Úterý, 26. září 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Citace: 80/2023 Sb. Částka: 46/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1298-1387 Rozeslána dne: 31. března 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. března 2023 Datum účinnosti od: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.

80

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.


§ 2

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:

a)
zatravňování orné půdy, které se člení na tituly

1.
zatravňování orné půdy běžnou směsí,

2.
zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,

3.
zatravňování orné půdy regionální směsí,

4.
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,

5.
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí,

6.
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí,

7.
zatravňování orné půdy v infiltračních oblastech a

8.
zatravňování drah soustředěného odtoku,

b)
ošetřování extenzivních travních porostů, které se člení na tituly

1.
obecná péče o extenzivní louky a pastviny,

2.
mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,

3.
mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,

4.
horské a suchomilné louky hnojené,

5.
horské a suchomilné louky nehnojené,

6.
trvale podmáčené a rašelinné louky,

7.
ochrana modrásků,

8.
ochrana chřástala polního,

9.
suché stepní trávníky a vřesoviště,

10.
málo úživné pastviny,

11.
druhově bohaté pastviny a

12.
platba na výsledek,

c)
pěstování meziplodin, které se člení na tituly

1.
pěstování meziplodin pro zlepšení struktury půdy a

2.
pěstování meziplodin proti utužení půdy,

d)
krajinotvorné sady,

e)
biopásy, které se člení na tituly

1.
krmné biopásy,

2.
nektarodárné biopásy a

3.
kombinované biopásy,

f)
ochrana čejky chocholaté,

g)
druhově bohaté pokrytí orné půdy,

h)
integrovaná produkce ovoce,

i)
integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly

1.
základní ochrana vinic a

2.
nadstavbová ochrana vinic, a

j)
integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, které se člení na tituly

1.
integrovaná produkce zeleniny,

2.
integrovaná produkce víceletých produkčních plodin,

3.
integrovaná produkce jahodníku a

4.
integrovaná produkce brambor.


§ 3

Žádost o zařazení do podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)
obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy") na žadatele a

b)
splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.

(2) Žádost o zařazení se podává na

a)
celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a), b), d), f) nebo h) až j), nebo

b)
celkovou výměru v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. c), e) nebo g).

(3) Žádost o zařazení se podává na období plnění víceletých podmínek v délce trvání 5 let, které začíná běžet

a)
dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období (dále jen "období plnění víceletých podmínek"), na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a), b), d) nebo f) až j), a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku období plnění víceletých podmínek, nebo

b)
dnem 1. dubna prvního roku období plnění víceletých podmínek, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. c) nebo e), a končí uplynutím dne 31. března pátého roku období plnění víceletých podmínek.

(4) Žádost o zařazení podá žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond"), a to do 15. května prvního roku období plnění víceletých podmínek podle odstavce 3, nejpozději však s podáním jednotné žádosti. V jednom kalendářním roce je možné podat pouze 1 žádost o zařazení.

(5) Součástí žádosti o zařazení musí být v případě podopatření podle § 2 písm. a), b), d), f) nebo h) až j) geoprostorová informace, která definuje plochu, na které dochází k plnění podmínek v rámci daného období plnění víceletých podmínek.

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného podopatření nelze

a)
do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,

b)
v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku,

c)
v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky vztahující se k dílu půdního bloku nebo výměře, nebo

d)
v žádosti o zařazení zvýšit celkovou výměru.


§ 4

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření
do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) do opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství, postupuje podle § 3 odst. 2 písm. e) nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství.

(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství v souladu s § 3 nařízení vlády upravujícím opatření ekologické zemědělství, nedokončení období plnění víceletých podmínek v podopatření podle § 2 písm. h), i) nebo j) se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením. Pokud Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství nezařadí, období plnění víceletých podmínek v podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) nadále trvá.


§ 5

Přechod v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek provést přechod z titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1 do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 2, podá Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku, nejpozději však s podáním jednotné žádosti, novou žádost o zařazení podle odstavce 2, kterou požádá o zařazení do nového období plnění víceletých podmínek.

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a)
všechny díly půdních bloků zařazené do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1,

b)
všechny díly půdních bloků zařazené do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 2,

c)
všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje zařadit do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1,

d)
všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje zařadit do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 2,

e)
zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku a

f)
snížení zařazené výměry dílu půdního bloku.

(3) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 2 písm. i), nedokončení původního období plnění víceletých podmínek se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.


§ 6

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. b), může tak učinit pouze

a)
z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2 do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3,

b)
z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5,

c)
z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. b) bodu 1 do některého z titulů podle § 2 písm. b) bodů 2 až 11, a to v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území2), ochranné pásmo národního parku3) nebo oblast Natura 20004), nebo

d)
z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu platba na výsledek podle § 2 písm. b) bodu 12.

(2) Žadatel v případě podle odstavce 1 podá Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku, nejpozději však s podáním jednotné žádosti, žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3; v případě postupu podle odstavce 1 písm. c) žadatel uvede v žádosti o změnu zařazení, popřípadě v žádosti o zařazení podle § 3, že se jedná o změnu titulu z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. c).

(3) Na žádost podle odstavce 2 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. b), Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 do nového titulu v rámci tohoto podopatření zařadí.


§ 7

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek u podopatření podle § 2 písm. b), d), f) nebo h) až j) požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2 nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvýše o 35 % celkové výměry zařazené v příslušném podopatření v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 3.

(2) Žadatel může v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek u podopatření podle § 2 písm. c), e) nebo g) požádat o zvýšení celkové výměry zařazené do příslušného podopatření podle § 2. Zvýšit výměru lze nejvýše o 35 % celkové výměry zařazené v příslušném podopatření v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 3 za splnění podmínek uvedených v § 17 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 21 odst. 2.

(3) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.

(4) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 nebo 2 podá žadatel Fondu jako součást žádosti o změnu zařazení do 15. května příslušného kalendářního roku, nejpozději však s podáním jednotné žádosti.

(5) Žádost podle odstavce 4 nelze podat v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek. Za navýšení zařazené výměry v pátém roce období plnění víceletých podmínek se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do podopatření podle § 2.

(6) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 4 rozhodne o zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(7) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo 2 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek, podá žádost o zařazení podle § 3, kterou požádá o zařazení do nového období plnění víceletých podmínek. V této žádosti uvede

a)
díly půdních bloků původně zařazené do podopatření podle § 2 písm. b), d), f) nebo h) až j) a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření v novém období plnění víceletých podmínek; u podopatření podle § 2 písm. b) nebo i) nelze změnit v žádosti o zařazení titul vztahující se k již zařazenému dílu půdního bloku, pokud se nejedná o postup podle § 5 nebo 6, a

b)
výměru původně zařazenou do podopatření podle § 2 písm. c), e) nebo g) a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření v novém období plnění víceletých podmínek;

plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového období plnění víceletých podmínek samostatně bez vztahu k původnímu období plnění víceletých podmínek. Nedokončení původního období plnění víceletých podmínek se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

(8) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek zařadit dodatečnou výměru k výměře, která je již zařazena do podopatření podle § 2 písm. a), podá na tuto výměru žádost o zařazení podle § 3. V této žádosti uvede dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do příslušného podopatření podle § 2 v novém období plnění víceletých podmínek. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového období plnění víceletých podmínek samostatně bez vztahu k původnímu období plnění víceletých podmínek.


§ 8

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek požádat o snížení

a)
výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2 písm. a), b), d), f) nebo h) až j) a

b)
výměry zařazené do příslušného podopatření podle § 2 písm. c), e) nebo g), nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel Fondu jako součást žádosti o změnu zařazení, a to u podopatření podle

a)
§ 2 písm. a), b), d) nebo f) až j) nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b)
§ 2 písm. c) nebo e) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku;

pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedená v písmeni a) nebo b), žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel do 15. května příslušného kalendářního roku, nejpozději však s podáním jednotné žádosti.

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci a výjimečných okolností5). Žádost o změnu zařazení podanou po lhůtě uvedené v odstavci 2 Fond zamítne.

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 písm. a) žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření žádá z důvodu

a)
restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi6),

b)
provedení pozemkové úpravy7),

c)
zásahu vyšší moci a výjimečných okolností5),

d)
odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu8),

e)
pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 3,

f)
vyklučení ovocného sadu nebo vinice, nebo

g)
jiného, než je uveden v písmenech a) až f).

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o jejím zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry nebo pokud zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky období plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném roce období plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky období plnění víceletých podmínek; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky období plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném roce období plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření podle § 2; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(8) V případě, že dojde ke změně zemědělské kultury standardní orná půda nebo plocha s víceletými produkčními plodinami na zemědělskou kulturu úhor po skončení příslušného kalendářního roku, bude období plnění víceletých podmínek v podopatření podle § 2 písm. j) na příslušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení období plnění víceletých podmínek na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.

(9) Pokud v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 nad kvótu uvedenou v § 8 odst. 1 písm. b), Fond rozhodne o vrácení dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání období plnění víceletých podmínek na toto podopatření.

(10) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného podopatření, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


§ 9

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 (dále jen "žádost o poskytnutí dotace") podá každoročně žadatel Fondu pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti9), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta.

(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 26, jestliže

a)
je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 a v případě podopatření podle § 2 písm. a), b), d), f) nebo h) až j) je do tohoto podopatření zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, přičemž v případě

1.
podopatření podle § 2 písm. b) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a zařazen podle § 13 odst. 5,

2.
podopatření podle § 2 písm. d) je v evidenci využití půdy vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a zařazen podle § 18 odst. 3, nebo

3.
podopatření podle § 2 písm. f) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů a zařazen podle § 20 odst. 3 písm. d),

b)
žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s

1.
pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

2.
podmínkami minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a

3.
dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,

c)
žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech tak, že je možné ze záznamů vyhodnotit plnění podmínek daného podopatření,

d)
žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh10) a zákonem o rostlinolékařské péči tak, že je možné ze záznamů vyhodnotit plnění podmínek daného podopatření,

e)
u žadatele nedošlo k nesplnění podmínek agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucím ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce a

f)
u žadatele v příslušném kalendářním roce nedošlo k nesplnění podmínky obhospodařování zemědělské půdy v souladu s nařízením vlády upravujícím podrobnosti evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů.

(3) Při posuzování užívané výměry a zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodným obdobím v případě podopatření podle

a)
§ 2 písm. a), b), d) nebo f) až j) období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku a

b)
§ 2 písm. c) nebo e) období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok musí být

a)
seznam dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel podal žádost o dotaci včetně uvedení jednotlivých podopatření nebo titulů,

b)
geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti; v případě podopatření podle § 2 písm. h) jde o geoprostorovou informaci o produkční ploše, a

c)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmeni a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní porost v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen "obnova") na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a)
provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b)
sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.


§ 10

Poměrná výše dotace

(1) Prokáže-li žadatel, že v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. c) nebo § 13 odst. 5 písm. a), Fond dotaci poskytne v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 8 odst. 4 písm. c). Poměrnou výši dotace Fond neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci využití půdy.

(2) Neprokáže-li žadatel, že v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f) nebo § 13 odst. 5 písm. a), nebo pokud uvede důvod snížení podle § 8 odst. 4 písm. g), Fond dotaci poskytne sníženou o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy a zároveň rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání období plnění víceletých podmínek na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z příslušného podopatření podle § 2 od počátku trvání období plnění víceletých podmínek.


§ 11

Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálně-klimatických
opatření

(1) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do příslušného podopatření podle § 2, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy, novou žádost o zařazení již nepodává a § 7 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu, přičemž

a)
je-li zemědělská půda zařazena do příslušného podopatření podle § 2 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy zařazenu do tohoto podopatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy zařazenu do tohoto podopatření, uvede nabyvatel souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto podopatření, a

b)
v ostatních případech uvede nabyvatel souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto podopatření a Fond následně v rozhodnutí o zařazení stanoví datum zahájení období plnění víceletých podmínek odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.

(2) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do příslušného podopatření, zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy, novou žádost o zařazení již nepodává, ale oznámí tuto skutečnost Fondu; v oznámení uvede výměru zařazenou do tohoto podopatření. Fond následně v rozhodnutí o zařazení stanoví zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.

(3) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu období plnění víceletých podmínek vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného podopatření, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem

a)
zvýšení zařazené výměry podle § 7, v průběhu zbývající části příslušného období plnění víceletých podmínek jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 7 a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 7, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje, nebo

b)
snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného období plnění víceletých podmínek jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. e) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 8 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy a došlo-li v průběhu období, na které byl převodce nebo nabyvatel zařazen do příslušného podopatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 8, s výjimkou snížení z důvodů podle § 8 odst. 4 písm. a) až f), nebo k nesplnění jiných podmínek tohoto podopatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl převodce nebo nabyvatel zařazen.

(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí, k převodu období plnění víceletých podmínek, postup uvedený v části třetí se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 14 převodcem nebo nabyvatelem se za nesplnění podmínky nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů bezprostředně přede dnem nebo bezprostředně po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.


ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH
OPATŘENÍ

§ 12

Podopatření zatravňování orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8, a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků označí titul podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8, na který na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné půdy lze díl půdního bloku, na kterém není

a)
uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo

c)
vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 1. ledna 2015 do dne podání žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost, lze zařadit do titulu

a)
podle § 2 písm. a) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2), ochranném pásmu národního parku3) nebo v území soustavy Natura 20004) a zároveň

1.
který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany11), nebo

2.
u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha,

b)
podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2), ochranném pásmu národního parku3) nebo v území soustavy Natura 20004) a zároveň

1.
který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany11), nebo

2.
u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha,

c)
podle § 2 písm. a) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2), ochranném pásmu národního parku3) nebo v území soustavy Natura 20004) a zároveň

1.
který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod12), nebo

2.
jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů13);

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedící s útvarem povrchových vod považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod,

d)
podle § 2 písm. a) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2), ochranném pásmu národního parku3) nebo v území soustavy Natura 20004) a zároveň

1.
podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod13), nebo

2.
se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů13);

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedící s útvarem povrchových vod považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod,

e)
podle § 2 písm. a) bodu 7, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na kterém je alespoň z 50 % v evidenci využití půdy vymezena infiltrační oblast podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, nebo

f)
podle § 2 písm. a) bodu 8, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(6) Fond žadatele zařadí do titulu podle § 2 písm. a) bodu 2, 3, 5 nebo 6, pokud Fond obdrží souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody, že byla k založení travního porostu pomocí čistosevu nebo podsevu použita

a)
druhově bohatá travní směs osiv na dílu půdního bloku podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo 5, nebo

b)
regionální travní směs osiv na dílu půdního bloku podle § 2 písm. a) bodu 3 nebo 6, a to nejpozději do 31. května prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek.

(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8

a)
založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu

1.
nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,

2.
travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. a) bodu 1, 4 nebo 7, nebo

3.
stanovenou směsí osiv uvedenou v příloze č. 1 k tomuto nařízení alespoň v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. a) bodu 8,

b)
oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu zemědělské kultury podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,

c)
může aplikovat hnojiva14) pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31. května příslušného kalendářního roku,

d)
neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat do 14. září příslušného kalendářního roku, v případě následného přepasení se nejedná o splnění podmínky podle písmene e) bodu 2, a

e)
zajistí

1.
zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům, a to pouze sečí s odklizením biomasy v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a

2.
provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku, pokud podmínky na daném dílu půdního bloku podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak.

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8

a)
neaplikuje hnojiva14) od druhého roku trvání období plnění víceletých podmínek, přičemž za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. a) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody,

b)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních 2 letech trvání období plnění víceletých podmínek, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") určeno jinak,

c)
zajistí

1.
zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínek uvedených v písmeni d), a to sečí s odklizením biomasy nebo pastvou v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a

2.
provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak,

d)
provádí v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1.
do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

2.
v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

e)
neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření podle § 2 písm. a),

f)
provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. a) bodů 2, 3, 5 a 6 pouze směsí svým složením shodnou se směsí, kterou bylo provedeno zatravnění v prvním roce trvání období plnění víceletých podmínek, nebo směsí schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, a

g)
provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. a) bodu 8 pouze směsí osiv podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(9) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče podle odstavce 7 písm. e) nebo odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy podle odstavce 8 písm. c) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(10) Souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody obdrží Fond od místně příslušného orgánu ochrany přírody nejpozději v den, kdy

a)
měla být seč nebo pastva provedena, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 9 s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí nebo pastvy,

b)
hodlá žadatel seč nebo pastvu provést, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 9 se stanovením dřívějšího termínu seče nebo pastvy, nebo

c)
měla být provedena likvidace nedopasků.

(11) Obdrží-li Fond souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody po dni uvedeném v odstavci 10, Fond k takovému předložení nepřihlédne.

(12) O skončení pastvy podle odstavce 8 písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.


§ 13

Zařazení do podopatření ošetřování extenzivních
travních porostů

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, které hodlá zařadit do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. b), a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků označí titul podle § 2 písm. b), na který na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)
žádné z podopatření uvedených v § 2 a

b)
agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do 1 titulu

a)
podle § 2 písm. b) bodů 2 až 11, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zvláště chráněných území2), ochranném pásmu národního parku3) nebo v území soustavy Natura 20004) a je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště (mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky, druhově bohatá pastvina, málo úživná pastvina nebo suchý stepní trávník a vřesoviště) podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů nebo je podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů vymezen jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka nebo stanoviště modráska; v případě, že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště chráněných území2), ochranného pásma národního parku3) nebo území soustavy Natura 20004) nadále nenachází v těchto územích, bude období plnění víceletých podmínek v příslušném titulu podle § 2 písm. b) na příslušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení období plnění víceletých podmínek na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením,

b)
podle § 2 písm. b) bodů 6 až 9, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo území uvedená v písmeni a), a jestliže je daný díl půdního bloku vymezen nařízením vlády upravujícím podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka, stanoviště modráska nebo je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště (suchý stepní trávník a vřesoviště) podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,

c)
podle § 2 písm. b) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo území uvedená v písmeni a) a zároveň není vymezen nařízením vlády upravujícím podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka nebo stanoviště modráska, nebo na něm není vymezeno příslušné cenné stanoviště (suchý stepní trávník a vřesoviště) podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů anebo pokud se nachází v území uvedeném v písmeni a) s povolením místně příslušného orgánu ochrany přírody, nebo

d)
podle § 2 písm. b) bodu 12, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti zvláště chráněného území2) Železné hory a je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jako platba na výsledek; v případě, že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště chráněného území2) nadále nenachází v tomto území, bude období plnění víceletých podmínek v příslušném titulu podle § 2 písm. b) na příslušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení období plnění víceletých podmínek na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.


§ 14

Intenzita chovu hospodářských zvířat

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. b) musí splňovat každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen "kontrolní období") intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, přičemž do výměry trvalého travního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a)
trvalý travní porost zařazeného do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8,

b)
trvalý travní porost zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a

c)
trvalý travní porost, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí15), v národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památce anebo v přírodní památce (dále jen "maloplošné zvláště chráněné území")2) nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích16).

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. b) musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)
elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence17) a

b)
elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence17); deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(4) Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona, popřípadě podle odstavce 3, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, a

a)
výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k danému dni kontrolního období pro účely plnění podmínky uvedené v odstavci 1, přičemž do výměry trvalého travního porostu obhospodařované žadatelem se nezapočítává výměra dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury

1.
trvalý travní porost zařazeného do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8,

2.
trvalý travní porost zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a

3.
trvalý travní porost, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí15), v maloplošných zvláště chráněných územích2) nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích16), a

b)
výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely plnění podmínky uvedené v odstavci 2.


§ 15

Ponechávání nepokosených ploch

(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12 s výměrou nejméně 10 hektarů ponechá každoročně při zemědělském obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům nepokosenou plochu

a)
o rozloze nejméně 3 % rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

b)
o rozloze nejvýše 15 % rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

c)
s maximální rozlohou jedné nepokosené plochy, která činí 1 hektar, a

d)
do 15. srpna nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 16 odst. 2 písm. a) bodu 1 s termínem seče s odklizením biomasy nebo pastvou do 31. srpna příslušného kalendářního roku, § 16 odst. 3 písm. a) bodu 4, § 16 odst. 4 písm. a) bodu 4, § 16 odst. 5 písm. a) bodu 2 nebo § 16 odst. 6 písm. a) bodu 2 nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 16 odst. 3 písm. a) bodu 5, § 16 odst. 4 písm. a) bodu 5, § 16 odst. 5 písm. a) bodu 3, § 16 odst. 6 písm. a) bodu 3 nebo do 15. listopadu, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 16 odst. 13 písm. a), nejpozději však do termínu první seče spolu s odklizením biomasy následujícího kalendářního roku;

při posuzování výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra krajinného prvku podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 12, na kterém

a)
žadatel provede v příslušném kalendářním roce pastvu, a to v termínu stanoveném pro daný titul tímto nařízením, nebo

b)
je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidováno provádění obnovy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace.

(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku zařazeného do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12 s výměrou nižší než 10 hektarů. V případě ponechání nepokosené plochy se na nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle § 29 odst. 1 písm. b) bodů 3 a 4 obdobně.

(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda se jedná o díl půdního bloku podle

a)
odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy,

b)
odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy, nebo

c)
odstavce 3, na kterém se rozhodl ponechávat nepokosenou plochu a na který žádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy.


§ 16

Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování
extenzivních travních porostů

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy

a)
aplikuje hnojiva14) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž limit aplikovaného množství dusíku se vypočte podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a hodnotí se v rámci příslušného kalendářního roku, a

b)
nepoužívá ke hnojení upravené kaly18) a odpadní vody19).

(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. b) bodu 1 každoročně

a)
zajistí

1.
zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínek uvedených v písmenech c) a f), a to sečí s odklizením biomasy nebo pastvou v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a

2.
provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku;

seč a pastvu lze kombinovat,

b)
provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1.
do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

2.
v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

d)
nepoužívá ke hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

e)
ve zvláště chráněných územích2), ochranných pásmech národních parků3) a v oblastech soustavy Natura 20004) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak, a

f)
ve zvláště chráněných územích2), ochranných pásmech národních parků3) a v oblastech soustavy Natura 20004) neprovádí mulčování trvalého travního porostu, mulčování nedopasků, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínky uvedené v písmeni g) tak, že provádí první seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1.
do 30. června příslušného kalendářního roku,

2.
od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,

3.
do 31. července příslušného kalendářního roku,

4.
od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

5.
od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
používá ke hnojení pouze tuhá statková hnojiva nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

d)
aplikuje nejvýše 80 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar výměry příslušného dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

e)
provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, přičemž přepasení nenahrazuje provedení seče s odklizem biomasy,

f)
neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení,

g)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

h)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak, a

i)
provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž druhá seč nebude vyžadována v případě obhospodařování podle písmene a) bodu 5.

(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínky uvedené v písmeni f) tak, že provádí první seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1.
do 30. června příslušného kalendářního roku,

2.
od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,

3.
do 31. července příslušného kalendářního roku,

4.
od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

5.
od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

d)
provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, přičemž přepasení nenahrazuje provedení seče s odklizem biomasy,

e)
neprovádí příkrm pasených zvířat,

f)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak, a

h)
provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž druhá seč nebude vyžadována v případě obhospodařování podle písmene a) bodu 5.

(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínky uvedené v písmeni h) tak, že provádí nejméně jedenkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1.
do 31. července příslušného kalendářního roku,

2.
od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

3.
od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
používá ke hnojení pouze tuhá statková hnojiva nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu,

d)
aplikuje tuhá statková hnojiva nebo kompost14) povinně jedenkrát za trvání období plnění víceletých podmínek v minimálním přísunu 55 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar výměry příslušného dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, nejpozději však do čtvrtého roku trvání období plnění víceletých podmínek, a zároveň neaplikuje tuhá statková hnojiva nebo kompost více než jedenkrát za období trvání období plnění víceletých podmínek za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

e)
aplikuje nejvýše 80 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar výměry příslušného dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

f)
provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

g)
neprovádí příkrm pasených zvířat,

h)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

i)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínky uvedené v písmeni f) tak, že provádí nejméně jedenkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1.
do 31. července příslušného kalendářního roku,

2.
od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

3.
od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

d)
provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,

e)
neprovádí příkrm pasených zvířat,

f)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 6 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínky uvedené v písmeni e) tak, že provádí nejméně jedenkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1.
od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,

2.
od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,

3.
od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo

4.
od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou, pokud není v souhlasném stanovisku místně příslušného orgánu ochrany přírody uvedeno jinak,

c)
neaplikuje hnojiva14), pomocné půdní látky20) nebo rostlinné biostimulanty21); za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu,

d)
neprovádí pastvu zvířat,

e)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo odvodnění trvalého travního porostu,

f)
neprovádí válení trvalého travního porostu, smykování trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g)
neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. b) bodu 7 každoročně

a)
provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy, pouze

1.
do 10. června příslušného kalendářního roku,

2.
do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo

3.
od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
ponechá při seči nepokosenou plochu

1.
o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku,

2.
o rozloze nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a

3.
alespoň do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku,

c)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

d)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

e)
provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, s výjimkou postupu podle písmene a) bodu 2,

f)
neprovádí příkrm pasených zvířat,

g)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, válení trvalého travního porostu, smykování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a

h)
neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 8 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínek uvedených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí nejméně jedenkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy v termínu od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

b)
neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou,

c)
provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

d)
provádí přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku,

e)
může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy,

f)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g)
aplikuje hnojiva14) pouze na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

h)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, mulčování nedopasků, válení trvalého travního porostu, smykování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

i)
neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak, a

j)
neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9 každoročně

a)
zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

1.
od 1. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku,

2.
od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku,

3.
od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo

4.
od 1. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění víceletých podmínek měnit,

b)
může provést pastvu skotem nebo koňmi, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy,

c)
zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 3 kilogramy celkového dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

d)
zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

e)
může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku uvedenou v písmeni c),

f)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) nebo b) nebo vápnění trvalého travního porostu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

h)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu,

i)
neprovádí válení trvalého travního porostu, mulčování nedopasků, smykování trvalého travního porostu a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

j)
neprovádí příkrm pasených zvířat a

k)
neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu málo úživné pastviny podle § 2 písm. b) bodu 10 každoročně

a)
zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou v termínu od 1. dubna do 30. listopadu příslušného kalendářního roku,

b)
může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci využití půdy,

c)
provádí pastvu zvířat podle písmene a) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

d)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

e)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) nebo vápnění trvalého travního porostu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

f)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, mulčování nedopasků, vápnění trvalého travního porostu, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g)
neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku, a

h)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(12) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b) bodu 11 každoročně

a)
zajistí

1.
zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínek uvedených v písmenech c) a e), a to sečí s odklizením biomasy nebo pastvou v termínu od 1. dubna do 31. července nebo v termínu od 1. dubna do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího opatření pro oblasti s přírodními omezeními, přičemž v termínu od 1. ledna do 31. března neprovádí pastvu zvířat, a

2.
pastvu zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku,

b)
zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve výši 10 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku; snížení limitu přísunu dusíku pastvou zvířat je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

c)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1.
do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

2.
v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

d)
neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,

e)
neprovádí mulčování trvalého travního porostu, mulčování nedopasků, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

f)
neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května a od 1. srpna do 31. října příslušného kalendářního roku, a

g)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(13) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu platba na výsledek podle § 2 písm. b) bodu 12 každoročně

a)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům za podmínek uvedených v písmeni c), a to sečí s odklizením biomasy nebo pastvou v termínu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,

b)
provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,

c)
provádí v případě údržby trvalého travního porostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním

1.
do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

2.
v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 o; povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,

d)
nepoužívá ke hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu,

e)
aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak, a

f)
zajistí, že se na příslušném dílu půdního bloku zařazeném v tomto titulu nacházejí nejméně 4 rostlinné druhy nebo skupiny druhů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(14) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo i), odstavce 4 písm. a) nebo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a), odstavce 12 písm. a) nebo odstavce 13 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(15) Souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody obdrží Fond od místně příslušného orgánu ochrany přírody nejpozději v den, kdy

a)
měla být seč nebo pastva provedena, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 14 s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí nebo pastvy,

b)
hodlá žadatel seč nebo pastvu provést, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 14 se stanovením dřívějšího termínu seče nebo pastvy,

c)
měla být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku pastvou, pokud se jedná o souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody podle odstavce 12 písm. b), nebo

d)
měla být provedena likvidace nedopasků.

(16) Fond nepřihlédne k souhlasnému stanovisku místně příslušného orgánu ochrany přírody, obdrží-li je po dni uvedeném v odstavci 15.

(17) O skončení pastvy podle odstavce 2 písm. c), odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f), odstavce 11 písm. d), odstavce 12 písm. c) nebo odstavce 13 písm. c) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.


§ 17

Podopatření pěstování meziplodin

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření pěstování meziplodin uvede výměru standardní orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření a na níž hodlá pěstovat meziplodiny.

(2) Zařadit do podopatření pěstování meziplodin lze

a)
minimální výměru, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, na které žadatel hodlá pěstovat meziplodiny, a

b)
výměru standardní orné půdy, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit nejvýše 10 % z celkové výměry standardní orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření pěstování meziplodin lze podat na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém není

a)
uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
uplatňováno některé agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
uplatňováno opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

d)
uplatňováno opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství,

e)
uplatňován titul podle § 2 písm. c) bodu 1 v případě titulu podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo

f)
uplatňován titul podle § 2 písm. c) bodu 2 v případě titulu podle § 2 písm. c) bodu 1.

(4) Žádost o poskytnutí dotace na titul pěstování meziplodin proti utužení podle § 2 písm. c) bodu 2 lze podat na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy vymezena vrstva utužení půdy podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žadatel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok v tomto podopatření a na níž plní podmínky podle tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto podopatření v příslušném kalendářním roce.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul pěstování meziplodin pro zlepšení struktury půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,

a)
založí porost meziplodiny

1.
v termínu od 20. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

2.
tvořený nejméně 2 plodinami uvedenými v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení, přičemž tyto plodiny jsou ve směsi zastoupeny alespoň z 50 %, a to v celkovém minimálním výsevku směsi 9 kilogramů na 1 hektar, a

3.
vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

b)
ponechá porost meziplodiny do 31. ledna následujícího kalendářního roku; porost meziplodiny nebude mechanicky ani chemicky omezován v růstu, a

c)
zapraví od 1. února do 30. dubna následujícího kalendářního roku porost meziplodiny do půdy, s výjimkou použití bezorebných technologií.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul pěstování meziplodin proti utužení půdy podle § 2 písm. c) bodu 2,

a)
založí porost meziplodiny

1.
v termínu od 20. června do 30. září příslušného kalendářního roku,

2.
tvořený nejméně 2 plodinami uvedenými v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, přičemž tyto plodiny jsou ve směsi zastoupeny alespoň z 50 %, a to v celkovém minimálním výsevku 9 kilogramů na 1 hektar, a

3.
vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

b)
ponechá porost meziplodiny do 31. ledna následujícího kalendářního roku; porost meziplodiny nebude mechanicky ani chemicky omezován v růstu, a

c)
zapraví od 1. února do 30. dubna následujícího kalendářního roku porost meziplodiny do půdy, s výjimkou použití bezorebných technologií.

(8) Žadatel na plochu s pěstovanými meziplodinami v podopatření podle § 2 písm. c) neaplikuje

a)
přípravky na ochranu rostlin a

b)
hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.


§ 18

Podopatření krajinotvorné sady

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření krajinotvorné sady uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura, které hodlá zařadit do podopatření krajinotvorné sady, a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření krajinotvorné sady musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření krajinotvorné sady lze díl půdního bloku, na kterém

a)
není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
není uplatňováno opatření ekologické zemědělství podle § 17 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., nebo

c)
je v evidenci využití půdy vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření krajinotvorné sady činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření krajinotvorné sady na celé výměře dílu půdního bloku

a)
zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu,

b)
provádí každoročně jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

c)
neprovádí mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,

d)
zajistí v případě pastvy stromy proti poškození pasenými zvířaty,

e)
ponechá každoročně 15 až 30 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, která bude posečena v termínu od 1. října do 30. listopadu příslušného kalendářního roku,

f)
zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,

g)
provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání období plnění víceletých podmínek a

h)
neaplikuje přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou aplikace přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a bodové aplikace herbicidů u nově dosazovaných stromů.


§ 19

Podopatření biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření biopásy uvede výměru standardní orné půdy, kterou požaduje zařadit do jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodů 1 až 3 a na níž hodlá založit biopás.

(2) Zařadit do podopatření biopásy lze

a)
minimální výměru, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, na které žadatel hodlá založit biopás,

b)
výměru standardní orné půdy, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit nejvýše 50 % z celkové výměry standardní orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy lze podat na díl půdního bloku, na kterém není

a)
uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. g),

b)
uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví,

d)
uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 1,

e)
uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 3 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 2, nebo

f)
uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 2 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 3.

(4) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žadatel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok v každém titulu a na níž plní podmínky podle tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce.

(5) Žadatel vytvoří biopás podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 2

a)
o šíři

1.
nejméně 6 metrů a

2.
nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem,

b)
v souvislé délce nejméně 50 metrů,

c)
o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,

d)
při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby a

e)
nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu uvnitř příslušného dílu půdního bloku, přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než 50 metrů není považováno za nesplnění podmínky.

(6) Žadatel vytvoří kombinovaný biopás podle § 2 písm. e) bodu 3, který je složený z podélně navazujícího krmného a jetelotravního biopásu, přičemž vytvoří

a)
kombinovaný biopás v souvislé délce nejméně 50 metrů,

b)
kombinovaný biopás o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,

c)
kombinovaný biopás při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby,

d)
kombinovaný biopás nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu uvnitř příslušného dílu půdního bloku, přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než 50 metrů není považováno za nesplnění podmínky,

e)
krmný biopás o šíři

1.
nejméně 6 metrů a

2.
nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem, a

f)
jetelotravní biopás o šíři

1.
nejméně 18 metrů a

2.
nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem.

(7) Žadatel na plochu založeného biopásu v podopatření podle § 2 písm. e) neaplikuje

a)
přípravky na ochranu rostlin a

b)
hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul krmné biopásy podle § 2 písm. e) bodu 1,

a)
založí biopás

1.
nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,

2.
stanovenou směsí osiv uvedenou v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3.
výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

b)
ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března následujícího kalendářního roku a

c)
zapraví porost biopásu do půdy v období od 16. března do 15. června následujícího kalendářního roku.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul nektarodárné biopásy podle § 2 písm. e) bodu 2,

a)
založí nektarodárný biopás

1.
nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,

2.
stanovenou směsí osiv uvedenou v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3.
výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

b)
založený biopás

1.
ponechá na stejné ploše nejméně po dobu 2, nejvíce však 3 po sobě následujících kalendářních let a

2.
po uplynutí období podle bodu 1 zapraví biopás do půdy v termínu od 16. března do 15. června příslušného kalendářního roku,

c)
založí následný nektarodárný biopás

1.
do 15. června třetího roku období plnění víceletých podmínek, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako dvouletý, nebo

2.
do 15. června čtvrtého roku období plnění víceletých podmínek, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako tříletý,

d)
provádí každoročně seč s odklizením biomasy v termínu od 1. července do 15. září příslušného kalendářního roku,

e)
nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené v písmeni d), a

f)
uvádí v žádosti o poskytnutí dotace, zda v příslušném kalendářním roce založí nektarodárný biopás.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul kombinované biopásy podle § 2 písm. e) bodu 3,

a)
založí krmný biopás

1.
nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku, v případě prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek, nebo nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku od druhého roku období plnění víceletých podmínek,

2.
stanovenou směsí osiv uvedenou v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3.
výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

b)
ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března následujícího kalendářního roku,

c)
zapraví porost krmného biopásu do půdy

1.
v období od 16. března do 15. června následujícího kalendářního roku, nebo

2.
v období od 16. března do 30. dubna kalendářního roku následujícího po posledním roce období plnění víceletých podmínek,

d)
založí jetelotravní biopás

1.
nejpozději do 31. května prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek,

2.
směsí osiv, přičemž zastoupení trav ve směsi bude tvořit méně než 50 %, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3.
výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,

e)
založený jetelotravní biopás

1.
ponechá na stejné ploše po celou dobu období plnění víceletých podmínek a

2.
po uplynutí období podle bodu 1 zapraví jetelotravní biopás do půdy v termínu od 16. března do 30. dubna příslušného kalendářního roku,

f)
provádí u jetelotravního biopásu každoročně seč s odklizením biomasy v termínu od 16. srpna do 31. října příslušného kalendářního roku a

g)
nepoužívá plochu jetelotravního biopásu k pojezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené v písmeni f).


§ 20

Podopatření ochrana čejky chocholaté

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté, a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté musí být geoprostorová informace, která definuje příslušný díl půdního bloku, který žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté lze díl půdního bloku, na kterém

a)
není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
není uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
není vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví, nebo

d)
je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště čejky chocholaté podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu ochrana čejky chocholaté na dílu půdního bloku

a)
zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské nebo jiné techniky, a to

1.
v období od 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek, nebo

2.
od druhého roku období plnění víceletých podmínek v období od 1. ledna do 15. června příslušného kalendářního roku,

tato podmínka se nevztahuje na plochu dílu půdního bloku do vzdálenosti maximálně 4 metrů od okraje příslušného dílu půdního bloku,

b)
založí porost směsí plodin podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení alespoň v minimálním výsevku podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, a to nejdříve od 16. června, nejpozději však do 15. července příslušného kalendářního roku,

c)
používá k výsevu výhradně směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

d)
zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu od 1. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku.

(6) Žadatel na plochu zařazeného dílu půdního bloku, na kterém je vymezena hnízdní lokalita čejky chocholaté, neaplikuje přípravky na ochranu rostlin, pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.


§ 21

Podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy uvede výměru standardní orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření a na níž hodlá založit porost směsi druhově bohatého pokrytí.

(2) Zařadit do podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy lze

a)
minimální výměru, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, a

b)
výměru standardní orné půdy, která bude k datu podání žádosti o zařazení činit nejvýše 25 % z celkové výměry standardní orné půdy obhospodařované žadatelem evidované v evidenci půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy lze podat

a)
na díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. e),

b)
na díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
na díl půdního bloku, na kterém není vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví, nebo

d)
na souhrnnou plochu nejvýše 50 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku.

(4) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žadatel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok v tomto podopatření a na níž plní podmínky podle tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto podopatření v příslušném kalendářním roce.

(5) Žadatel na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g),

a)
založí porost

1.
nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku v případě prvního roku trvání období plnění víceletých podmínek, nebo

2.
nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku od druhého roku období plnění víceletých podmínek,

b)
založí porost

1.
stanovenou směsí osiv uvedenou v příloze č. 7 k tomuto nařízení v minimálním výsevku 8 kilogramů na 1 hektar,

2.
vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3.
na části příslušného dílu půdního bloku, na které není založen porost druhově bohatého pokrytí, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro druhově bohaté pokrytí, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem,

c)
může provést mechanickou údržbu porostu mulčováním za účelem likvidace plevelů, avšak nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,

d)
ponechá založený porost druhově bohatého pokrytí bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou v období od 16. června do 14. září příslušného kalendářního roku,

e)
provede mechanickou údržbu porostu sečením nebo mulčováním, a to v období od 15. září do 31. října příslušného kalendářního roku,

f)
zapraví porost do půdy v období od 1. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku a

g)
neaplikuje na plochu s porostem druhově bohatého pokrytí

1.
přípravky na ochranu rostlin a

2.
hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústavem určeno jinak.


§ 22

Podopatření integrovaná produkce ovoce

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)
žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., nebo

d)
opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel v prvním roce zařazení dílu půdního bloku do období plnění víceletých podmínek v podopatření podle § 2 písm. h) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti o zařazení podle § 3 nebo žádosti o změnu zařazení, je-li touto změnou zařazení zařazen nový díl půdního bloku, odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad

a)
neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)
neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru ovocného sadu,

c)
provede každoročně maximálně 3 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu ovocného sadu,

d)
provede každoročně v době od zahájení sklizně

1.
odběr 1 vzorku ovoce z každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. h) a

2.
v případě pěstování více ovocných druhů odběr 1 vzorku z převládajícího druhu podle výměry z každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu, přičemž výměra převládajícího druhu ovoce je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak;

to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kultury ovocný sad, na kterou žadatel žádá o dotaci, v příslušném kalendářním roce menší než 5 hektarů,

e)
zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení maximálního limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden v částech C až E přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

f)
vede informace k ovocným sadům podle části C přílohy č. 18 k tomuto nařízení,

g)
provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku,

h)
provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do 30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 30. června příslušného kalendářního roku,

i)
provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu,

j)
absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústavem za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce,

k)
sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1.
meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického zařízení podle části C přílohy č. 16 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 16 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení a

2.
výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 17 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 17 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení a

l)
provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene k) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení a v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení; vyhodnocení údajů se provádí v případě, že dojde ke změně.

(7) Žadatel v průběhu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce dodržuje limity obsahu chemických látek v ovoci stanovené v příloze č. 13 k tomuto nařízení a ve 2 kalendářních letech

a)
provede

1.
odběr 1 vzorku ovoce z každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. h) a

2.
v případě pěstování více ovocných druhů odběr 1 vzorku z převládajícího druhu ovoce podle výměry z každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného druhu ovoce pěstovaného v příslušném ovocném sadu, přičemž výměra převládajícího druhu ovoce je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, a

b)
zajistí rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene a) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení.

(8) Podmínky uvedené v odstavci 6 písm. d) nebo e) a v odstavci 7 se vztahují pouze na díl půdního bloku, na který je podána žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 9.

(9) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na produkční plochu dílu půdního bloku vedeného v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, na které se ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba

a)
pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení a

b)
o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy

1.
500 kusů u jádrovin,

2.
200 kusů u peckovin, nebo

3.
2 000 kusů u bobulovin;

v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na jednom dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.

(10) Produkční plochou se pro účely tohoto nařízení rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele.

(11) Součástí žádosti o poskytnutí dotace musí být

a)
geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti, a

b)
informace, že žadatel v příslušném kalendářním roce plní podmínku podle odstavce 7.

(12) Žadatel může pro účely odstavce 6 písm. k) bodu 2 a odstavce 6 písm. l) využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů a jeho průběžné vyhodnocování. V případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 6 písm. k) bodu 2.

(13) Žadatel doloží Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru podle

a)
odstavce 5 nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o zařazení nebo podal žádost o změnu zařazení,

b)
odstavce 6 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace, a

c)
odstavce 7 písm. b) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace.


§ 23

Podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury vinice, s rozlišením na díly půdních bloků se zemědělskou kulturou vinice, které žadatel hodlá zařadit do titulu podle § 2 písm. i) bodu 1 nebo 2, a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků označí titul podle § 2 písm. i) bodu 1 nebo 2, na který na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce révy vinné lze díl půdního bloku, na kterém

a)
není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
není uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
není uplatňováno opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

d)
není uplatňováno opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství,

e)
není uplatňován titul podle § 2 písm. i) bodu 2 v případě titulu podle § 2 písm. i) bodu 1, nebo

f)
není uplatňován titul podle § 2 písm. i) bodu 1 v případě titulu podle § 2 písm. i) bodu 2.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury vinice podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a)
neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)
aplikuje přípravky na ochranu rostlin22), popřípadě hnojiva14), upravené kaly18) a odpadní vody19) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kilogramy mědi na 1 hektar vinice zařazené do tohoto podopatření,

c)
na ochranu rostlin proti roztočům

1.
používá pouze metodu introdukce roztoče Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje do záznamů k provedeným aplikacím přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního bloku nebo ve formě bioagens povoleného v příslušném kalendářním roce k používání v České republice a

2.
nepoužívá přípravky na ochranu rostlin22) a pomocné prostředky na ochranu rostlin povolené k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, s výjimkou uvedenou v bodu 1;

to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

d)
provede nejvýše 12 aplikací herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu vinice,

e)
provede v rámci limitu podle písmene d) každoročně nejvýše 3 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu vinice,

f)
neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice; přičemž podmínka se nevztahuje na bodové ošetření duálních hostitelů fytoplazmy stolburu,

g)
provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

h)
založí nejpozději ve druhém roce trvání období plnění víceletých podmínek nejméně v každém druhém meziřadí porost stanovenou směsí osiv uvedenou v příloze č. 19 k tomuto nařízení alespoň v minimálním výsevku 20 kilogramů na 1 hektar vinice; používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

i)
provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

j)
od druhého roku trvání období plnění víceletých podmínek odstraňuje a likviduje odumřelé keře révy vinné nebo jejich části, a to nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, a

k)
absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústavem za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a)
provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

b)
provede každoročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

c)
provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

d)
provede každoročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

e)
používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, nebo účinné látky spinosad, popřípadě cyantraniliprol, nebo metodu feromonového matení obalečů; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

f)
aplikuje každoročně proti plísni révové nejméně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný prostředek na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a

g)
aplikuje každoročně proti padlí révovému nejméně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný prostředek na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.

(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

a)
provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

b)
provede každoročně nejvýše 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

c)
provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

d)
provede každoročně nejvýše 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),

e)
používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,

f)
provede každoročně proti plísni révové nejméně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

g)
provede každoročně proti padlí révovému nejméně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a

h)
je-li prováděno ošetření proti šedé hnilobě, provede každoročně proti šedé hnilobě nejméně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin a základních látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství; to neplatí pro mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě.

(8) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém se od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba révy vinné o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců na hektar dílu půdního bloku.

(9) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace dále uvede, na kterých dílech půdních bloků hodlá dodržovat tyto podmínky doplňkové platby:

a)
porost založit do 31. října příslušného kalendářního roku v meziřadí, které není ozeleněné podle podmínky uvedené v odstavci 5 písm. h), porost z vybraných druhů bobovitých, lipnicovitých či jiných dvouděložných rostlin nebo směsí těchto plodin; používat k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používat uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, a dále ponechat v meziřadí alespoň do 31. března následujícího kalendářního roku, nebo

b)
neaplikovat herbicidy v příkmenném pásu vinice.


§ 24

Podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých
produkčních plodin, jahodníku a brambor

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 2 písm. j) uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků, které hodlá zařadit, vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo s druhem zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními plodinami a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor musí být geoprostorová informace, která definuje příslušné díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)
žádné z podopatření uvedených v § 2,

b)
některé agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c)
opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a

d)
opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními plodinami podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

a)
uvede seznam a údaj o výměře všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků nebo jejich částí vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na níž hodlá pěstovat zeleninu, jahody nebo brambory v příslušném kalendářním roce včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. j) bodu 1, 3 nebo 4,

b)
uvede seznam a údaj o výměře všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků nebo jejich částí vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními plodinami, na níž hodlá pěstovat víceleté produkční plodiny v příslušném kalendářním roce včetně uvedení titulu podle § 2 písm. j) bodu 2, a

c)
uvede, že v příslušném kalendářním roce plní podmínku podle odstavce 7.

(6) Žadatel v prvním roce zařazení dílu půdního bloku do období plnění víceletých podmínek v podopatření podle § 2 písm. j) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti o zařazení podle § 3 nebo žádosti o změnu zařazení, je-li touto změnou zařazení zařazen nový díl půdního bloku, odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

(7) Žadatel v průběhu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor dodržuje limity obsahu chemických látek v plodinách stanovené v příloze č. 14 k tomuto nařízení a ve 2 kalendářních letech

a)
provede odběr 1 vzorku z každého podporovaného druhu pěstovaného v roce provedení odběru z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2; žadatel, jehož souhrnná výměra dílů půdních bloků nebo jejich částí s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření, nepřesáhne 5 hektarů, odebírá pouze 1 vzorek z převládajícího podporovaného druhu podle výměry, a

b)
zajistí rozbor vzorků odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene a) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v částech A až C přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor na všech dílech půdních bloků nebo jejich částech s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na kterém v příslušném kalendářním roce pěstuje zeleninu, jahodník nebo brambory, nebo na všech dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterém v příslušném kalendářním roce pěstuje víceletou produkční plodinu,

a)
neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v částech C a D přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b)
vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku nebo jeho části informace k dílu půdního bloku podle části A přílohy č. 18 k tomuto nařízení,

c)
sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku

1.
meteorologické prvky o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického zařízení, podle části C přílohy č. 16 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části B přílohy č. 16 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení a

2.
v případě podání žádosti o poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. j) bodu 1, 2 nebo 4 výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle bodů 1 až 6 části B přílohy č. 17 k tomuto nařízení, anebo v případě podání žádosti o poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. j) bodu 3 výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle bodu 5 nebo 7 části B přílohy č. 17 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 17 k tomuto nařízení způsobem uvedeným v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení,

d)
provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene c) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení a v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení; vyhodnocení údajů se provádí v případě, že dojde ke změně, a

e)
absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované Ústavem za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho části s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeném do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce zeleniny,

a)
pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny uvedený v příloze č. 10 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh zeleniny"),

b)
používá k výsevu nebo výsadbě pouze osivo nebo sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

c)
zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,

d)
aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva14) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,

e)
provede každoročně v době od zahájení sklizně odběr 1 vzorku z libovolného pěstovaného podporovaného druhu zeleniny z každých započatých 20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 1; to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kultury standardní orná půda a plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou podává žadatel žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření v daném kalendářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž souhrnná výměra je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

f)
zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení maximálního limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

g)
provede odplevelení meziřadí mezi jednotlivými porosty plodin, a to pouze mechanicky,

h)
nejméně na 50 % podporované plochy nahradí nejméně 1 aplikaci herbicidu mechanickou operací a

i)
vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku nebo jeho části informace o provedených agrotechnických operacích podle části B přílohy č. 18 k tomuto nařízení.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními plodinami zařazeném do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce víceletých produkčních plodin,

a)
pěstuje v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku pouze podporovaný druh víceleté produkční plodiny uvedený v příloze č. 10 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh víceleté produkční plodiny"),

b)
používá k výsadbě podporovaného druhu víceleté produkční plodiny pouze sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

c)
zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou podporovaného druhu víceleté produkční plodiny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,

d)
aplikuje před výsadbou povinně tuhá statková hnojiva,

e)
provede každoročně v době od zahájení sklizně odběr 1 vzorku z libovolného pěstovaného podporovaného druhu víceleté produkční plodiny z každých započatých 20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 2; to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kultury standardní orná půda a plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou podává žadatel žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření v daném kalendářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž souhrnná výměra je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

f)
zajistí každoročně rozbor vzorků víceletých produkčních plodin odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení maximálního limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

g)
provede každoročně nejvýše 2 aplikace herbicidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, a

h)
aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

(11) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho části s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeném do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce jahodníku,

a)
používá k výsadbě jahodníku pouze sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

b)
provede případnou výsadbu jahodníku pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,

c)
zajistí alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku minimální hustotu 20 000 životaschopných jedinců na hektar osázené plochy jahodníkem,

d)
zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,

e)
provede každoročně v době od zahájení sklizně odběr 1 vzorku jahod z každých započatých 20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 3; to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kultury standardní orná půda a plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou podává žadatel žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření v daném kalendářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž souhrnná výměra je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

f)
zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení maximálního limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden v části G přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

g)
aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,

h)
provede plečkování meziřadí porostu nejméně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku; to neplatí pro díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií anebo organického mulče,

i)
provede nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením nebo mulčováním,

j)
provede každoročně nejvýše 4 aplikace herbicidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,

k)
provede každoročně nejvýše 3 aplikace insekticidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,

l)
vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku nebo jeho části informace o provedených agrotechnických operacích podle části B přílohy č. 18 k tomuto nařízení a

m)
provádí od druhého roku trvání období plnění víceletých podmínek nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; to neplatí pro díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 3 nebo v příslušném kalendářním roce, provedena výsadba jahodníku.

(12) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku, zlikvidován nebo zapraven do půdy, se splnění podmínky podle odstavce 11 písm. h) a i) nepožaduje.

(13) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho části s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeném do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce brambor,

a)
používá k výsadbě brambor pouze certifikovanou sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

b)
provede případnou výsadbu brambor pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, nebo na kterém bylo aplikováno tuhé nebo tekuté statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo (komposty), přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,

c)
zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou brambor na dílu půdního bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,

d)
provede každoročně v době od zahájení sklizně odběr 1 vzorku brambor z každých započatých 20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 4; to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kultury standardní orná půda a plocha s víceletými produkčními plodinami, na kterou podává žadatel žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření v daném kalendářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž souhrnná výměra je posuzována ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

e)
zajistí každoročně rozbor vzorků brambor odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) odborně způsobilou osobou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení maximálního limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

f)
aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,

g)
provede za celé období trvání období plnění víceletých podmínek na daném dílu půdního bloku nebo jeho části nejvýše 3 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti mandelince bramborové; první aplikace bude provedena vždy pomocí přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, přičemž aplikace přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství není započítána do počtu 3 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti mandelince bramborové,

h)
provede za celé období trvání období plnění víceletých podmínek na daném půdním bloku nebo jeho části nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni bramborové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, a

i)
vede a průběžně aktualizuje informace o provedených agrotechnických operacích podle části B přílohy č. 18 k tomuto nařízení.

(14) Žadatel používá nejméně na 50 % výměry dílů půdních bloků nebo jejich částech s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazené do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce brambor, alternativní metodu s vyloučením desikantů pro předčasné ukončení vegetace.

(15) Žadatel může pro účely odstavce 8 písm. c) bodu 2 a odstavce 8 písm. d) využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů a jeho průběžné vyhodnocování. V případě dosažení prahové hodnoty škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 8 písm. c) bodu 2.

(16) Žadatel doloží Fondu kopii

a)
záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 6 nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o zařazení nebo podal žádost o změnu zařazení,

b)
záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 7 písm. b) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace, a ve kterém plní podmínku podle odstavce 7,

c)
záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f), odstavce 11 písm. f) nebo odstavce 13 písm. e) nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace, a

d)
informace k dílu půdního bloku podle odstavce 8 písm. b).


§ 25

Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce
a podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Jestliže v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek dojde v souvislosti s vyklučením ke snížení výměry dílu půdního bloku nebo jeho části zařazeného do podopatření podle § 2 písm. h) nebo i), žadatel tuto skutečnost oznámí prostřednictvím

a)
žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu podá do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b)
žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu podá nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo mimo období uvedené v písmeni a);

Fond na základě žádosti podle písmene a) nebo b) rozhodne o zařazení do příslušného podopatření, a to s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde probíhá vyklučení, nelze žádat o poskytnutí dotace.


§ 26

Sazby dotace

(1) Sazba dotace činí

a)
v podopatření zatravňování orné půdy

1.
312 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy běžnou směsí podle § 2 písm. a) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

2.
348 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí podle § 2 písm. a) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

3.
1 114 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy regionální směsí podle § 2 písm. a) bodu 3 v prvním roce období plnění víceletých podmínek, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

4.
237 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy regionální směsí podle § 2 písm. a) bodu 3 od druhého roku období plnění víceletých podmínek, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

5.
337 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí podle § 2 písm. a) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

6.
390 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí podle § 2 písm. a) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

7.
1 136 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí podle § 2 písm. a) bodu 6 v prvním roce období plnění víceletých podmínek, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

8.
259 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí podle § 2 písm. a) bodu 6 od druhého roku období plnění víceletých podmínek, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

9.
312 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování orné půdy v infiltračních oblastech podle § 2 písm. a) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

10.
482 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařazeného do titulu zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. a) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

b)
v podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
91 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 2,

2.
166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 3,

3.
98 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 3 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

4.
185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 4,

5.
136 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 4 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

6.
170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5,

7.
120 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

8.
171 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 6,

9.
135 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 6 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

10.
691 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 7,

11.
640 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 7 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

12.
174 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. b) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 8,

13.
135 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. b) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 8 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

14.
199 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 9,

15.
162 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. b) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 9 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

16.
352 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 10,

17.
330 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 10 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

18.
352 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu málo úživné pastviny podle § 2 písm. b) bodu 10, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 11,

19.
330 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu málo úživné pastviny podle § 2 písm. b) bodu 10, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 11 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

20.
211 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b) bodu 11, na kterém plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 12,

21.
155 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b) bodu 11, na kterém plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 12 a na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

22.
148 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, zařazeného do titulu platba na výsledek podle § 2 písm. b) bodu 12, na kterém plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 13,

c)
v podopatření pěstování meziplodin

1.
154 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté meziplodinou v titulu pěstování meziplodin pro zlepšení struktury půdy podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 17,

2.
152 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté meziplodinou v titulu pěstování meziplodin proti utužení půdy podle § 2 písm. c) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 17,

d)
v podopatření krajinotvorné sady 116 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, zařazeného do podopatření krajinotvorné sady podle § 2 písm. d), na kterém žadatel plní podmínky podle § 18,

e)
v podopatření biopásy

1.
676 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté biopásem v titulu krmné biopásy podle § 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19,

2.
597 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté biopásem v titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19,

3.
639 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté biopásem v titulu kombinované biopásy podle § 2 písm. e) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19,

f)
v podopatření ochrana čejky chocholaté 630 EUR/1 hektar standardní orné půdy, zařazeného do podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. f), na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,

g)
v podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy 417 EUR/1 hektar standardní orné půdy oseté plochy v podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 21,

h)
v podopatření integrovaná produkce ovoce 460 EUR/1 hektar ovocného sadu, zařazeného do podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22,

i)
v podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
334 EUR/1 hektar vinice, zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 23,

2.
672 EUR/1 hektar vinice, zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 23,

j)
v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. j) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24,

2.
462 EUR/1 hektar plochy s víceletými produkčními plodinami v titulu integrovaná produkce víceletých produkčních plodin podle § 2 písm. j) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24,

3.
462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu integrovaná produkce jahodníku podle § 2 písm. j) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24,

4.
462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v titulu integrovaná produkce brambor podle § 2 písm. j) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 24,

(2) V případě, že na dílu půdního bloku zařazeného do titulu platba na výsledek podle § 2 písm. b) bodu 12 nebude splněna podmínka podle § 16 odst. 13 písm. f), Fond sníží sazbu dotace o 57 EUR/1 hektar.

(3) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. a)

a)
o 95 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b)
o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(4) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 až 9 a 22 o 15 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a) nebo c).

(5) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. b) bodů 2, 4, 8, 12, 14 a 20

a)
o 95 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b)
o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(6) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. b) bodu 6

a)
o 75 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b)
o 45 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(7) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. b) bodu 22

a)
o 57 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b)
o 34 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(8) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. b) bodů 14 a 15 o 95 EUR/1 hektar v případě, že je na dílu půdního bloku povoleno přihnojení trvalého travního porostu orgánem ochrany přírody.

(9) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 o 50 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha meziplodinami plní neprodukční plochu podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(10) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 o 82 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(11) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. e) bodů 1, 2 a 3 o 460 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha biopásu plní neprodukční plochu podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(12) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. e) bodu 1 o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(13) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. e) bodu 2 o 29 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(14) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. e) bodu 3 o 43 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(15) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. f) o 460 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plochu podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(16) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. f) o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(17) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. g) o 230 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plochu podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(18) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. g) o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podaná žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(19) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. h) o 9 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(20) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. i) bodu 1 o 333 EUR/1 hektar vinice, pokud má díl půdního bloku ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidovanou zemědělskou kulturu vinice v evidenci půdy po dobu méně než 3 roky.

(21) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. i) bodu 2 o 417 EUR/1 hektar vinice, pokud má díl půdního bloku ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace evidovanou zemědělskou kulturu vinice v evidenci půdy po dobu méně než 3 roky.

(22) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1 písm. i) bodů 1 a 2 o 20 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(23) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1 písm. i) o 248 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 23 odst. 9 písm. a).

(24) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1 písm. i) o 110 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 23 odst. 9 písm. b).

(25) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. g) na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy podle § 2 písm. e).

(26) Fond neposkytne dotaci podle § 2 na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná půda, na které je deklarován ochranný pás podle § 5 písm. c) nařízení vlády upravujícího podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům.

(27) Fond sazbu podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 až 9 a 22 u dílu půdního bloku s výměrou nad 12 hektarů nezvýší o 15 EUR/1 hektar v případě, že je na dílu půdního bloku plněna podmínka podle § 12 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(28) Výši dotace při uplatňování jednotlivých podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 27 pro příslušné podopatření podle § 2.

(29) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(30) Fond neposkytne dotaci podle odstavců 1 a 2 na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(31) Fond neposkytne dotaci podle odstavců 1 a 2 na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých
podopatření nebo titulů

(1) V případě nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 28 až 35

a)
sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 26 v těchto úrovních:

1.
3 %,

2.
10 %,

3.
25 %, nebo za celé období trvání období plnění víceletých podmínek, nebo

4.
50 %, nebo za celé období trvání období plnění víceletých podmínek,

b)
neposkytne dotaci za příslušné podopatření, titul nebo díl půdního bloku v příslušném kalendářním roce, nebo za celé období trvání období plnění víceletých podmínek, nebo

c)
vyřadí žadatele z příslušného podopatření nebo titulu.

(2) V případě opakovaného nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření nebo titulů, pokud není v § 28 až 35 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 26 o 1 úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření nebo titulů se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky v rámci příslušného podopatření nebo titulu více než jednou v průběhu období plnění víceletých podmínek. Za opakované nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření nebo titulů se však nepovažuje nesplnění stejné podmínky v průběhu 1 kalendářního roku.

(4) Za nesplnění podmínek podle tohoto nařízení je považováno také nepředložení v průběhu kontroly na místě

a)
informace k ovocným sadům podle § 22 odst. 6 písm. f),

b)
informace k dílu půdního bloku podle § 24 odst. 8 písm. b),

c)
informace o provedených agrotechnických operacích podle § 24 odst. 9 písm. i), § 24 odst. 11 písm. l) nebo § 24 odst. 13 písm. i),

d)
záznamů o sledování stanovených meteorologických prvků a záznamů o vyhodnocení sledovaných meteorologických prvků podle § 22 odst. 6 písm. k) bodu 1, § 22 odst. 6 písm. l), § 24 odst. 8 písm. c) bodu 1 nebo § 24 odst. 8 písm. d),

e)
záznamů o sledování výskytu škodlivých organismů a záznamů o vyhodnocení výskytu škodlivých organismů podle § 22 odst. 6 písm. k) bodu 2, § 22 odst. 6 písm. l), § 24 odst. 8 písm. c) bodu 2 nebo § 24 odst. 8 písm. d),

f)
dokladů o použitém osivu nebo sadbě nebo dokladů o provedení službou podle § 12 odst. 7 písm. a), § 17 odst. 6 písm. a), § 17 odst. 7 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a), § 19 odst. 10 písm. d), § 20 odst. 5 písm. c), § 21 odst. 5 písm. b), § 23 odst. 5 písm. h), § 23 odst. 9 písm. a), § 24 odst. 9 písm. a), § 24 odst. 10 písm. a), § 24 odst. 11 písm. a) nebo § 24 odst. 13 písm. a) vystavených na jméno žadatele,

g)
záznamů o výsledku rozborů půdy podle § 22 odst. 5 nebo § 24 odst. 6,

h)
záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu reziduí pesticidů podle § 22 odst. 6 písm. e),

i)
záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek podle § 22 odst. 7 písm. b),

j)
záznamů o výsledku rozborů vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek podle § 24 odst. 7 písm. b),

k)
záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahod a brambor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu reziduí pesticidů podle § 24 odst. 9 písm. f), § 24 odst. 10 písm. f), § 24 odst. 11 písm. f) nebo § 24 odst. 13 písm. e),

l)
předložení takové evidence nebo záznamů o hnojení nebo o používání přípravků na ochranu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. c) nebo d), ze které není možné zjistit plnění podmínek tohoto podopatření;

nesplnění podmínek podle tohoto nařízení se vždy posuzuje ve vztahu k jednotlivým podopatřením nebo titulům podle § 2.

(5) Nesplnění podmínek provádění jednotlivého podopatření nebo titulu podle § 2 se vždy posuzuje ve vztahu k příslušnému období plnění víceletých podmínek podle § 3.

§ 28

Snížení dotace o 3 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v podopatření podle § 2 sníží o 3 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5, nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a současně nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

b)
podopatření krajinotvorné sady

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. d), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. f),

c)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. g) nebo h), nebo

d)
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. g).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží o 3 %, pokud žadatel při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. f) nebo g), nebo

b)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. f), g) nebo h), provedl-li žadatel 1 aplikaci.


§ 29

Snížení dotace o 10 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v podopatření podle § 2 sníží o 10 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e) bodu 2 nebo v § 12 odst. 8 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8,

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a současně nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo d); snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 15 odst. 1 písm. c); snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12,

c)
podopatření krajinotvorné sady

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. b), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. c),

d)
podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. i),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13 písm. b), nebo

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13 písm. c),

e)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. c) bodu 1,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. i), nebo

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. j), nebo

f)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. b), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. b).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží o 10 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. i), § 16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 písm. a), § 16 odst. 11 písm. a) nebo v § 16 odst. 12 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3, 7, 9, 10 nebo 11,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 4 písm. b), § 16 odst. 5 písm. b), § 16 odst. 6 písm. b), § 16 odst. 8 písm. c), § 16 odst. 9 písm. c) nebo v § 16 odst. 13 písm. b),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. e),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. f), § 16 odst. 4 písm. e), § 16 odst. 5 písm. g), § 16 odst. 6 písm. e), § 16 odst. 8 písm. f) nebo v § 16 odst. 9 písm. j), nebo

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9 písm. e), nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. c), § 24 odst. 10 písm. c), § 24 odst. 11 písm. d) nebo v § 24 odst. 13 písm. c),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. d), § 24 odst. 10 písm. h), § 24 odst. 11 písm. g) nebo v § 24 odst. 13 písm. f),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. m),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsledcích rozboru podle § 24 odst. 9 písm. f),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsledcích rozboru podle § 24 odst. 10 písm. f),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsledcích rozboru podle § 24 odst. 11 písm. f), nebo

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsledcích rozboru podle § 24 odst. 13 písm. e).

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží o 10 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. d),

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. c), § 16 odst. 9 písm. f), § 16 odst. 10 písm. f), § 16 odst. 11 písm. d), § 16 odst. 12 písm. c) nebo v § 16 odst. 13 písm. c),

c)
podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. e),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. c),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. d),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. b) nebo v § 19 odst. 9 písm. e), nebo

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. b) nebo v § 19 odst. 10 písm. g),

d)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13 písm. a),

e)
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. f), g) nebo h), neprovedl-li žadatel žádnou aplikaci, nebo

f)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16 písm. a).


§ 30

Snížení dotace o 25 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v podopatření podle § 2 sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a současně nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo

b)
podopatření krajinotvorné sady

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. a), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. e),

c)
podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. c),

d)
podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) bodu 2,

e)
podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. b),

2.
překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 6 písm. d) a analyzovaném podle § 22 odst. 6 písm. e) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v částech C až E přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. f),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. j), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. k),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. l), nebo

7.
překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 13 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 13 k tomuto nařízení,

f)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. h), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. k), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek, nebo

g)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
překročil ve vzorku odebraném podle § 24 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek uvedené v části A přílohy č. 14 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo hodnoty obsahu některé z chemických látek uvedené v části B přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. c),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. d), nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. e), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného období plnění víceletých podmínek, nebo

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 3 písm. g), § 16 odst. 4 písm. f), § 16 odst. 5 písm. h), § 16 odst. 6 písm. f), § 16 odst. 8 písm. g), § 16 odst. 9 písm. h), § 16 odst. 11 písm. f) nebo v § 16 odst. 12 písm. e),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 80 kilogramů a současně nižší nebo rovno 90 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 2,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. h), § 16 odst. 4 písm. g), § 16 odst. 5 písm. i), § 16 odst. 6 písm. g), § 16 odst. 12 písm. g) nebo v § 16 odst. 13 písm. e),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 80 kilogramů a současně nižší nebo rovno 90 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 4,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7 písm. f) nebo v § 16 odst. 10 písm. i),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9 písm. b),

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a současně nižší nebo rovno 60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 9,

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. j), § 16 odst. 11 písm. g) nebo v § 16 odst. 12 písm. f), nebo

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a současně nižší nebo rovno 60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 10,

c)
podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. a) bodu 3,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. a) bodu 3,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. a) bodu 3, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) bodu 3, nebo

d)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. b), § 24 odst. 10 písm. b), § 24 odst. 11 písm. a) nebo v § 24 odst. 13 písm. a),

2.
překročil ve vzorku zeleniny odebraném podle § 24 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 9 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. g),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. h),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. i), § 24 odst. 11 písm. l) nebo v § 24 odst. 13 písm. i),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. d),

7.
překročil ve vzorku víceleté produkční plodiny odebraném podle § 24 odst. 10 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 10 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace,

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. b) nebo v § 24 odst. 13 písm. b),

10.
překročil ve vzorku jahod odebraném podle § 24 odst. 11 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 11 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části G přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

11.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. h),

12.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. i),

13.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. j), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 24 odst. 11 písm. j),

14.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. k), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace uvedené v § 24 odst. 11 písm. k),

15.
překročil ve vzorku brambor odebraném podle § 24 odst. 13 písm. d) a analyzovaném podle § 24 odst. 13 písm. e) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení, nebo

16.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 14.

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. c), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. d),

b)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. c), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace uvedené v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

c)
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. e), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace uvedené v § 23 odst. 5 písm. e).


§ 31

Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období
plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. c),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. a), nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. c), nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. g), je-li Fondem zjištěno nejméně 4 a nejvíce 5 aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. g),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. g), je-li Fondem zjištěno neprovedení první aplikace pomocí přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. h), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. h).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. d), je-li Fondem zjištěno nejméně 13 a nejvíce 14 aplikací uvedených v § 23 odst. 5 písm. d).

(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavců 1 a 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku období plnění víceletých podmínek.


§ 32

Snížení dotace o 50 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v podopatření podle § 2 sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e) bodu 2 nebo v § 12 odst. 8 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8,

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 1 písm. a), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 1 písm. b),

c)
podopatření krajinotvorné sady nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. g),

d)
podopatření ochrana čejky chocholaté

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. b), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. d),

e)
při uplatnění podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) bodu 3, nebo

f)
podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry, nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. i), § 16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 písm. a), § 16 odst. 11 písm. a) nebo v § 16 odst. 12 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3, 7, 9, 10 nebo 11,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. d),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 90 kilogramů a současně nižší nebo rovno 95 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 2,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. e), § 16 odst. 4 písm. d), § 16 odst. 5 písm. f), § 16 odst. 6 písm. d), § 16 odst. 8 písm. e) nebo v § 16 odst. 9 písm. d); za nesplnění podmínky se považuje též pastva zvířat na dílu půdního bloku, který je v evidenci využití půdy vymezen jako nevhodný k přepasení,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 90 kilogramů a současně nižší nebo rovno 95 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 4,

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 3,

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. b),

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a současně nižší nebo rovno 65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 9,

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. e) nebo v § 16 odst. 11 písm. b), nebo

10.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a současně nižší nebo rovno 65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. b) bodu 10,

b)
podopatření pěstování meziplodin

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. a) bodu 3, nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7 písm. a) bodu 3,

c)
podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. d), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f),

d)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. e),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. e), nebo

e)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek zeleniny,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku zeleniny,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek víceleté produkční plodiny,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku víceleté produkční plodiny,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. g), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace uvedené v § 24 odst. 10 písm. g),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek jahod,

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku jahod,

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. j), je-li Fondem zjištěno 6 aplikací uvedených v § 24 odst. 11 písm. j),

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. k), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 24 odst. 11 písm. k),

10.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek brambor, nebo

11.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku brambor.

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření pěstování meziplodin

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. b), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7 písm. b),

b)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

c)
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. e), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 23 odst. 5 písm. e).


§ 33

Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období
plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. c),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. a), nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. c), nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. g), je-li Fondem zjištěno nejméně 6 a nejvíce 7 aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. g), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. h), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. h).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. d), je-li Fondem zjištěno nejméně 15 a nejvíce 16 aplikací uvedených v § 23 odst. 5 písm. d).

(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavců 1 a 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku období plnění víceletých podmínek.


§ 34

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v podopatření podle § 2 neposkytne, pokud žadatel

a)
nesplnil podmínky uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) nebo d),

b)
při uplatnění podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a současně nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

c)
při uplatnění podopatření pěstování meziplodin

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 5,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 8 písm. a), nebo

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 8 písm. b),

d)
při uplatnění podopatření krajinotvorné sady nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. h),

e)
při uplatnění podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. a), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. b),

f)
při uplatnění podopatření ochrana čejky chocholaté

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. a), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 6,

g)
při uplatnění podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 4,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a) bodu 1,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a) bodu 2,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) bodu 1,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. f),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. g) bodu 1, nebo

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. g) bodu 2,

h)
při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek ovoce,

3.
překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 6 písm. d) a analyzovaném podle § 22 odst. 6 písm. e) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v částech C až E přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální limit rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor žádného vzorku ovoce podle § 22 odst. 6 písm. e),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. j), pokud se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek,

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,

7.
překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 13 k tomuto nařízení nebo nebylo dosaženo hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažené v ovoci uvedených v části C přílohy č. 13 k tomuto nařízení, nebo

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,

i)
při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. b),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. c) bodu 2,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. f), nebo

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. k), přičemž se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek, nebo

j)
při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek,

2.
překročil ve vzorku odebraném podle § 24 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek uvedené v části B přílohy č. 14 k tomuto nařízení a současně nebylo dosaženo hodnoty obsahu některé z chemických látek uvedené v části C přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. a), nebo

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8 písm. e), pokud se jedná o druhé nebo další nesplnění v průběhu příslušného období plnění víceletých podmínek.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 neposkytne, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a) bodu 2 nebo 3,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného období plnění víceletých podmínek,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. a) nebo b),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. f), nebo

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. g),

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. c),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 95 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 4 písm. c),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. c),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. d),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5 písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 95 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 6 písm. c),

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7 písm. b), c), d) nebo e),

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7 písm. g), § 16 odst. 8 písm. h), § 16 odst. 10 písm. k) nebo v § 16 odst. 11 písm. h),

10.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 8 písm. d),

11.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9 písm. g),

12.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9 písm. i),

13.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. c),

14.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,

15.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. g),

16.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. h),

17.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množství celkového dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 10,

18.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11 písm. e),

19.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 12 písm. b),

20.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 12 písm. d), nebo

21.
nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 13 písm. d),

c)
podopatření pěstování meziplodin

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. a) bodu 2, nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7 písm. a) bodu 2,

d)
podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 4,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. a) bodu 1 nebo 2,

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. c),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. b) bodu 2,

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. c),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. a) bodu 1 nebo 2,

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. c), nebo

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. e) bodu 2,

e)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 8 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo

f)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. a) nebo v § 24 odst. 10 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek zeleniny,

3.
překročil ve vzorku zeleniny odebraném podle § 24 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 9 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální limit rezidua uvedený v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9 písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor žádného vzorku zeleniny podle § 24 odst. 9 písm. f),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek víceleté produkční plodiny,

6.
překročil ve vzorku víceleté produkční plodiny odebraném podle § 24 odst. 10 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 10 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální limit rezidua uvedený v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor žádného vzorku víceleté produkční plodiny podle § 24 odst. 10 písm. f),

8.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10 písm. g), je-li Fondem zjištěno 5 a více aplikací uvedených v § 24 odst. 10 písm. g),

9.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. c),

10.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek jahod,

11.
překročil ve vzorku jahod odebraném podle § 24 odst. 11 písm. e) a analyzovaném podle § 24 odst. 11 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální limit rezidua uvedený v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

12.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor žádného vzorku jahod podle § 24 odst. 11 písm. f),

13.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. j), je-li Fondem zjištěno 7 a více aplikací uvedených v § 24 odst. 11 písm. j),

14.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11 písm. k), je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 24 odst. 11 písm. k),

15.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek brambor,

16.
překročil ve vzorku brambor odebraném podle § 24 odst. 13 písm. d) a analyzovaném podle § 24 odst. 13 písm. e) nebo ve vzorku odebraném Fondem u některého rezidua pesticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální limit rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto nařízení, nebo

17.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor žádného vzorku brambor podle § 24 odst. 13 písm. e).

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, neposkytne, pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření zatravňování orné půdy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. c), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. d),

b)
podopatření ošetřování extenzivních travních porostů nesplnil podmínky uvedené v § 15 odst. 1 písm. b); dotace se neposkytne na příslušnou nepokosenou plochu dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo; výměra nepokosené plochy, na kterou Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry nezahrne,

c)
podopatření pěstování meziplodin

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. a) bodu 1,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. c),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7 písm. a) bodu 1, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7 písm. c),

d)
podopatření biopásy

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. a),

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. b),

3.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. c),

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. a),

5.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. b),

6.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. e), nebo

7.
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. f),

e)
při uplatnění podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. e),

f)
podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 9 písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na příslušnou produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto bodu neposkytne, se do zjištěné výměry nezahrne, nebo

g)
podopatření integrovaná produkce révy vinné

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 8; výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle tohoto bodu neposkytne, se do zjištěné výměry nezahrne, nebo

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. e), je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 5 písm. e).

(4) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 odst. 1 písm. h) nebo i) neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo vinice podle § 23 odst. 1 písm. a) na ornou půdu nebo trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.


§ 35

Neposkytnutí dotace vztahující se k celému období
plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 neposkytne, pokud žadatel při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

a)
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. g), je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. g), nebo

b)
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13 písm. h), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací uvedených v § 24 odst. 13 písm. h).

(2) Na základě rozhodnutí o neposkytnutí dotace podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku období plnění víceletých podmínek.


§ 36

Neposkytnutí doplňkové platby

Fond neposkytne doplňkovou platbu v podopatření integrovaná produkce révy vinné v příslušném kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, pokud žadatel

a)
nesplní podmínku uvedenou v § 23 odst. 9 písm. a), nebo

b)
nesplní podmínku uvedenou v § 23 odst. 9 písm. b).


§ 37

Vyřazení a vrácení dotace

(1) Pokud v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek žadatel u podopatření podle § 2 písm. c), e) nebo g) poruší podmínku podle § 8 odst. 1 písm. b), Fond dotaci v podopatření podle § 2 neposkytne a současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto období plnění víceletých podmínek.

(2) Pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce ovoce

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7, přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor vzorků ovoce ve 2 kalendářních letech,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek ovoce,

3.
překročil ve vzorku ovoce odebraném podle § 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek obsažené v ovoci uvedené v části C přílohy č. 13 k tomuto nařízení, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických látek, nebo

b)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor

1.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7, přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor vzorků ve 2 kalendářních letech,

2.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. a), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek,

3.
překročil ve vzorku odebraném podle § 24 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném Fondem mezní hodnotu obsahu některé z chemických látek uvedené v části C přílohy č. 14 k tomuto nařízení, nebo

4.
nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7 písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických látek,

Fond dotaci v podopatření podle § 2 neposkytne a současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto období plnění víceletých podmínek.

(3) Pokud žadatel při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. a) nebo c), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. a) nebo c),

b)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b) nebo d),

c)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. a) nebo c), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) nebo c), nebo

d)
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b) nebo d),

Fond dotaci v titulu podle § 2 neposkytne a současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto období plnění víceletých podmínek.

(4) Pokud při uplatnění podopatření zatravňování orné půdy žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 12 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo v § 12 odst. 8 písm. e), Fond dotaci neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného titulu a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 za daný díl půdního bloku od počátku období plnění víceletých podmínek.

(5) Pokud žadatel při uplatnění

a)
podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 5 nebo překročil limity obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení,

b)
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. d), je-li Fondem zjištěno 17 a více aplikací uvedených v § 23 odst. 5 písm. d), nebo

c)
podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 6 nebo překročil limity obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení,

Fond dotaci neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 za daný díl půdního bloku od počátku období plnění víceletých podmínek.

(6) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v příslušném kalendářním roce v titulu podle § 2 neposkytne, pokud žadatel při uplatnění podopatření biopásy

a)
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. a) bodu 1 nebo 2,

b)
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. b) bodu 1,

c)
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) bodu 1 nebo 2, nebo

d)
nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. e) bodu 1,

a zároveň rozhodne o vrácení poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna.

(7) Pokud žadatel nesplnil podmínku příslušného podopatření, kdy nesplnění má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém žadatel podmínku nesplnil. V případě nesplnění podmínky podopatření po skončení období plnění víceletých podmínek se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let trvání víceletých podmínek.


§ 38

Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je v průběhu trvání období plnění víceletých podmínek na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku16), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(2) Dojde-li k vyřazení z agroenvironmentálně-klimatického opatření podle § 7 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 70 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 39

Lhůta pro absolvování školení v roce 2023

Jestliže žadatel v roce 2023 absolvuje nejpozději do 30. listopadu 2023 školení zajišťované Ústavem, je tím splněna podmínka uvedená v § 22 odst. 6 písm. j), § 23 odst. 5 písm. k) nebo v § 24 odst. 8 písm. e).


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 40

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2)
§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)
Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
5)
Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
6)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
7)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)
Čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
Čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1173.
10)
Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
11)
§ 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
12)
§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13)
§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
15)
§ 27 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16)
§ 18 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17)
§ 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19)
§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20)
§ 2 písm. i) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 2 písm. j) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů