Úterý, 26. září 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Citace: 93/2023 Sb. Částka: 50/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1604-1605 Rozeslána dne: 5. dubna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 10. března 2023 Datum účinnosti od: 1. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 156/1998 SbPředpis mění: 257/2009 Sb.

93

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě


Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 9 odst. 11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, se mění takto:

1. V § 1 se za slova "použití sedimentů" vkládají slova ", způsob hlášení o používání sedimentů".

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a

Způsob hlášení o používání sedimentů

Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.".

3. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.


Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě

Zemědělský podnikatel
Místo podnikání nebo sídlo
Datum narození nebo IČO, bylo-li přiděleno
Plánovaný termín aplikace (datum)
Místo mezideponie (je-li využívána)1)
Místo aplikace s určením pozemků1)
Název a kód katastrálního území1)
Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno)


Datum, podpis:

.............................................................. ...............................

Vysvětlivka:

1)
Pokud je pozemek zařazen v evidenci půdy podle uživatelských vztahů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvede se v příslušných řádcích zkrácený kód půdního bloku nebo jeho dílu a u katastrálního území číslo čtverce mapy.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.


Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů