Úterý, 21. března 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
Citace: 442/2022 Sb. Částka: 199/2022 Sb.
Na straně (od-do): 5266-5277 Rozeslána dne: 23. prosince 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. prosince 2022 Datum účinnosti od: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 458/2022 Sb.Předpis mění: 298/2022 Sb.

442

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu
v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb. a zákona č. 365/2022 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "a dodávky elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pro dodávky elektřiny do místa spotřeby zákazníka prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny se ustanovení tohoto nařízení použijí obdobně; ustanovení o věcné podmínce pro uplatnění stanovené ceny spočívající v registraci odběrného místa v systému operátora trhu se nepoužije.".

3. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Jedná-li se o dodávku elektřiny nebo plynu, u které se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu podle odstavce 1 nebo 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu, uplatní se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 na stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu.".

4. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova "nebo se jedná" nahrazují slovy "a jedná se".

5. V § 4 odst. 2 se na konci písmene a) slovo "a" zrušuje.

6. V § 4 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je podnikatelem, ale není malým nebo středním podnikatelem1) (dále jen "velký podnikatel"), nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny pro malého nebo středního podnikatele, a".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

7. V § 4 odst. 4 písm. a) se slova "a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu" nahrazují slovy ", s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny".

8. V § 4 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě podle § 5, jedná-li se o zákazníka, který je velkým podnikatelem nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu pro malého nebo středního podnikatele, s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

9. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje.

10. V § 5 odst. 3 se slova "dodavateli elektřiny" nahrazují slovy "obchodníkovi s elektřinou".

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) V případě dodávky elektřiny do míst spotřeby prostřednictvím přímého vedení stanoví nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny výrobce elektřiny, přičemž skutečnými hodnotami odběru elektřiny za příslušný kalendářní měsíc, za který se uplatňuje cena za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2, jsou hodnoty odběru elektřiny použité výrobcem elektřiny pro vyúčtování dodávky elektřiny. Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

12. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na stanovenou hodnotu odběru plynu v odběrném místě a odebíral-li zákazník v odběrném místě v kalendářním měsíci rovněž plyn na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, posuzuje se stanovená hodnota odběru za kalendářní měsíc z nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu snížené o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d). Překročí-li skutečný odběr plynu zákazníka snížený o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie v kalendářním měsíci stanovenou hodnotu odběru plynu, stanoví obchodník s plynem poměr stanovené hodnoty odběru plynu a skutečného odběru plynu sníženého o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie. Ustanovení odstavce 6 věty poslední se použije obdobně. Při vyhodnocení poměrné části dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) za stanovenou cenu se postupuje podle odstavce 7.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

13. V § 5 odst. 9 se číslo "4" nahrazuje číslem "5", číslo "5" se nahrazuje číslem "6" a číslo "6" se nahrazuje číslem "7".

14. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Je-li ve smlouvě sjednaný způsob určení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19e odst. 2 energetického zákona a spadá-li zúčtovací období alespoň zčásti do období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, vyhodnocuje se cena za energetickou jednotku podle § 19e odst. 2 energetického zákona pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu za část zúčtovacího období, pro kterou jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu.".

15. V § 6 odst. 5 se za text "§ 4 odst. 2" vkládá text "písm. a)".

16. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny.".

17. V § 6 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova "nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele" a ve větě třetí se za slovo "skutečností" vkládají slova "nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele".

18. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty druhá a třetí obdobně.".

19. V § 7 odst. 4 se za slovo "a" vkládá slovo "zda" a slovo "nevyrábí" se nahrazuje slovem "vyrábí".

20. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu.".

21. V § 7 odst. 5 se slova "b) nebo c)" nahrazují slovy "c) nebo d)".

22. V § 7 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Pokud zákazník podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo b) prohlásí, že v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hodnoty odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle výkazu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pokud v odběrném místě spotřebovává plyn rovněž na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d), jinak podle výkazu uvedeného v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(7) Pokud zákazník podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 1, 3 nebo 4 vyrábí v odběrném místě elektřinu z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hodnoty odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle výkazu uvedeného v příloze č. 9 k tomuto nařízení.".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

23. V § 7 odst. 8 se se na konci textu věty druhé doplňují slova "nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele" a ve větě třetí se za slovo "skutečností" vkládají slova "nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele".

24. V § 7 odst. 8 se věta čtvrtá zrušuje a slova "Výkaz podle odstavce 4 poskytne zákazník nejpozději do pátého" se nahrazují slovy "Zákazník poskytne výkaz podle odstavců 5 až 7 nejpozději do sedmého".

25. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty druhá a třetí obdobně.".

26. V § 7 se odstavec 10 zrušuje.

27. V § 8 odst. 2 se slova "dodavateli elektřiny" nahrazují slovy "obchodníkovi s elektřinou".

28. V § 9 odst. 1 se slova "výrobce tepelné energie" zrušují.

29. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a

Zákaz sjednání některých smluv se spotřebitelem
v mimořádné tržní situaci

Na období dodávky elektřiny nebo plynu, které alespoň zčásti spadá do období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se zakazuje sjednat se spotřebitelem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu se způsobem určení ceny přímo závislým od změn ceny elektřiny nebo plynu na krátkodobých organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem a vztaženým k průběhu hodinové spotřeby elektřiny nebo denní spotřeby plynu, nejedná-li se o dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa vybaveného průběhovým měřením elektřiny nebo plynu.".

30. V § 13 odst. 2 se slova "2 a 4" nahrazují slovy "2, 3 a 5", za slovy "odst. 2 až" se číslo "4" nahrazuje číslem "5" a za slovy "č. 2 až" se číslo "6" nahrazuje číslem "8".

31. V poznámce pod čarou č. 1 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

32. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

33. V příloze č. 4 se za slovem "až" číslo "5" nahrazuje číslem "6".

34. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

35. Za přílohu č. 6 se doplňují přílohy č. 7 až 9, které znějí:

"Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů