Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

21. září 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Citace: 271/2022 Sb. Částka: 124/2022 Sb.
Na straně (od-do): 3100-3101 Rozeslána dne: 16. září 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 9. září 2022 Datum účinnosti od: 17. září 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 458/2000 Sb.Předpis mění: 207/2021 Sb.

271

VYHLÁŠKA

ze dne 9. září 2022,

kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
v energetických odvětvích


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, se mění takto:

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova ", rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a termíny poskytování informací o vyúčtování".

2. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

"§ 18a

Poskytování informace o vyúčtování

(1) Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů, poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi na základě údajů zaznamenaných měřicím zařízením předaných provozovatelem distribuční soustavy bezplatně informaci o vyúčtování za období od posledního dne zúčtovacího období vyúčtování v rozsahu podle § 6 odst. 2 písm. a), d) a f), § 6 odst. 3 písm. a) a b) a § 6 odst. 4 písm. d) až g) nebo podle § 7 odst. 2 písm. a), d) a f), § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. d) až g) nejméně každý kalendářní měsíc.

(2) Pokud není v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů, poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi do 15 dnů ode dne předání údajů provozovatelem distribuční soustavy bezplatně informaci o vyúčtování za období od posledního dne zúčtovacího období vyúčtování v rozsahu podle odstavce 1 nejméně jednou za 6 měsíců nebo v případě, že se doklad o vyúčtování poskytuje v elektronické podobě, nebo že o to zákazník požádá, jednou za 3 měsíce, a to na základě samoodečtu zákazníka zaslaného obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou.

(3) Pokud je dodávka tepelné energie měřena měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů, poskytuje dodavatel tepelné energie zákazníkovi bezplatně informaci o vyúčtování za období od poskytnutí poslední informace o vyúčtování v rozsahu podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nejméně každý kalendářní měsíc. Informace o vyúčtování se neposkytuje v případě společného měření dodávky tepelné energie do více odběrných míst, pokud nejsou za odběrná místa dostupné údaje z měřicího zařízení s dálkovým přenosem údajů měřící spotřebu tepelné energie pro rozdělování nákladů v těchto odběrných místech. V případě dodávek tepelné energie pro vytápění může dodavatel tepelné energie informaci o vyúčtování poskytovat pouze za otopné období.

(4) Informace o vyúčtování se poskytuje v přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.

(5) Informace o vyúčtování podle odstavce 1 nebo 3 může být poskytnuta jejím zpřístupněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Na základě informace o vyúčtování se neprovádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku. Informace o vyúčtování může být součástí dokladu o vyúčtování.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle § 18a vyhlášky č. 207/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé postupuje ode dne 1. července 2023.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů