Sobota, 1. dubna 2023

Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
Citace: 407/2022 Sb. Částka: 184/2022 Sb.
Na straně (od-do): 4930-4931 Rozeslána dne: 16. prosince 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. prosince 2022 Datum účinnosti od: 17. prosince 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 458/2000 Sb.

407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022

o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny


Vláda nařizuje podle § 93 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje způsob určení výše nadměrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny.


§ 2

Způsob určení nadměrného příjmu

(1) Nadměrný příjem za odvodové období NPi v Kč se určí podle vztahu

NPi = max(0; (TPi - STROPi)),

kde je

i
odvodové období,

TP
tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč podle § 3,

STROP
strop tržního příjmu za odvodové období v Kč podle § 4.

(2) Nadměrný příjem pro účely hlášení zálohy se stanoví obdobně podle vztahu uvedeného v odstavci 1.


§ 3

Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období

(1) Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období se určí prostřednictvím čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů.

(2) Čisté tržby z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů se určí jako rozdíl tržeb a nákladů souvisejících s vypořádáním obchodů, kterými se v odvodovém období realizuje tržní příjem z prodeje vyrobené elektřiny nebo zajištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny a které pro každou obchodní hodinu v technických jednotkách zajišťují rovnost množství prodané elektřiny a množství vyrobené elektřiny sníženého o množství elektřiny na technologickou vlastní spotřebu a ostatní vlastní spotřebu, množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy.

(3) Pokud poplatník vede obchodní evidenci, ve které pro každou obchodní hodinu eviduje v elektronické podobě údaje o tržbách, nákladech a technických jednotkách podle odstavce 2 a ve které jsou údaje evidovány systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám, použijí se pro určení čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny údaje z takové obchodní evidence. Pokud poplatník nevede obchodní evidenci splňující požadavky podle věty první, použijí se účetní údaje evidované v účetnictví poplatníka.

(4) Obchody podle odstavce 2 zahrnují prodeje a nákupy elektřiny s fyzickou dodávkou elektřiny i bez fyzické dodávky elektřiny.

(5) Tržby související s vypořádáním obchodů podle odstavce 2 zahrnují zejména výnosy z

a)
prodeje vyrobené elektřiny na velkoobchodním trhu s elektřinou, včetně prodejů elektřiny a zajišťovacích obchodů bez ohledu na to, zda elektřina byla při vypořádání obchodu skutečně vyrobena,

b)
prodeje vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a z prodeje elektřiny dodané odběratelům elektřiny, jejichž místo odběru není přímo připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, včetně dodávek vyrobené elektřiny přímým vedením,

c)
zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti s výrobou elektřiny,

d)
nákupu elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané na obchodní hodinu na vypořádání obchodu s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena elektřina na trhu,

e)
úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f energetického zákona vztahující se k prodeji vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům.

(6) Náklady související s vypořádáním obchodů podle odstavce 2 zahrnují náklady

a)
související s vypořádáním obchodů na zajištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny,

b)
na nákup elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané na obchodní hodinu na vypořádání obchodu s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena elektřina na trhu,

c)
ze zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti s výrobou elektřiny.


§ 4

Strop tržního příjmu za odvodové období

Strop tržního příjmu za odvodové období STROPi v Kč se určí podle vztahu

STROPi= ?ij[(MVEj-TVSj-OVSj-MEPj-MREj) x STPj],

kde je

i
odvodové období,

j
způsob výroby elektřiny nebo použité palivo,

MVE
množství vyrobené elektřiny v MWh,

TVS
technologická vlastní spotřeba v MWh,

OVS
ostatní vlastní spotřeba v MWh,

MEP
množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy v MWh,

MRE
množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy elektřiny v MWh,

STP
strop tržního příjmu podle jednotlivých způsobů výroby elektřiny nebo použitého paliva podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo průměru prodejní ceny elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny, pro kterou není stanoven strop tržního příjmu podle § 95b odst. 2 věty poslední energetického zákona v Kč/MWh.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů