Úterý, 30. května 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
Citace: 28/2023 Sb. Částka: 16/2023 Sb.
Na straně (od-do): 210-223 Rozeslána dne: 3. února 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 25. ledna 2023 Datum účinnosti od: 4. února 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 458/2000 Sb.Předpis mění: 298/2022 Sb.28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu
v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. a nařízení vlády č. 442/2022 Sb., se mění takto:

1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují slova "a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka".

2. V úvodní větě nařízení vlády se slova "a zákona č. 287/2022 Sb." nahrazují slovy ", zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.".

3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Toto nařízení dále stanovuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v odběrných místech na území České republiky (dále jen "nejvyšší přípustný majetkový prospěch"), období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a lhůtu splatnosti odvodu nadměrného majetkového prospěchu.".

4. V § 2 odstavec 5 zní:

"(5) Stanovené ceny elektřiny a plynu podle § 3 odst. 1 až 4 se dále uplatní pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance podle § 12a energetického zákona zákazníkům s odběrným místem registrovaným u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance ostatním zákazníkům se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.".

5. V § 3 odst. 5 se za slova "stanovenou hodnotu odběru plynu" vkládá čárka.

6. V § 3 odstavec 8 zní:

"(8) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona a nejedná se o dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům s odběrným místem registrovaným u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, stanoví se pro dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance

a)
cena elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky elektřiny a částek v Kč/MWh stanovených v odstavci 6 písm. a) nebo b),

b)
cena plynu jako součet ceny plynu v MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro den dodávky plynu a částek v Kč/MWh stanovených v odstavci 6 písm. c) nebo d).".

7. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "(dále jen "velký podnikatel"), nebo" vkládají slova "zákazníka, který".

8. V § 6 odst. 5 větě druhé se za text "b)" vkládají slova "pro období do 30. dubna 2023".

9. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 k tomuto nařízení obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch. Součástí prohlášení zákazníka podle § 4 odst. 2 písm. b) podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 ministerstvu.".

10. V § 6 odstavec 6 zní:

"(6) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty druhé v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty třetí v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty třetí v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.".

11. V § 6 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele v průběhu kalendářního měsíce, považuje se podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle odstavce 6 se pro uplynulý kalendářní měsíc nepřihlíží. Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty první a druhá obdobně.".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

12. V § 7 odst. 4 větě druhé se za text "b)" vkládají slova "pro období do 30. dubna 2023".

13. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 11 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch. Součástí prohlášení zákazníka podle § 4 odst. 4 písm. b) podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 11 k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 ministerstvu.".

14. V § 7 odstavec 8 zní:

"(8) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavců 2 až 5 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku plynu. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty druhé v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty třetí v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty třetí v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.".

15. V § 7 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele v průběhu kalendářního měsíce, považuje se podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. Zákazník poskytne výkaz podle odstavců 5 až 7 nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu. K prohlášení nebo výkazu poskytnutým po lhůtě podle odstavce 8 nebo věty třetí se pro uplynulý kalendářní měsíc nepřihlíží. Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty první a druhá obdobně.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

16. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:

"§ 8a

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele

(1) Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele se stanoví v následující výši a označuje se následovně:

a)
rozsah majetkového prospěchu kategorie A - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 2 000 000 EUR,

b)
rozsah majetkového prospěchu kategorie B - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 50 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 4 000 000 EUR,

c)
rozsah majetkového prospěchu kategorie C - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 40 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 100 000 000 EUR,

d)
rozsah majetkového prospěchu kategorie D - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 65 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 50 000 000 EUR, je-li velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem a dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, poklesu výsledku hospodaření před zdaněním navýšeného o odpisy a nákladové úroky (dále jen "upravený výsledek hospodaření") bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v porovnání s referenčním obdobím nejméně o 40 % nebo dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, záporného upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, nebo

e)
rozsah majetkového prospěchu kategorie E - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 80 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 150 000 000 EUR, je-li velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích a dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, poklesu upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v porovnání s referenčním obdobím nejméně o 40 % nebo dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, záporného upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu.

(2) Referenčním obdobím je období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

(3) Energeticky náročným zákazníkem je velký podnikatel, který vynaložil nejméně 3 % hodnoty ročního úhrnu čistého obratu za referenční období nebo nejméně 6 % hodnoty úhrnu čistého obratu za prvních 6 měsíců roku 2022 na nákup elektřiny nebo plynu včetně nákladů na související službu v elektroenergetice nebo plynárenství, tepelné energie nebo jiných energetických produktů pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota, 2701, 2702, 2704 až 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota2).

(4) Energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích je energeticky náročný zákazník, který v referenčním období dosáhl z jedné nebo více činností uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení více než 50 % hodnoty ročního úhrnu čistého obratu za referenční období.

(5) Způsobilé náklady na dodávku energie ZN se určí podle vztahu

ZN = (pt - pref x 1,5) x q,

kde je

t
měsíc nebo období několika po sobě následujících měsíců v roce 2023,

ref
referenční období,

pt
průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v roce 2023 v EUR/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství,

pref
průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v referenčním období v EUR/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství,

q
70 % množství elektřiny nebo plynu v MWh nakoupených a odebraných velkým podnikatelem v referenčním období.

(6) Průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu pt je cena za dodávku elektřiny nebo plynu sjednaná velkým podnikatelem pro období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro dodávky elektřiny nebo plynu nad stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu. Není-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu podle věty první sjednaná v konkrétní výši pro celé období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, stanoví se průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu pt jako vážený průměr vážených průměrů sjednané ceny elektřiny nebo plynu za již uplynulé kalendářní měsíce a pro budoucí období. Pro část období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro kterou není známa skutečná výše odběru elektřiny nebo plynu, se použije plánovaná výše odběru elektřiny nebo plynu. Pro část období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro kterou není známa konkrétní výše ceny elektřiny nebo plynu, se vážený průměr sjednané ceny elektřiny nebo plynu pro budoucí období určí na základě

a)
průměrné ceny elektřiny dosažené na denním trhu organizovaném operátorem trhu nebo vážené průměrné ceny ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ do patnáctého dne prvního měsíce započatého kalendářního čtvrtletí pro první měsíc započatého kalendářního čtvrtletí,

b)
ceny nákupu elektřiny nebo plynu na bázi základního forwardového produktu M pro dodávku v České republice zveřejněné na energetické burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) k patnáctému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí pro druhý a třetí měsíc již započatého čtvrtletí,

c)
ceny nákupu elektřiny nebo plynu na bázi základního forwardového produktu Q 23 pro nezapočatá kalendářní čtvrtletí pro dodávku v České republice zveřejněné na energetické burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) k patnáctému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí pro nezapočatá kalendářní čtvrtletí.

(7) Hodnoty nejvyšších přípustných majetkových prospěchů podle odstavce 1 se snižují o výši jiné podpory na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu poskytnuté velkému podnikateli nebo na výrobu tepelné energie dodávané velkému podnikateli v období od 1. února 2022 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) nebo rozhodnutí Evropské komise, jímž byla schválena jiná opatření podpory podle článku 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Za podporu podle věty první se nepovažuje kompenzace nepřímých nákladů poskytovaná podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(8) Přesáhne-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu upravený výsledek hospodaření 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období, snižuje se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D a E o výši rozdílu mezi 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období a hodnotou upraveného výsledku hospodaření dosaženého za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu. Byla-li však hodnota upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období záporná a hodnota upraveného výsledku hospodaření za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, byla kladná, snižuje se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D a E o kladnou hodnotu upraveného výsledku hospodaření.


§ 8b

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob

(1) Je-li velký podnikatel součástí seskupení osob, které jsou s ním ve vztahu ovládající nebo ovládané osoby nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích, činí nejvyšší přípustný majetkový prospěch všech členů tohoto seskupení v souhrnu nejvyšší z hodnot rozsahů majetkového prospěchu kategorie A až E stanovených v EUR.

(2) Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob se dále snižuje o hodnotu jiné podpory poskytnuté členům seskupení osob na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu nebo na výrobu tepelné energie dodávané členům seskupení osob podle § 8a odst. 7.

(3) Je-li ovládající osobou Česká republika nebo územní samosprávný celek, posuzuje se nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob pouze za ty členy seskupení osob, které jsou ovládané stejnou mateřskou obchodní korporací ovládanou Českou republikou nebo územním samosprávným celkem.


§ 8c

Snížení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého
podnikatele při překročení nejvyššího přípustného majetkového
prospěchu pro seskupení osob

(1) Pokud členové seskupení osob podle § 8b souhrnně za období, za které se posuzuje, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, překročí hodnotu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob, snižuje se hodnota nejvyššího přípustného majetkového prospěchu nebo skutečně dosaženého majetkového prospěchu, pokud je tato hodnota nižší než rozsah majetkového prospěchu kategorií podle § 8a, každého velkého podnikatele ze seskupení osob o hodnotu korekce K, která se určí jako:

kde je

i
označení velkého podnikatele ze seskupení osob,

SI
nejvyšší přípustný majetkový prospěch nebo skutečně dosažený majetkový prospěch velkého podnikatele, pokud je tato hodnota nižší než nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele,

L
nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob.

(2) Dohodnou-li se všichni členové seskupení osob podle § 8b na rozsahu nebo způsobu snížení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkých podnikatelů odlišném od odstavce 1, snižují se nejvyšší přípustné majetkové prospěchy každého velkého podnikatele ze seskupení osob v dohodnutém rozsahu nebo způsobu snížení souhrnně o celkový rozsah překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob, vždy však tak, aby žádný velký podnikatel ze seskupení osob nepřesáhl nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele.


§ 8d

Období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
a postup posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu

(1) Posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, se provádí v průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, a po skončení tohoto období.

(2) V průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí vždy do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí za období od 1. ledna 2023 do konce uplynulého kalendářního čtvrtletí.

(3) Při posuzování vzniku nadměrného majetkového prospěchu se k majetkovému prospěchu získanému odběrem elektřiny v odběrných místech zákazníka uvedených v § 4 odst. 1 nebo odběrem plynu v odběrných místech zákazníka uvedených v § 4 odst. 3 nebo odběrem plynu podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) nepřihlíží.

(4) V případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie C až E se při posuzování vzniku nadměrného majetkového prospěchu v průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, vychází z důvodně předpokládané hodnoty upraveného výsledku hospodaření za toto období.

(5) Po uplynutí období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí do 25. dubna 2024.

(6) Je-li velký podnikatel členem seskupení osob podle § 8b, provede posouzení, zda odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu nedošlo k překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele, každý z velkých podnikatelů ze seskupení osob, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu, a současně také provede posouzení, zda nedošlo k překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob.

(7) Velký podnikatel zpracuje zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto nařízení. Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zasílá velký podnikatel ministerstvu do konce kalendářního měsíce, ve kterém nejpozději provádí posouzení za období podle odstavce 2 nebo 5.


§ 8e

Lhůta pro odvod nadměrného majetkového prospěchu

(1) Odvod nadměrného majetkového prospěchu je splatný do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém velký podnikatel provádí posouzení za předchozí období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 2. Odvod nadměrného majetkového prospěchu podle věty první se snižuje o všechny uskutečněné odvody nadměrného majetkového prospěchu za předcházející období.

(2) Odvod nadměrného majetkového prospěchu, posuzuje-li se vznik nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 5 po skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, je splatný do 30. června 2024. Odvod nadměrného majetkového prospěchu podle věty první se snižuje o všechny uskutečněné odvody nadměrného majetkového prospěchu za předcházející období.

______________________________________
2)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
3)
Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění, nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, nařízení Komise (EU) 2022/2473 ze dne 14. prosince 2022, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, v platném znění.".

17. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Při posuzování nadměrného majetkového prospěchu se pro přepočet EUR na Kč použije denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro poslední den období pro posouzení nadměrného majetkového prospěchu, nebo denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa posledního předcházejícího pracovního dne, pokud poslední den období pro posouzení nadměrného majetkového prospěchu není pracovním dnem.".

18. V § 14 odstavec 2 zní:

"(2) Ustanovení § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 až 5, § 3, § 4 odst. 5 až 7, § 12 a 12a pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.".

19. V příloze č. 1 část A zní:

(část A není v digitální podobě)

20. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

21. V příloze č. 9 se text "MWh" nahrazuje textem "%".

22. Za přílohu č. 9 se doplňují přílohy č. 10 až 13, které znějí:

"Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu a únoru 2023 poskytne velký podnikatel obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, do 3. února 2023. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle věty první se pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu a únoru 2023 nepřihlíží.

2. Poskytl-li zákazník prohlášení podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, považuje se takové prohlášení za prohlášení zákazníka o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období do 30. dubna 2023. Ustanovení § 13 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů