Sobota, 15. června 2024

Ovlivňují kvalitu ovzduší v Tišnově lokální topeniště?

Ovlivňují kvalitu ovzduší v Tišnově lokální topeniště?

Na tuto otázku nám dávají odpověď výsledky měření koncentrací pevných částic o velikosti 1, 2,5 a 10 ?m, které byly sledovány v průběhu srpna 2023 až března 2024. Měření probíhalo na osmi lokalitách města pomocí sítě nízkonákladových senzorů, která byla sestavena ve spolupráci Centra dopravního výzkumu a města Tišnov.

Měření umožnil projekt řešený v rámci výzvy SGS-2 ,,Svalbard", program ,,Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu", který byl financován z prostředků Norských fondů. Město Tišnov mělo tedy jedinečnou příležitost ke zjištění, co jeho občané dýchají.
Jaké jsou výsledky měření kvality ovzduší?
Ukazují na zhoršení kvality ovzduší v zimních měsících u všech sledovaných frakcí aerosolových částic. ,,Naměřené výsledky vypovídají o významném vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší města na vybraných lokalitách v zimě. Na pěti z osmi vybraných lokalit došlo k překročení hodnoty denního imisního limitu pro koncentrace aerosolových částic frakce PM10, který je stanoven na 50 ?g?m-3." vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu a dodává ,,Koncentrace aerosolových částic frakce PM1 a PM2,5, které jsou produkovány zejména spalovacími procesy, potvrdily vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, protože v zimním období jejich množství výrazně vzrostlo."
Jak si město Tišnov vede ve srovnání s jinými městy?
Při porovnání dat ze stejného měřeného zimního období, je kvalita ovzduší z hlediska množství aerosolových částic srovnatelná například s městy Vyškov, Židlochovice nebo Otrokovice.
Jak ovzduší v Tišnově zlepšit?
S touto otázkou nám pomůžou výsledky projektu. Díky nim můžeme lépe vybrat oblasti, kde je vhodné uplatnit opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší. Mezi vhodná opatření může patřit výměna starých kotlů na tuhá paliva za kotle ,,nové" generace, snižování energetické náročnosti budov a s tím související úspora energie a omezení spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Snížení prašnosti v ovzduší může také pomoci pravidelné mokré čištění komunikací a zpevněných ploch ve městě a omezování vjezdu vozidel do exponovaných městských částí. Velmi důležitou součástí je také osvěta obyvatel města týkající se zodpovědného chování ve vztahu k prašnosti v ovzduší a topení dostatečně proschlým dřevem. ,,K nejdůležitějším poznatkům z provedeného měření patří významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v Tišnově. A to v zimních měsících významně větší, než například vliv automobilové dopravy" uvádí místostarosta Karel Souček města Tišnov.
Výsledky a výstupy projektu jsou veřejné
Široká veřejnost se o nich může dozvědět na webových stránkách www.ovzdusitisnov.cz, z interaktivní mapy výsledků měření kvality ovzduší.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů