Úterý, 6. června 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
Citace: 61/2023 Sb. Částka: 37/2023 Sb.
Na straně (od-do): 682-1031 Rozeslána dne: 10. března 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 1. března 2023 Datum účinnosti od: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

61

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování dotací pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen "oblast s přírodními omezeními").


§ 2

Členění oblastí s přírodními omezeními

(1) Oblasti s přírodními omezeními jsou

a)
horské, které se dále dělí na

1.
typ H1,

2.
typ H2,

3.
typ H3,

4.
typ H4,

5.
typ H5,

b)
ostatní, které se dále dělí na

1.
typ O1,

2.
typ O2,

3.
typ O3,

c)
specifické typu S.

(2) Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace pro oblast s přírodními omezeními (dále jen "dotace") může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)
zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze dotace podle § 5 odst. 3 poskytnout, a

b)
je aktivním zemědělcem podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen "žadatel") může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") žádost o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.


§ 4

Žádost

(1) Žádost obsahuje

a)
náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b)
seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje dotaci,

1.
jejich výměru; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a

2.
zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními a

c)
prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, uvede v žádosti

a)
druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a

b)
kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo nebo proběhne v kalendářním roce podání žádosti.

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda nachází ve více než jednom typu oblasti s přírodními omezeními podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu výměr jednotlivých typů oblastí s přírodními omezeními.


§ 5

Dotace

(1) Fond poskytne dotaci na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(2) Fond dotaci za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 uvedené v žádosti v daném typu oblasti s přírodními omezeními a sazby uvedené v § 6 odst. 8. Při výpočtu dotace se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3) Dotaci lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury

a)
orná půda,

b)
trvalý travní porost, nebo

c)
trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze dotaci poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle § 6 odst. 8 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, dotace se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou lze dotaci poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(7) Fond dotaci vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout dotaci,

a)
300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,

b)
500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,

c)
900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,

d)
1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, nebo

e)
2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(8) Fond pro účely úpravy výše dotace podle odstavce 7

a)
stanoví výměru oblasti typu H1,

b)
k výměře stanovené podle písmene a) připočte výměru oblasti typu H2,

c)
k výměře stanovené podle písmene b) připočte výměru oblasti typu H4,

d)
k výměře stanovené podle písmene c) připočte výměru oblasti typu H3,

e)
k výměře stanovené podle písmene d) připočte výměru oblasti typu H5,

f)
k výměře stanovené podle písmene e) připočte výměru oblasti typu O1,

g)
k výměře stanovené podle písmene f) připočte výměru oblasti typu O2,

h)
k výměře stanovené podle písmene g) připočte výměru oblasti typu O3 a

i)
k výměře stanovené podle písmene h) připočte výměru oblasti typu S.

(9) V případě, že žadatel současně uvedl v žádosti větší výměru, než je výměra zjištěná v rámci kontrol a současně je uplatněn princip postupně klesajících částek dotace podle odstavců 7 a 8, Fond zohlední průměr těchto částek v poměru k plochám uvedeným v žádosti.


§ 6

Sazba

(1) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na

a)
převažující živočišnou výrobu, nebo

b)
převažující rostlinnou výrobu.

(2) O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud

a)
průměrná hodnota intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení stanovených za každý den období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura a

b)
intenzita chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení v každém dni období od 1. června do 30. září kalendářního roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura; za nesplnění podmínky se nepovažuje, je-li intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky maximálně po dobu 4 dnů.

(3) V případě, že žadatel nebyl k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku, na který podává žádost, evidován v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona a v evidenci využití půdy, odstavec 2 písm. a) se nepoužije.

(4) O převažující rostlinnou výrobu se jedná v jiném případě, než je uvedeno v odstavci 2.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se pro účely odstavce 2 vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni období uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b) a zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo kontrolou na místě, popřípadě podle odstavce 6 nebo 7, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura obhospodařované žadatelem k příslušnému dni období bez ohledu na skutečnost, zda jsou zařazeny do oblasti s přírodními omezeními.

(6) Chová-li žadatel v období podle odstavce 2 písm. a) nebo b) koně, podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za tato období

a)
elektronický opis registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a

b)
elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(7) Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství nebo deklaraci chovu koní podle odstavce 6, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

(8) Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními činí pro žadatele

a)
s převažující živočišnou výrobou

1.
216 EUR v oblasti typu H1,

2.
203 EUR v oblasti typu H2,

3.
143 EUR v oblasti typu H3,

4.
173 EUR v oblasti typu H4,

5.
130 EUR v oblasti typu H5,

6.
126 EUR v oblasti typu O1,

7.
99 EUR v oblasti typu O2,

8.
74 EUR v oblasti typu O3,

9.
65 EUR v oblasti typu S,

b)
s převažující rostlinnou výrobou

1.
91 EUR v oblasti typu H1,

2.
86 EUR v oblasti typu H2,

3.
60 EUR v oblasti typu H3,

4.
73 EUR v oblasti typu H4,

5.
55 EUR v oblasti typu H5,

6.
54 EUR v oblasti typu O1,

7.
42 EUR v oblasti typu O2,

8.
31 EUR v oblasti typu O3,

9.
27 EUR v oblasti typu S.


§ 7

Podmínky poskytnutí dotace

Fond dotaci poskytne, jestliže

a)
žadatel zemědělsky hospodaří v oblastech s přírodními omezeními ode dne podání žádosti do 30. září příslušného kalendářního roku nejméně na 1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 5 odst. 3,

b)
žadatel v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

c)
díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí dotace, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne podání žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a

d)
žadatel zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům.


§ 8

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 písm. a).

(2) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku neposkytne, pokud žadatel na daném dílu půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 7 písm. c).


§ 9

Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními

Údaji rozhodnými pro vymezení oblastí s přírodními omezeními jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.


§ 10

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2)
Čl. 71 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2023 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 61/2023 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2023 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů