Úterý, 26. září 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Citace: 95/2023 Sb. Částka: 51/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1610-1618 Rozeslána dne: 5. dubna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 30. března 2023 Datum účinnosti od: 20. dubna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 477/2001 Sb.Předpis mění: 30/2021 Sb.

95

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 545/2020 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4, § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova "k provedení" vkládá text "§ 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4,".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení.".

3. V § 1 písm. c) se na konci bodu 2 slovo "a" nahrazuje čárkou.

4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

"e)
pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k zákonu (dále jen "jednorázová plastová nápojová lahev"),

f)
minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování,

g)
druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona.".

5. V § 3 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

6. V § 3 odst. 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

7. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 k zákonu, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění,".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

8. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo "a" nahrazuje čárkou.

9. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1 zákona v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění.".

10. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu jednorázové plastové nápojové lahve, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o těchto obalech podle § 3 odst. 1 v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 5 k této vyhlášce.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 5 se slova "a 7" zrušují.

12. V § 4 odst. 5 písm. a) se za slova "až 3" vkládají slova "a 7" a číslo "5" se nahrazuje číslem "6".

13. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova "až 5" nahrazují slovy "až 6 a 8 až 11" a číslo "5" se nahrazuje číslem "6".

14. V § 4 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

15. V § 7 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Odpad z obalů, který vznikl v České republice a byl odeslán k využití do jiného členského státu Evropské unie, se považuje za využitý v České republice.".

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

16. V § 7 odst. 3 se slova "vzniklý v jiném členském státě nebo ve státě mimo Evropskou unii, který je odeslán k využití do České republiky," nahrazují slovy ", který nevznikl v České republice a byl odeslán k využití do České republiky,".

17. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 11a

Pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu
z jednorázových plastových nápojových lahví

(1) Úroveň zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví se vypočítá vydělením hmotnosti zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví v daném kalendářním roce hmotností těchto jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh v témže kalendářním roce. Výsledný poměr se vyjádří v procentech.

(2) Hmotnost zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví

a)
zahrnuje hmotnost jejich uzávěrů a víček,

b)
nezahrnuje hmotnost jakýchkoli zbylých nápojů a

c)
může zahrnovat hmotnost etiket a lepidel pouze v případě, že je zahrnuta také do hmotnosti jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh.

(3) Odpad z jednorázových plastových nápojových lahví lze započítat jako zpětně odebraný, pokud byl zpětně odebrán

a)
odděleně od jakéhokoli jiného odpadu, nebo

b)
s jiným odpadem z obalů nebo s jinými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi odpadu nepocházejícího z obalů a

1.
v rámci systému zpětného odběru se neshromažďuje odpad, který by mohl obsahovat nebezpečné látky, a

2.
zpětný odběr a následné třídění jsou navrženy a prováděny tak, aby se minimalizovala kontaminace zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví jiným odpadem.

(4) Hmotnost zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví, který byl zpětně odebrán

a)
odděleně od jakéhokoli jiného odpadu, se měří v místě, kde byl zpětně odebrán, nebo na výstupu z třídicího zařízení; hmotnost tohoto odpadu z lahví lze vypočítat spočítáním lahví, jestliže se použijí konverzní faktory, které zohledňují hmotnost lahve každé velikosti, typ polymeru lahví a uzávěrů a víček, jakož i ztráty při následných třídicích operacích, nebo

b)
s jiným odpadem z obalů nebo s jinými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi odpadu nepocházejícího z obalů podle odstavce 3 písm. b), se měří na výstupu z třídicího zařízení.

(5) Pokud je na výstupu z třídicího zařízení přítomen odpad z jednorázových plastových nápojových lahví a jiný odpad, hmotnost odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví musí být úměrná podílu odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví na vstupu do třídicího zařízení. Tento podíl se určí na základě reprezentativního odběru vzorků a následné analýzy složení.

(6) Hmotnost jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh zahrnuje pouze hmotnost lahví, které byly uvedeny na trh po naplnění nápojem.


§ 11b

Minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení
na změnu jeho chování

(1) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je povinna využívat při informování spotřebitele každoročně alespoň tyto informační prostředky a způsoby:

a)
rozhlasové nebo televizní vysílání,

b)
elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,

c)
osobní sdělení, například formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, a

d)
periodický tisk.

(2) Informování spotřebitele musí zdůrazňovat důležitost jeho postoje k odpovědnému nakládání s odpady z obalů, zejména důležitost třídění odpadů z obalů a osobní odpovědnost spotřebitele za dopad odpadu z obalu na životní prostředí.

(3) Informování spotřebitele musí být realizováno se zřetelem na populaci ve věku 6 až 15 let.

(4) Při provádění informování spotřebitele podle odstavce 1 musí být uváděn název osoby, která jej organizuje a zajišťuje jeho financování, nebo značka nebo název informační kampaně.

(5) Náklady na informování spotřebitele v daném roce musí odpovídat minimálně 2 % z celkových nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů, osvětovou činnost a další povinnosti s tím související.

(6) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části D přílohy č. 4 k zákonu působí na změnu chování spotřebitele za účelem snížení spotřeby těchto jednorázových plastových obalů tak, že provádí stálou informační kampaň na toto téma s využitím informačních prostředků a způsobů podle odstavce 1.


§ 11c

Druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů
podle § 9a odst. 1 zákona

Druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů, které je spotřebitel oprávněn předat jako odpad na sběrné místo do provozovny osoby, která tyto obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, aniž by ve vztahu k nim byla původcem odpadu nebo její provozovna byla zařízením určeným pro nakládání s odpady, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.".

18. V příloze č. 4 a příloze č. 5 tabulce č. 2 se slovo "cekem" nahrazuje slovem "celkem".

19. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Dosavadní přílohy č. 5 až 8 se označují jako přílohy č. 6 až 9.

20. Nadpis přílohy č. 6 zní: "Výkazy autorizované společnosti o údajích z evidencí podle § 23 odst. 1 zákona".

21. Na konci přílohy č. 6 se doplňují tabulky č. 6 až 11, které včetně nadpisů a poznámek k tabulkám znějí:

(Tabulky nejsou v digitální podobě)

22. Příloha č. 7 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 8 a 9 se označují jako přílohy č. 7 a 8.

23. Za přílohu č. 8 se doplňuje nová příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a autorizované společnosti ohlásí údaje podle vyhlášky č. 30/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2023.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů