Čtvrtek, 7. prosince 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
Citace: 275/2023 Sb. Částka: 128/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3420-3423 Rozeslána dne: 14. září 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 5. září 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 165/2012 Sb.Předpis mění: 79/2022 Sb.

275

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech
pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)


Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádcích 21 až 24 slova "nižší než 1 MWe" nahrazují slovy "bez omezení".

2. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádku 19 slova ", konverze, čištění" zrušují.

3. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se za řádek 19 vkládá nový řádek 19a, který zní:

19a
Biometan - bioplyn z BPS4 bez omezení
Konverze, čištění
20 let
8 000
hod.
212 000
Kč/Nm3 bpl
3
Kč/Nm3 bpl

4. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

5. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 1 slova "Fotovoltaická elektrárna" zrušují.

6. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 2 slova "Důlní plyn" zrušují.

7. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

"Tabulka - Výše měrných provozních nákladů na palivo

Biomasa
Fosilní paliva
Emisní povolenky
Kategorie 1-210 [Kč/GJ]
Kategorie 2-210 [Kč/GJ]
Kategorie 3-50 [Kč/GJ]
90 [Kč/GJ]
Nep [Kč/GJ]
".
8. Na konci nadpisu přílohy č. 3 se doplňují slova "při využití geotermální energie".

9. V příloze č. 3 se text "20 Kč/GJ" nahrazuje textem "25 Kč/GJ".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, s výjimkou výroben elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MWe využívajících k výrobě elektřiny důlní plyn, se použijí technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky č. 79/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou čl. I bodů 1 až 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů