Sobota, 2. prosince 2023

Blíží se poslední termín pro obnovu povolení podle zákona o odpadech

V důsledku přechodných ustanovení nové odpadové legislativy (zákon č. 541/2020 Sb. a vyhláška č. 273/2021 Sb.) se postupně mění některé povinnosti původců i provozovatelů zařízení...

Blíží se poslední termín pro obnovu povolení podle zákona o odpadech

Souhlas k provozu zařízení

§ 153 odst. 2: Zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů provozovaná přede dnem 1.1.2021 na základě souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001Sb., se považují za zařízení určená pro nakládání s odpady podle nového zákona, a to do uplynutí doby platnosti souhlasu, na základě, kterého jsou provozována, nejdéle však
  • do 31.12.2021 v případě mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadu,
  • do 31.12.2022 v případě ostatních zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu a
  • do 31.12.2023 v případě zařízení k využití nebo odstranění odpadu.
Pokud provozovatel takového zařízení požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., nejdéle však6 měsíců před uplynutím lhůt podle věty první, smí být zařízení provozováno na základě tohoto souhlasu do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.
Zařízení, která přijímají odpady jako vstupní suroviny
§ 153 odst. 3: Zařízení, která přede dnem 1.1.2021 nebyla určena pro nakládání s odpady, přijímala odpady na základě § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., a nesplňují podmínky uvedené v § § 21 odst. 3 (zařízení v příloze č. 4 zákona), smí přijímat odpady bez povolení podle § 21 odst. 2 do 31.12.2021. Pokud provozovatel takového zařízení požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 do 30.6.2021, smí přijímat odpady bez povolení podle § 21 odst. 2 do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto. Po dobu, kdy lze podle věty první nebo druhé přijímat do zařízení odpady bez povolení podle § 21 odst. 2, se použije obdobně § 9 odst. 4.
Odpad zapracovaný do výrobku - ukončení odpadového režimu: odpad přestane být odpadem v okamžiku zpracování do výrobku pouze v zařízeních vymezených v bodech 1 až 3 přílohy č. 4 k zákonu. V ostatních případech platí § 9 odst 1-3 (např. recyklace plastů nově vyžaduje od 2022 povolení podle § 9 odst. 2!).
Sklady odpadů
§ 153 odst. 4: Sklady odpadu provozované přede dnem 1.1.2021 bez souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., smí být provozovány bez povolení podle § 21 odst. 2 do 31.12.2021. Pokud provozovatel takového skladu požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 do 30.6.2021, smí být sklad odpadu provozován bez povolení podle § 21 odst. 2 do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.
Sklad bez povolení smí být bez povolení provozován jen, pokud je v souladu s § 21 odst. 3 (tj. ohlášený sklad na KÚ splňující podmínku přílohy č. 4, bod 12 zákona: OO do 100t).
Platnost provozních řádů zařízení
§ 79 odst. 1 vyhl.: V případě zařízení určeného pro nakládání s odpady provozovaného na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu s § 153 odst. 2 zákona je dostačující, pokud do konce platnosti souhlasu vymezené v § 153 odst. 2 zákona splňuje požadavky na provozní řád a provozní deník podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Označování mobilních zařízení
§ 79 odst. 2 vyhl.: Mobilní zařízení ke sběru odpadu musí být označeno podle § 3 odst. 5 této vyhlášky od 1. ledna 2022.
Zasypávání - využívání odpadů na povrchu terénu
§ 79 odst. 4 vyhl.: Do 31. prosince 2023 mohou být odpady využívány k zasypávání za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Odpady, které nejsou inertním matriálem, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 273/2021 Sb. (7.8.2021).
Písemná informace o odpadu/Základní popis odpadu
§ 80 odst. 2 vyhl.: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na údaje, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, splněny, pokud údaje odpovídají požadavkům přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Tj. od 1.1.2022 musí být ZPO podle přílohy č. 12, bod 1 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.
§ 80 odst. 3 vyhl.: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na základní popis odpadu splněny, pokud základní popis odpovídá požadavkům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Tj. od 1.1.2022 musí být ZPO podle přílohy č. 12, bod 2 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Požadavky na soustřeďování/shromažďování odpadů
§ 79 odst. 3 vyhl.: Do 31. prosince 2022 nemusí být splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností zákona.
Tato "úleva" se týká i veškerých nových požadavků z vyhlášky 273/2021 Sb. na soustřeďování zdravotních/veterinárních odpadů, tj. nové požadavky až od 2023.
Evidence a ohlašování odpadů
§ 80 odst. 4 vyhl.: V letech 2021 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení za tento rok se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., považují se všechny údaje, které jsou součástí ročního hlášení podle § 27, za ohlášené.
Průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 (Průběžná evidence odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady) k vyhlášce č. 273/2021 Sb. se vede až od 1.1.2025.
Změny pro ohlašování: nově je termín do 28.2. a pro původce je limit pro ohlášení 600 kg NO nebo100 t OO. Provozovatel zařízení je povinen zaslat hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen.
Hlášení obci: v případě, že provozovatel zařízení přebírá komunální odpady od fyzických osob, musí oznámit obci, na jejímž území odpad vznikl, do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok (písemně podle přílohy č. 19 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.).
Souhlas k netřídění
§ 155 odst. 6: Původce odpadu může upustit od odděleného soustřeďování odpadů, na základě souhlasu vydaného podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., do konce doby, na kterou byl tento souhlas vydán, nejdéle však do 31.12.2022. Provozovatel zařízení může upustit od odděleného soustřeďování odpadů, na základě souhlasu vydaného podle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., do konce doby, na kterou byl tento souhlas vydán, nejdéle však do doby konce platnosti souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., vydaného pro zařízení, ke kterému se vztahuje souhlas podle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů