Neděle, 24. září 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
Citace: 81/2023 Sb. Částka: 46/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1388-1419 Rozeslána dne: 31. března 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. března 2023 Datum účinnosti od: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.

81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.


§ 2

Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)
provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,

b)
hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni podání žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a

c)
zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence využití půdy") se zemědělskou kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalé kultury.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství nebo v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství a vedených v evidenci využití půdy, které žádá zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(3) Žadatel v žádosti o zařazení uvede geoprostorovou informaci, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek.

(4) Do opatření ekologické zemědělství lze zařadit celý díl půdního bloku, na kterém není dosud opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno

a)
opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

b)
podopatření podle § 2 písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření, nebo

c)
podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žádost o zařazení se podává na období plnění víceletých podmínek v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období plnění víceletých podmínek, na které je podávána žádost o zařazení.

(6) Žádost o zařazení podá žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond"), a to do 15. května prvního roku podle odstavce 5, nejpozději však s podáním jednotné žádosti. V jednom kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.

(7) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele nelze

a)
do žádosti o zařazení doplňovat další díl půdního bloku, nebo

b)
v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půdního bloku.


§ 3

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření
do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání víceletých podmínek provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2.

(2) V žádosti o zařazení žadatel uvede

a)
všechny díly půdních bloků dosud zařazené do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení,

b)
všechny díly půdních bloků dosud zařazené do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,

c)
zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,

d)
snížení zařazené výměry dílu půdního bloku, nebo

e)
díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření a žadatel jej žádá zařadit do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.

(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství, Fond žadatele zařadí podle § 2 do opatření ekologické zemědělství.


§ 4

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění víceletých podmínek požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry, která byla zařazena v prvním roce období plnění víceletých podmínek.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel Fondu jako součást žádosti o změnu zařazení nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, a to společně s podáním jednotné žádosti.

(4) Žádost o změnu zařazení nelze podat v pátém roce trvání víceletých podmínek.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s ohledem na změnu výměry zemědělské půdy.

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu období plnění víceletých podmínek zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání víceletých podmínek, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového období plnění víceletých podmínek. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou žádá zařadit do opatření ekologické zemědělství v novém období plnění víceletých podmínek. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového období plnění víceletých podmínek samostatně bez vztahu k původnímu období plnění víceletých podmínek. Nedokončení původního období plnění víceletých podmínek se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení.

(7) Za zvýšení zařazené výměry v pátém roce období plnění víceletých podmínek se nepovažuje zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství.


§ 5

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 může žadatel podat Fondu jako součást žádosti o změnu zařazení, a to nejpozději

a)
do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b)
do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností2). Žádost o změnu zařazení podanou po lhůtě uvedené v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne.

(4) V žádosti o změnu zařazení žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 žádá z důvodu

a)
restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),

b)
provedení pozemkové úpravy4),

c)
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností2),

d)
odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),

e)
pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené v prvním roce období plnění víceletých podmínek do opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2, nebo

f)
jiného, než je uveden v písmenech a) až e).

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry nebo zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy nebo o vyřazení výměry, která již nesplňuje předpoklady pro plnění víceletých podmínek; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru nebo veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje předpoklady pro plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(8) Podá-li žadatel žádost o změnu zařazené výměry snížením zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


§ 6

Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření
ekologické zemědělství

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství (dále jen "žádost o dotaci") může žadatel podat Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.

(2) V žádosti o dotaci žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci

a)
v rámci přechodu na ekologickou produkci6),

1.
je-li díl půdního bloku veden ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a

2.
pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let přede dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, nebo

b)
v rámci ekologické produkce, je-li díl půdního bloku

1.
veden ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v tomto režimu,

2.
veden ke dni podání žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku dojde ke změně na režim ekologické produkce,

3.
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda nebo travní porost veden ke dni podání žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci,

4.
s druhem zemědělské kultury ovocný sad, vinice nebo chmelnice ke dni podání žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci, nebo

5.
veden ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.

(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který žádá dotaci a který je ke dni podání žádosti o dotaci veden v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a)
trvalý travní porost,

b)
standardní orná půda,

c)
travní porost,

d)
ovocný sad,

e)
vinice, nebo

f)
chmelnice.

(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a)
geoprostorová informace o příslušných dílech půdních bloků nebo jejich částech, které žadatel uvedl v této žádosti v rozlišení na díly půdních bloků nebo jejich části s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Dojde-li v průběhu příslušného kalendářního roku ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, bude žadateli vypočtena dotace podle § 15 pro ekologickou produkci; zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.


§ 7

Poměrná výše dotace

(1) Prokáže-li žadatel, že v průběhu období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. c), Fond dotaci poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 písm. c). Poměrnou výši dotace Fond neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.

(2) Neprokáže-li žadatel, že v průběhu období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), Fond dotaci poskytne sníženou o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a Fond zároveň rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání období plnění víceletých podmínek na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické zemědělství od počátku období plnění víceletých podmínek.


§ 8

Převod víceletých podmínek

(1) Nabyvatel, který je zařazen do opatření ekologické zemědělství, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu, přičemž

a)
je-li nabytá zemědělská půda zařazena do opatření ekologické zemědělství po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření, a podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření, uvede nabyvatel souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření a Fond stanoví v následném rozhodnutí o zařazení datum zahájení období plnění víceletých podmínek odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření,

b)
v ostatních případech uvede nabyvatel souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v následném rozhodnutí o zařazení datum zahájení období plnění víceletých podmínek odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(2) Nabyvatel, který není zařazen do opatření ekologické zemědělství, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu; v oznámení uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v následném rozhodnutí o zařazení zbývající část období plnění víceletých podmínek, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(3) Dojde-li k převodu víceletých podmínek, Fond stanoví výměru zemědělské půdy, která může být předmětem

a)
zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu zbývající části období plnění víceletých podmínek jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 4, a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 4, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje, nebo

b)
snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.

(4) Zavázal-li se nabyvatel písemně pokračovat v plném rozsahu v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu víceletých podmínek, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získané od původního žadatele. Nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 2 nebo 3 převodcem nebo nabyvatelem se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů bezprostředně přede dnem nebo bezprostředně po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.


§ 9

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci žadateli v plné výši podle § 15, jestliže

a)
je zařazen do opatření ekologické zemědělství a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,

b)
žadatel absolvuje jednou za dobu trvání období plnění víceletých podmínek školení, nejpozději však do konce čtvrtého kalendářního roku trvání období plnění víceletých podmínek, zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o nejvhodnějších způsobech hospodaření v ekologickém zemědělství,

c)
žadatel se zaváže hospodařit v souladu s

1.
pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

2.
podmínkami minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

3.
podmínkami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a

4.
dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,

d)
žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech,

e)
žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh7),

f)
Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a

g)
Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování orné půdy, trvalého travního porostu nebo trvalé kultury v souladu s nařízením vlády upravujícím podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na

a)
trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo

b)
standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.

(3) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen "obnova") na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a)
provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b)
sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(4) Stanoví-li se tímto nařízením lhůta provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 3 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.

(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

§ 10

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

a)
zajistí

1.
zemědělské obhospodařování provedením první seče s odklizením biomasy nebo pastvy v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům ve lhůtě do 31. července příslušného kalendářního roku nebo ve lhůtě do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jde-li o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními za podmínek uvedených v písmenech b) až d), a

2.
provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo spasení trvalého travního porostu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních porostů podle § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., podopatření ošetřování extenzivních travních porostů podle § 15 a 16 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření anebo nařízení vlády upravující poskytování přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak,

b)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy, nebo v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o a může být měněna na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích8), ochranných pásmech národních parků9) a v oblastech soustavy Natura 200010),

c)
neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích8), ochranných pásmech národních parků9) a v oblastech soustavy Natura 200010),

d)
může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou za 5 let; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí, a

e)
splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen "kontrolní období") intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost s výjimkou

1.
výměry dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, který se nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblastech první a druhé zóny chráněných krajinných oblastí, v národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památce anebo v přírodní památce (dále jen "maloplošné zvláště chráněné území") nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích, a

2.
výměry dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, který je zařazen do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů evidovaná na hospodářství, která jsou jako ekologická označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)
elektronický opis registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a

b)
elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(4) Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanovené lhůtě, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období, zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období, s výjimkou

a)
výměry dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, který se nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblastech první a druhé zóny chráněných krajinných oblastí, v maloplošném zvláště chráněném území nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích a

b)
výměry dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, který je zařazen do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) nejde, je-li přerušena nejdéle na 29 dnů.


§ 11

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na

a)
pěstování druhu zeleniny uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh zeleniny") nebo druhu speciálních bylin uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh bylin"),

b)
pěstování víceletých pícnin,

c)
pěstování trav na semeno,

d)
pěstování ostatních plodin, nebo

e)
pěstování jahodníku.

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., nebo zemědělské kultury úhor v režimu přechodného období na ekologické zemědělství anebo v režimu ekologického zemědělství, evidované na žadatele ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 7 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel na dílech půdních bloků nebo jejich částech, na které v příslušném kalendářním roce podává žádost o dotaci, založí zlepšující netržní plodinu

a)
s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 10. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu, nebo

b)
s podzimní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 76/2015 Sb. na výměru menší než 5 hektarů, přičemž

a)
lze výměru zemědělské kultury úhor v režimu přechodného období na ekologické zemědělství nebo v režimu ekologického zemědělství, evidované na žadatele ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 15. srpna příslušného kalendářního roku, započítat do výměry podle odstavce 2 věty první,

b)
lze výměru, na které plní žadatel podmínku ochranného pásu podle § 2 odst. 2 písm. e) nebo g) až l) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, započítat do výměry podle odstavce 2 věty první,

c)
lze výměru, na kterou žadatel žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. b), započítat do výměry podle odstavce 2 věty první,

d)
pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 7, je možné započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

1.
díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení pěstovat,

2.
výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení a

3.
geoprostorovou informaci plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, a

e)
pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, je možné započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

1.
díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb. pěstovat,

2.
výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a

3.
geoprostorovou informaci plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)
pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci,

b)
splní v příslušném kalendářním roce požadavky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení na minimální výsev nebo výsadbu podporovaného druhu zeleniny,

c)
provádí případnou výsadbu brambor pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina musí být zapravena do půdy jako zelené hnojení nebo bylo aplikováno tuhé nebo tekuté statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo (kompost),

d)
v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,

e)
může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin,

f)
neprovádí pastvu na zlepšujících netržních plodinách,

g)
sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a

h)
prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u převládajícího podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin podle výměry ke dni podání žádosti o dotaci nebo ke dni změny žádosti o dotaci minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy jeho výměry v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)
pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části víceleté pícniny podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako hlavní plodinu,

b)
každoročně sklidí a odveze produkci z dílu půdního bloku nebo jeho části a

c)
může po sklizni provést přepasení na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.

(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)

a)
pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a

b)
neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.

(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)

a)
nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části plodiny uvedené v přílohách č. 6 a 7 k tomuto nařízení,

b)
sklidí a odveze produkci plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň,

c)
prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u převládající pěstované plodiny podle výměry ke dni podání žádosti o dotaci nebo ke dni změny žádosti o dotaci minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy její výměry v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení,

d)
může provést pastvu až po sklizni hlavní plodiny a

e)
neprovádí pastvu na zlepšujících netržních plodinách.

(8) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. e)

a)
pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,

b)
splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby sadby jahodníku podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

c)
provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,

d)
provede od druhého roku trvání období plnění víceletých podmínek nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b), nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,

e)
zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je použita pěstební technologie s použitím fólií, textilií nebo organického mulče,

f)
zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,

g)
neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,

h)
prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy podle výměry v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, a

i)
není povinen plnit podmínky uvedené v písmenech e) až g) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, pokud zlikvidování nebo zapravení porostu jahodníku neproběhlo dříve než 1. července příslušného kalendářního roku.

(9) Podmínku prokázání splnění minimální úrovně vlastní produkce podle odstavce 4 písm. h), odstavce 7 písm. c) a odstavce 8 písm. h) prokáže žadatel obhospodařující

a)
více než 20 hektarů zemědělské půdy vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy předáním jím vedené evidence podle § 9 odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8 zákona o hnojivech Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, nebo

b)
méně než 20 hektarů zemědělské půdy vedené ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití půdy postupem podle písmene a) nebo doložením Fondu kopií evidence o výnosech podle § 9 odst. 7 písm. c) zákona o hnojivech.


§ 12

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury
travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,

a)
zajistí

1.
zemědělské obhospodaření provedením první seče s odklizením biomasy nebo spasením trvalého travního porostu v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům ve lhůtě do 31. července příslušného kalendářního roku nebo ve lhůtě do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a

2.
provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo spasení travního porostu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak, a

b)
provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy, nebo v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o.

(2) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) nejde, je-li přerušena nejdéle na 29 dnů.


§ 13

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské
kultury ovocný sad

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na

a)
intenzivní sady, nebo

b)
ostatní sady.

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)
uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba

1.
pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení a

2.
o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b)
zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene 150 cm; výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,

c)
neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,

d)
neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,

e)
provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

f)
provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

g)
zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,

h)
sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku,

i)
prokáže u každého pěstovaného ovocného druhu minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů k příslušným dílům půdních bloků,

j)
sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1.
meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

2.
výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, a

k)
provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 9 a části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu.

(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)
uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b)
zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,

c)
nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí,

d)
zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,

e)
provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo pastvu bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

f)
provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

g)
zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,

h)
sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku a

i)
prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů k příslušným dílům půdních bloků.

(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) se neuplatní v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.

(5) Produkční plochou se rozumí v případě

a)
odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,

b)
odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.

(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.


§ 14

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,

a)
pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne podání žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b)
provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

c)
zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a

d)
provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.


§ 15

Sazby dotace

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí

a)
106 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10,

b)
660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin v systému ekologického zemědělství na celkové výměře nad 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 4,

c)
680 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin v systému ekologického zemědělství na celkové výměře do 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 4,

d)
137 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování víceletých pícnin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 5,

e)
137 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 6,

f)
323 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 7,

g)
660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 8,

h)
137 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování kultury travní porost v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

i)
896 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady a na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,

j)
536 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady a na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,

k)
900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14, nebo

l)
900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí

a)
100 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10,

b)
638 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin v systému ekologického zemědělství na celkové výměře nad 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 4,

c)
660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin v systému ekologického zemědělství na celkové výměře do 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 4,

d)
120 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování víceletých pícnin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 5,

e)
120 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 6,

f)
239 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 7,

g)
638 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 8,

h)
120 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování kultury travní porost v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

i)
850 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady a na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,

j)
510 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady a na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,

k)
847 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14, nebo

l)
847 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zákona o ekologickém zemědělství.

(3) Fond sazbu dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) sníží o 34 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku, na území první zóny chráněné krajinné oblasti nebo ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku nebo na území první zóny chráněné krajinné oblasti jen zčásti, Fond dotaci sníží pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.

(4) Fond dotaci podle § 10 až 12 neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. a) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(5) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plochu standardní orné půdy, na které je založena plocha biopásu, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. e) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření nebo v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(6) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. f) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření nebo podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(7) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plochu standardní orné půdy, na které je založena směs s druhově bohatým pokrytím, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(8) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plochu standardní orné půdy, na které je deklarován ochranný pás podle § 5 písm. c) nařízení vlády upravujícího podmínky poskytování přímých plateb.

(9) Fond dotaci vypočtenou podle odstavce 1 písm. i), j), k) nebo l) nebo odstavce 2 písm. i), j), k) nebo l) neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. d), vinice podle § 6 odst. 3 písm. e) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. f) na ornou půdu nebo trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(10) V případě, že žadatel neprokáže vlastní dosaženou produkci v minimální výši referenční hodnoty podle § 11 odst. 4 písm. h), § 11 odst. 7 písm. c) nebo § 11 odst. 8 písm. h), bude pro výpočet dotace pro období přechodu na ekologickou produkci podle § 11 odst. 4, 7 a 8 použita sazba podle odstavce 1 písm. d).

(11) V případě, že žadatel neprokáže vlastní dosaženou produkci v minimální výši referenční hodnoty podle § 11 odst. 4 písm. h), § 11 odst. 7 písm. c) nebo § 11 odst. 8 písm. h), bude pro výpočet dotace pro ekologickou produkci podle § 11 odst. 4, 7 a 8 použita sazba podle odstavce 2 písm. d).

(12) Fond dotaci podle odstavců 1 a 2 neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(13) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 12.

(14) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

Snížení dotace při nesplnění podmínek

(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. c) bodě 1 nebo 2, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 17 až 21

a)
sníží dotaci vypočtenou podle § 15 v těchto úrovních o

1.
3 %,

2.
10 %,

3.
25 %,

4.
50 %, nebo

b)
neposkytne dotaci v příslušném kalendářním roce.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 17 až 21 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 15 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu období plnění víceletých podmínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) až e), § 12, § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) a § 14.


§ 17

Snížení dotace o 3 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a je mu za to pravomocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši do 5 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e).

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. g).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. d) nebo g).


§ 18

Snížení dotace o 10 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a je mu za to pravomocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 5 000 Kč do 10 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 sníží o 10 %, a to nejdříve ve čtvrtém roce trvání období plnění víceletých podmínek, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 9 odst. 1 písm. b). Snížení dotace podle tohoto odstavce lze uplatnit pouze jednou.

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo

b)
§ 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e).

(4) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel na daném dílu půdního bloku nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. b).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 2.

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. e).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 12 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(8) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 12 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel na daném dílu půdního bloku nesplní podmínku uvedenou v § 12 odst. 1 písm. b).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. e) nebo f).

(10) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. c), e) nebo f).

(11) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 14 písm. d).


§ 19

Snížení dotace o 25 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a je mu za to pravomocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 10 000 Kč do 25 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e).

(3) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. c).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. d).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. b), d) nebo f).

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 5 písm. b).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 5 písm. c).

(8) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. d) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 7 písm. e).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. a), b), d) nebo f).

(10) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. c), j) nebo k), přičemž za nesplnění podmínky podle § 13 odst. 2 písm. j) nebo k) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

(11) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 14 písm. b) nebo c).


§ 20

Snížení dotace o 50 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a je mu za to pravomocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 25 000 Kč do 70 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. c).

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. e) nebo g).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. c) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 6 písm. b).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. d) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 7 písm. b) nebo d).

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. c) nebo g).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. d) nebo h).

(8) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. h).


§ 21

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a je mu za to pravomocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci v rámci opatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10 v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(4) Fond dotaci na kulturu trvalý travní porost podle § 10 v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e), nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e).

(5) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. a) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. a).

(6) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 5 písm. a).

(7) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. c) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 6 písm. a).

(8) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11 odst. 1 písm. d) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 7 písm. a).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 12 v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(10) Fond dotaci na kulturu ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. a) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(11) Fond dotaci na kulturu ovocný sad podle § 13 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(12) Fond dotaci v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b). Výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry nezahrne.

(13) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice podle § 14 v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 14 písm. a).


§ 22

Vyřazení z opatření a vrácení dotace

(1) Byla-li v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, Fond dotaci neposkytne a rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného pětiletého období.

(2) Nesplní-li žadatel podmínku opatření ekologické zemědělství a toto nesplnění má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém žadatel podmínku nesplnil. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení období plnění víceletých podmínek se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let trvání víceletých podmínek.


§ 23

Závěrečná ustanovení

(1) Je-li v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zón národního parku, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. d), vinice podle § 6 odst. 3 písm. e) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. f) uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na ornou půdu nebo na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, Fond dotaci na díl půdního bloku neposkytne.

(3) Dojde-li k vyřazení z opatření ekologické zemědělství podle § 5 odst. 8 v důsledku uplatnění čl. 70 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 16 až 22 se nepoužijí.

(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 24

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2)
Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
3)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb., a zákona č. 125/2019 Sb.
4)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.
7)
Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
8)
§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
9)
§ 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)
Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů