Čtvrtek, 23. března 2023

LIFE Partner - finanční pobídka pro české partnery projektů LIFE

LIFE Partner - finanční pobídka pro české partnery projektů LIFE

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu pro podporu spolufinancování účasti partnerů v běžících projektech schválených v evropské výzvě unijního programu LIFE. Výzva LIFE PARTNER je vyhlašována s cílem finančně ulehčit českým partnerům v projektech, které byly podpořeny z evropské výzvy v letech 2014-2020.

K dispozici je až 20 milionů korun

,,Do roku 2018 byli z národní výzvy podporováni pouze hlavní žadatelé v projektech programu LIFE," říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: ,,Spolufinancování způsobilých výdajů také pro partnery je možné až od roku 2019. Zejména v projektech vedených zahraničním koordinujícím příjemcem do té doby neměli partneři žádný přístup k financím z národních zdrojů." Ve výzvě LIFE PARTNER je podpora určena pro spolufinancování partnerů tradičních a integrovaných projektů realizovaných v podprogramech Životní prostředí nebo Klima. Projekty musí být ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a plánovaný termín jejich ukončení je nejdříve po 28. 2. 2023.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 20 miliónů korun. Výše podpory udělená žadateli činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera a zároveň ne více než 1 000 000 korun. Maximální výše příspěvku pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory přidělené z národní výzvy koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 95 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Výplata podpory i zpětně

Žadatelé o podporu se musí na projektu podílet věcně, tj. přímou účastí na realizaci aktivit, a finančně, tzn., že vkládají do rozpočtu projektu vlastní finanční příspěvek. Peníze jsou určeny nejen pro úhradu budoucích způsobilých výdajů v rámci grantové smlouvy, tedy výdajů uhrazených do konce realizace projektu, ale i některých způsobilých výdajů již zaplacených v průběhu realizace projektu. Je možné žádat o podporu na krytí výdajů v obou kategoriích. Zájemci mohou žádosti posílat do 28. února 2023, uzávěrka příjmu kompletní dokumentace je 21. března 2023. Výsledky budou žadatelům sděleny písemně do 30. června 2023.

Další posílení podpory z národních zdrojů

Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE je součástí dlouhodobé ministerské podpory českých žadatelů v programu LIFE prostřednictvím nejen finanční, ale i informační a konzultační pomoci. Národní výzvy vyhlašované MŽP jsou cíleným opatřením pro zvýšení absorpční schopnosti programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky. Podpora poskytovaná z národních zdrojů usnadňuje zapojení českých subjektů do přípravy a realizace opatření, která mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů