Úterý, 6. června 2023

Toxické látky z plastů kontaminují v Keni hračky i potraviny, varuje nová studie

Toxické látky z plastů kontaminují v Keni hračky i potraviny, varuje nová studie

Nová studie, kterou u příležitosti jednání Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy zveřejnily organizace CEJAD (Keňa), Arnika (Česko) a mezinárodní síť IPEN, ukazuje, že v Keni dochází ke kontaminaci potravin extrémně vysokým obsahem perzistentních organických látek (POPs, persistent organic pollutants). [1] Ty pravděpodobně vznikají při spalování a likvidaci plastového a elektronického odpadu. Nálezem, který šokoval samotné výzkumníky a výzkumnice, byla nejvyšší úroveň kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) s dioxinovým efektem, jaká kdy byla v celosvětovém měřítku naměřena ve slepičích vejcích z volného chovu. Naměřená hodnota je až 111x vyšší než limity pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem platné v Evropské unii. Dospělý člověk, který sní jedno vejce z této lokality v Keni, může být vystaven dávce toxických chemikálií, která překročí povolený denní limit (dle pravidel EU) na více než osm měsíců.

Výzkumný tým také zakoupil osmnáct výrobků, zhotovených v Keni z recyklovaných plastů, včetně hraček, a sledoval kontaminaci bromovanými zpomalovači hoření (BFRs, brominated flame retardants), včetně vysoce toxických a zakázaných perzistentních organických látek. Zjistil, že čtrnáct z osmnácti výrobků obsahovalo vysoké množství BFRs, které překračuje definici nebezpečného odpadu navrženou v rámci Stockholmské úmluvy africkými zeměmi. Jeden vzorek, autíčko na hraní, byl testován na přítomnost bromovaných dioxinů a obsahoval tyto toxické chemické látky ve vyšších koncentracích, než jaké byly zjištěny v popelu ze spalování odpadu.

,,Afrika nese větší zátěž způsobenou znečištěním plasty a jejich příměsemi, včetně PCB a dalších vysoce toxických chemikálií, které kontaminují naše potraviny, vodu, vzduch, a dokonce i hračky, s nimiž si hrají naše děti," uvedl Griffins Ochieng, výkonný ředitel CEJAD. ,,Kvůli mezerám v mezinárodních úmluvách a jejich zneužívání ze strany korporací a zemí vyvážejících plastový odpad, jenž obsahuje a uvolňuje nebezpečné chemické látky, jsme vystaveni větším zdravotním rizikům. Naše aktuální studie ukazuje, že k ukončení krize způsobené jedovatými plasty naléhavě potřebujeme účinnější globální politiku."

Studie hodnotila kontaminaci životního prostředí plastovým odpadem testováním vajec od volně chovaných slepic ze čtyř ohnisek znečištění v Keni. Dvě zkoumaná místa se nacházejí v blízkosti velkých skládek odpadu ve městě Nanyuki a nairobské čtvrti Dandora, kde se plasty spalují, další lokalitou je trh na nairobském předměstí Ngara, kde se rozebírá elektronický odpad, a poslední místo zájmu se nachází ve čtvrti Mirema blízko komunitní jídelny, kde používají plastový odpad jako palivo. Vejce se používají jako citlivý ukazatel znečištění, protože volně chované slepice, mohou perzistentní organické látky přijímat spolu s potravou a předávat je dále právě ve vejcích.

Hlavní zjištění vyplývající ze testování vajec:

  • Hladiny PCB s dioxinovým efektem ve dvou vzorcích z trhu na předměstí Ngara byly nejvyšší, jaké kdy byly na světě naměřeny ve slepičích vejcích z volného chovu. Více než 30krát, respektive 55krát překračovaly bezpečnostní limity EU. Souhrnný obsah PCB a chlorovaných dioxinů překračoval bezpečnostní limity EU dokonce 100krát v prvním, a 111krát ve druhém vzorku. Dospělý člověk, který by snědl jediné vejce z této lokality, by tak byl vystaven dávce toxických látek, která by překračovala povolený denní limit EU pro 200, respektive 250 dní.
  • Hladiny chlorovaných dioxinů (PCDD/F) byly 2-8x vyšší než povolují limity EU, přičemž nejvyšší hladiny byly ve vejcích ze skládky Dandora. Chemické látky, o nichž je známo, že vznikají při spalování plastového odpadu, byly ve vysokých koncentracích nalezeny také ve vejcích z této lokality.
  • Vejce z okolí jídelny ve čtvrti Mirema obsahovala velmi vysoké množství hexabromcyklododekanu (HBCD), toxického zpomalovače hoření zakázaného v EU.

Hlavní zjištění z testů hraček a dalších plastových výrobků:

  • Čtrnáct z osmnácti výrobků obsahovalo množství bromovaných zpomalovačů hoření nad limitem navrženým skupinou afrických zemí pro nebezpečné POPs odpady.
  • Ve výrobcích bylo nalezeno šest nových bromovaných zpomalovačů hoření, přičemž tetrabrombisfenol A (TBBPA), nejpoužívanější bromovaných zpomalovačů hoření, byl nalezen v 16 z 18 vzorků.
  • Plastové autíčko na hraní obsahovalo extrémně vysoké množství bromovaných dioxinů - vyšší než koncentrace zjištěné v popelu ze spalování odpadu.

POPs identifikované ve studii jsou celosvětově regulovány Basilejskou a Stockholmskou úmluvou, které stanovují limity pro obsah POPs (tzv. LPCL, Low POPs Level Content) omezující povolené množství těchto látek v plastech a odpadech. Studie však ukazuje, že tyto limity jsou příliš tolerantní na to, aby ochránily děti a spotřebitele na celém světě před vystavením toxickým látkám ve formě výrobků z recyklovaných plastů. Skupina afrických zemí, které jsou i dle této studie problémem znečištění POPs silně zasaženy, proto navrhla zpřísnění limitů.

,,Přísnější limity pro obsah POPs jsou jediným způsobem, jak zabránit vystavování lidí toxickým látkám z plastů a dalších odpadů," řekl Jindřich Petrlík, hlavní autor studie, expert IPEN na dioxiny a odpady a ředitel programu Toxické látky a odpady z organizace Arnika. ,,Musíme také zajistit, aby země převzaly odpovědnost za své vlastní odpady a přestaly plastové odpady vyvážet. Dále je třeba nahradit spalování odpadů kontaminovaných POPs nespalovacími technologiemi."

Další navrhovaná opatření jsou:

  • Zastavit použití recyklovaných plastů ošetřených bromovanými zpomalovači hoření v hračkách a dalším spotřebním zboží.
  • Používat třídící techniky pro odpad kontaminovaný POPs.
  • Omezit celou třídu bromovaných zpomalovačů hoření.
  • Regulovat a kontrolovat plastový odpad, například dohlédnout na změření nově navrhované mezinárodní úmluvy o plastech také na chemické složení plastových materiálů a zákaz některých z nich, jako je například PVC nebo plasty obsahující bromované sloučeniny.

Studii (v angličtině) si můžete stáhnout zde:
https://ipen.org/documents/hazardous-chemicals-plastic-products-and-food-chain-kenya [2]

Poznámky:

[1] Perzistentní organické látky (POPs) představují velkou skupinu chemických látek, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí a dochází k jejich bioakumulaci, přičemž většinou mají potenciál k dálkovému přenosu v životním prostředí. Mají také nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Tyto člověkem vytvořené látky jsou zakázány Stockholmskou úmluvou a patří mezi ně PCB, dioxiny, bromované zpomalovače hoření a PFAS.

[2] Informace ve studii jsou předběžné povahy a jsou součástí pracovní verze národní zprávy shrnující politiky v oblasti plastových odpadů; výsledky analýz; a nové údaje, vypracované v rámci projektu s názvem "Pokrok v netoxickém oběhovém hospodářství: Snižování necirkulárních plastů a rozvoj cirkulární výroby, sběru a recyklace plastů v Keni", realizovaného ve spolupráci se sekretariátem Basilejské úmluvy za finanční podpory Norské agentury pro rozvojovou spolupráci (Norad) jako příspěvek k pracovnímu programu Partnerství pro plastový odpad Basilejské úmluvy. Za předběžné informace, které jsou tímto šířeny, nesou výhradní odpovědnost CEJAD, Arnika a IPEN a nemusí nutně vyjadřovat názory sekretariátu, UNEP nebo Keni. Konečná verze národní zprávy shrnující politiky v oblasti plastových odpadů; výsledky analýz; a nové údaje, bude vypracována po ukončení projektu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů