířeti umožňovat bez obtíží uléhat, odpočívat, stočit se do klubíčka, otočit se, protáhnout se, vstávat, stát na 4 končetinách a pečovat o povrch svého těla; brloh musí být uzavíratelný.

(3) Při chovu medvěda chladných oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než polovinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven například kmeny stromů a kameny,

c)
součástí chovného prostoru musí být odstavný prostor pro každé zvíře,

d)
zvíře musí mít přístup do brlohu a

e)
součástí venkovního chovného prostoru musí být vodní plocha o hloubce v nejhlubším místě nejméně 50 cm a o ploše nejméně 2 m2.

(4) Chovatel nesmí pustit medvěda chladných oblastí do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 3,5 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m.


§ 22

Podmínky chovu medvědů teplých oblastí

(1) Při chovu medvědů teplých oblastí, tedy medvěda malajského (Helarctos malayanus), medvěda pyskatého (Melursus ursinus) nebo medvěda brýlatého (Tremarctos ornatus) (dále jen "medvěd teplých oblastí"), musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1,5 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany bariéry,

d)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 4 a 5 musí být dále doplněno elektrickým ohradníkem umístěným uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 3 vodiče, z nichž první musí být umístěn při spodní hraně ohraničení, druhý musí být umístěn při horní hraně ohraničení a třetí v prostoru mezi nimi,

e)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b)

1.
bodě 1 musí být nejméně 3 m,

2.
bodě 3 musí být nejméně 2,4 m, nebo

3.
bodech 2, 4 a 5 musí být nejméně 3 m včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m,

f)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 3,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

g)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 3,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m, která vystupuje nejméně 2 m nad hladinu.

(2) Při chovu medvěda teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 100 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
součástí vnitřního chovného prostoru musí být oddělitelný prostor pro každé zvíře s podlahovou plochou nejméně 15 m2 a výškou nejméně 2,5 m.

(3) Při chovu medvěda teplých oblastí musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než polovinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a vybaven tak, aby zvířata mohla šplhat a odpočívat ve výšce, zejména kmeny stromů, kameny, palandami nebo hamakami,

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC a

d)
vnitřní chovný prostor musí být vybaven palandami, hamakami nebo jinými strukturami umožňujícími šplhání a odpočinek zvířete ve výšce.

(4) Chovatel nesmí pustit medvěda teplých oblastí do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje podle typu použitého ohraničení nad ledem nejméně výšky uvedené v odstavci 1 písm. e).


ČÁST ŠESTÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI
HYENOVITÍ (HYAENIDAE) DRUH HYENA ČABRAKOVÁ (PARAHYAENA
BRUNNEA), HYENA ŽÍHANÁ (HYAENA HYAENA) A HYENA SKVRNITÁ
(CROCUTA CROCUTA)

§ 23

Podmínky chovu hyeny čabrakové (Parahyaena brunnea)
a hyeny žíhané (Hyaena hyaena)

(1) Při chovu hyeny čabrakové (Parahyaena brunnea) nebo hyeny žíhané (Hyaena hyaena) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti 1 m na obě strany ohraničení,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 2 m,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 2,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 2,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2 m, která vystupuje nejméně 70 cm nad hladinu.

(2) Při chovu hyeny čabrakové nebo hyeny žíhané musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 150 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru,

c)
při chovu dvou a více zvířat musí být zajištěno, aby bylo možné venkovní chovný prostor rozdělit na více částí, a

d)
součástí chovného prostoru musí být vnitřní chovný prostor s podlahovou plochou nejméně 5 m2 pro každé zvíře a výškou nejméně 2 m.

(3) Při chovu hyeny čabrakové nebo hyeny žíhané musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než pětinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a s vyvýšeným místem, které zvířatům umožňuje rozhled, a

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 0 oC.

(4) Chovatel nesmí pustit hyenu čabrakovou nebo hyenu žíhanou do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 2 m.


§ 24

Podmínky chovu hyeny skvrnité (Crocuta crocuta)

(1) Při chovu hyeny skvrnité (Crocuta crocuta) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti 1 m na obě strany ohraničení,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 2 m,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 2,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 2,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2 m, která vystupuje nejméně 70 cm nad hladinu.

(2) Při chovu hyeny skvrnité musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 50 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
součástí chovného prostoru musí být vnitřní chovný prostor s podlahovou plochou nejméně 5 m2 pro každé zvíře a výškou nejméně 2 m.

(3) Při chovu hyeny skvrnité musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než pětinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a s vyvýšeným místem, které zvířatům umožňuje rozhled, a

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 10 oC.

(4) Chovatel nesmí pustit hyenu skvrnitou do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 2 m.


ČÁST SEDMÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI
PSOVITÍ (CANIDAE) DRUH VLK OBECNÝ (CANIS LUPUS) A PES HYENOVÝ
(LYCAON PICTUS)

§ 25

Podmínky chovu vlka obecného (Canis lupus)

(1) Při chovu vlka obecného (Canis lupus) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být

1.
nejméně 3 m, včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, nebo

2.
nejméně 2,5 m, včetně převisu o šířce nejméně 0,5 m, pokud je bariéra vybavena soustavou elektrických ohradníků umístěných na ohraničení uvnitř chovného prostoru; elektrický ohradník musí mít nejméně 4 vodiče, z nichž 1 musí být umístěn ve výšce do 1 m nad zemí a 3 musí být umístěny při horní hraně ohraničení,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 3 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 3 m, která vystupuje nejméně 1 m nad hladinu.

(2) Při chovu vlka obecného musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 300 m2 a

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 20 m2 venkovního chovného prostoru.

(3) Při chovu vlka obecného musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněná plocha nesmí tvořit více než pětinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být tvořena přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a s vyvýšeným místem, které zvířatům umožňuje rozhled, a

c)
součástí venkovního chovného prostoru musí být úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro každé zvíře, nebo musí mít zvířata možnost hloubit si vlastní nory.

(4) Chovatel nesmí pustit vlka obecného do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 3 m. Pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý, musí chovatel zabezpečit, aby měl vlk obecný k dispozici výběh o rozměrech uvedených v odstavci 2, který je ohraničen způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) bodech 1 až 6.


§ 26

Podmínky chovu psa hyenového (Lycaon pictus)

(1) Při chovu psa hyenového (Lycaon pictus) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným nebo zapleteným pletivem,

5.
svařovanou nebo kovovou sítí,

6.
suchými příkopy, nebo

7.
vodními příkopy,

c)
ohraničení uvedené v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být doplněno podhrabem ve formě

1.
betonových základů do hloubky nejméně 1 m nebo vedených do rostlého podloží,

2.
kovových prutů zapuštěných nejméně 10 cm do rostlého podloží, nebo

3.
zapleteného pletiva nebo svařované sítě uložených horizontálně v hloubce nejméně 30 cm pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení nebo vedených do rostlého podloží,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 až 5 musí být nejméně 2,5 m,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 6 musí být nejméně 4 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2,5 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 7 musí být nejméně 4 m s vnější stěnou vysokou nejméně 2,5 m, která vystupuje nejméně 1 m nad hladinu.

(2) Při chovu psa hyenového musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 300 m2,

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 20 m2 venkovního chovného prostoru a

c)
součástí chovného prostoru musí být vnitřní prostor o ploše nejméně 3 m2 pro každé zvíře a s výškou nejméně 2 m.

(3) Při chovu psa hyenového musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
uměle zpevněný povrch nesmí tvořit více než pětinu povrchu venkovního chovného prostoru, zbývající část musí být pokryta přírodním povrchem,

b)
venkovní chovný prostor musí být strukturován a s vyvýšeným místem, které zvířatům umožňuje rozhled, a

c)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 15 oC.

(4) Chovatel nesmí pustit psa hyenového do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 2,5 m.


ČÁST OSMÁ

PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU PRIMÁTI (PRIMATES) ČELEDI
LIDOOPI (HOMINIDAE)

§ 27

Podmínky chovu goril (Gorilla spp.) a šimpanzů (Pan spp.)

(1) Při chovu gorily (Gorilla spp.) nebo šimpanze (Pan spp.) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu, a

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí.

(2) Při chovu gorily nebo šimpanze musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami neumožňujícími šplhání,

2.
bezpečnostními vrstvenými skly,

3.
suchými příkopy, nebo

4.
vodními příkopy,

c)
vybavení venkovního chovného prostoru umožňující šplhání musí být vzdáleno od horních okrajů ohraničení při chovu gorily nejméně 4 m, při chovu šimpanze nejméně 6 m,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 a 2 musí být nejméně 4 m,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 3 musí být nejméně 6 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 4 musí být nejméně 5 m a hloubka v nejhlubší části, která je při hraně protilehlé zvířatům, nejméně 2 m.

(3) Při chovu gorily nebo šimpanze musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho až čtyř zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti

1.
nejméně 100 m2 a s výškou nejméně 4 m, nebo

2.
nejméně 400 m3 a s výškou nejméně 4 m a

b)
pro páté a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně

1.
dalších 20 m2 venkovního chovného prostoru, nebo

2.
dalších 80 m3 venkovního chovného prostoru.

(4) Při chovu gorily nebo šimpanze musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho až čtyř zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2 a

b)
pro páté a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 30 m2 venkovního chovného prostoru.

(5) Při chovu gorily nebo šimpanze musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o vnitřní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho až čtyř zvířat musí být vnitřní chovný prostor o velikosti

1.
nejméně 60 m2 a s výškou nejméně 4 m při chovu šimpanze,

2.
nejméně 60 m2 a s výškou nejméně 3 m při chovu gorily,

3.
nejméně 240 m3 a s výškou nejméně 4 m při chovu šimpanze, nebo

4.
nejméně 180 m3 a s výškou nejméně 3 m při chovu gorily a

b)
pro páté a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 20 m2 vnitřního chovného prostoru při chovu šimpanze nebo gorily nebo

1.
dalších 80 m3 při chovu šimpanze, nebo

2.
dalších 60 m3 při chovu gorily.

(6) Při chovu gorily nebo šimpanze musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
povrch venkovního chovného prostoru musí být přírodní,

b)
venkovní a vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy umožňujícími odpočinek zvířete v různých výškách, zejména kmeny stromů, lany a jinými konstrukcemi umožňujícími šplhání, palandami nebo hamakami,

c)
zvíře musí mít ve vnitřním chovném prostoru k dispozici materiál vhodný pro stavbu hnízd k odpočinku, zejména dřevitou vlnu,

d)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 18 oC a

e)
součástí vnitřního chovného prostoru musí být odstavný prostor, ve kterém je možné zvířata v případě potřeby oddělit.

(7) Chovatel nesmí pustit gorilu nebo šimpanze do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


§ 28

Podmínky chovu orangutanů (Pongo spp.)

(1) Při chovu orangutana (Pongo spp.) musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, včetně stropu, a

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami,

2.
kovovými mřížemi,

3.
bezpečnostními vrstvenými skly,

4.
svařovaným pletivem, nebo

5.
svařovanou nebo kovovou sítí.

(2) Při chovu orangutana musí chovatel zajistit následující požadavky na konstrukci a zabezpečení chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
chovný prostor musí být ze všech stran ohraničen, s výjimkou stropu,

b)
ohraničení musí být provedeno

1.
pevnými stěnami neumožňujícími šplhání,

2.
bezpečnostními vrstvenými skly,

3.
suchými příkopy, nebo

4.
vodními příkopy,

c)
vybavení venkovního chovného prostoru umožňující šplhání musí být vzdáleno nejméně 4 m od horních okrajů ohraničení,

d)
výška ohraničení uvedeného v písmenu b) bodech 1 a 2 musí být nejméně 4 m,

e)
šířka suchého příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 3 musí být nejméně 4,5 m s vnější stěnou vysokou nejméně 4 m a

f)
šířka vodního příkopu uvedeného v písmenu b) bodě 4 musí být nejméně 3,5 m a hloubka v nejhlubší části, která je při hraně protilehlé zvířatům, nejméně 1,5 m.

(3) Při chovu orangutana musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře uzavřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti

1.
nejméně 100 m2 a s výškou nejméně 4 m, nebo

2.
nejméně 400 m3 a s výškou nejméně 4 m a

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně

1.
dalších 20 m2 venkovního chovného prostoru, nebo

2.
dalších 80 m3 venkovního chovného prostoru.

(4) Při chovu orangutana musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o nahoře otevřený venkovní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být venkovní chovný prostor o velikosti nejméně 200 m2 a

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně dalších 30 m2 venkovního chovného prostoru.

(5) Při chovu orangutana musí chovatel zajistit následující požadavky na velikost chovných prostor, pokud se jedná o vnitřní chovný prostor:

a)
pro chov jednoho nebo dvou zvířat musí být vnitřní chovný prostor o velikosti

1.
nejméně 100 m2 a s výškou nejméně 4 m, nebo

2.
nejméně 400 m3 a s výškou nejméně 4 m a

b)
pro třetí a každé další zvíře, je-li chováno, musí být nejméně

1.
dalších 20 m2, nebo

2.
dalších 80 m3.

(6) Při chovu orangutana musí chovatel zajistit následující požadavky na vybavení chovných prostor:

a)
povrch venkovního chovného prostoru musí být přírodní,

b)
venkovní a vnitřní chovný prostor musí být vybaven vyvýšenými místy umožňujícími odpočinek v různých výškách, zejména kmeny stromů, lany a jinými konstrukcemi umožňujícími šplhání, palandami nebo hamakami,

c)
zvíře musí mít ve vnitřním chovném prostoru k dispozici materiál vhodný pro stavbu hnízd k odpočinku, zejména dřevitou vlnu,

d)
zvíře musí mít přístup do vnitřního chovného prostoru s teplotou neklesající pod 18 oC a

e)
součástí vnitřního chovného prostoru musí být odstavný prostor, ve kterém je možné zvířata v případě potřeby oddělit.

(7) Chovatel nesmí pustit orangutana do venkovního chovného prostoru, pokud je vodní příkop souvisle zamrzlý a výška ohraničení nad ledem nedosahuje nejméně 4 m.


ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 8 až 28 se vztahují na zařízení pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů postavená, rekonstruovaná nebo poprvé do provozu uvedená po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 8 až 28 se vztahují na zařízení pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů postavená, rekonstruovaná nebo poprvé do provozu uvedená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

a)
ode dne 1. července 2024, s výjimkou ustanovení uvedených v písmenu b), a

b)
ode dne 1. července 2032, pokud se jedná o § 10 odst. 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 3 a 4, § 14 odst. 3 a 4, § 15 odst. 2, § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a 4, § 18 odst. 3 a 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 21 odst. 2, § 22 odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 2, § 27 odst. 3 až 5 a § 28 odst. 3 až 5.

(3) Pokud chovatel, který chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy jako druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, podá žádost o rozšíření chovu z hlediska počtu nebo druhů chovaných zvířat vybraných druhů šelem nebo lidoopů podle § 13 odst. 5 zákona, vztahují se na něj ustanovení § 8 až 28 ode dne, kdy chovatel podá tuto žádost.

(4) Pokud chovatel, na kterého se nevztahuje § 13 odst. 5 zákona, rozšíří počet nebo druhy chovaných zvířat vybraných druhů šelem nebo lidoopů, vztahují se na něj ustanovení § 8 až 28 ode dne, kdy k uvedenému rozšíření došlo. Věta první se nevztahuje na zoologickou zahradu s platnou licencí podle zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad3) a na chov provozovaný za účelem ochrany druhu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny4).

(5) Tato vyhláška se použije ve správních řízeních o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči podle § 13 odst. 5 zákona, která byla zahájena po nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 30

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.


Ministr:
Ing. Nekula v. r.


____________________________________________________________
1)
Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat.
2)
Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, ve znění vyhlášky č. 22/2013 Sb.
3)
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů