Čtvrtek, 23. května 2024

Nařízení o přepravě odpadů vyšlo v Evropském větsníku

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 30. dubna publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056 a o zrušení nařízení (ES) č. 1013/2006.

Nařízení o přepravě odpadů vyšlo v Evropském větsníku

Nařízením o přepravě odpadů se v právu EU provádějí ustanovení Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a související rozhodnutí OECD. Návrh na aktualizaci nařízení o přepravě odpadů zveřejnila Komise 17. listopadu 2021. Evropský parlament dosáhl svého postoje v lednu 2023, zatímco Rada přijala mandát pro jednání v březnu 2023. Spolunormotvůrci dosáhli 17. listopadu 2023 předběžné dohody, kterou 6. prosince 2023 potvrdily delegace členských států ve Výboru stálých zástupců a 11. ledna 2024 výbor ENVI. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání 27. února 2024. Na konci března 2024 jej finálně odsouhlasila také Evropská rada.

Nařízení stanoví postupy a kontrolní režimy pro přepravu odpadů v závislosti na původu, místě určení a trase přepravy, druhu odpadů a způsobu jejich zpracování v místě určení. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Text nařízení je dostupný na webové adrese eur-lex.europa.eu.

Co nové nařízení přináší

Revize nařízení zakazuje přepravu veškerého odpadu určeného k odstranění v rámci EU, s výjimkou případů s uděleným souhlasem a povolením za daných podmínek (na základě postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu a v řádně odůvodněných případech). Nadále bude povolena přeprava odpadů uvnitř EU pro účely využití při dodržení postupu stanoveného v obecných požadavcích na informace (,,odpady uvedené na zeleném seznamu").

Znění dohody obsahuje výjimku pro přepravu odpadů výslovně určených k laboratorním analýzám a pokusům, v maximálním množství 250 kg. V takovém případě se přeprava takového odpadu bude muset řídit obecnými požadavky na informace uvedenými v nařízení.

Podle dohody je nadále zakázáno, aby členské státy vyvážely odpad určený k odstranění do třetích zemí a vyvážely nebezpečný odpad určený k využití v zemích, které nejsou členy OECD. Pokud jde o přepravu mimo území členských států EU, bude požadováno, aby zařízení pro nakládání s odpady v zemi určení byla podrobována auditu provedenému nezávislými subjekty. Audity by prokazovaly, že uvedená zařízení zpracovávají odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí, a pouze v takovém případě by bylo provozovatelům povoleno odpad do těchto zařízení vyvážet.

Nová pravidla vyžadují, aby Komise (za účelem pomoci vývozcům odpadů připravit se na přepravu) zřídila registr, který bude obsahovat aktuální informace o zařízeních, jež byla předmětem auditu.

Vývoz plastového odpadu

Zavádí přísnější pravidla pro vývoz plastového odpadu do třetích zemí. Obsahuje zejména zákaz vývozu plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (B3011) do zemí, které nejsou členy OECD. Země, které nejsou členy OECD, mohou pak za splnění stanovených podmínek předložit Komisi k posouzení žádost o dovozu plastového odpadu z EU, načež zákaz pro tyto země může být zrušen. Vývoz plastového odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný do zemí OECD bude povolen s výhradou postupu předchozího souhlasu.

Prosazování nařízení

Předběžná dohoda vyzývá členské státy, aby za porušení ustanovení uvedených v nařízeních stanovily účinné, přiměřené a odrazující sankce (pokuty, případně zrušení nebo dočasné pozastavení povolení týkajících se nakládání s odpady a přepravy odpadů).

Dohoda rovněž zavádí požadavky, aby členské státy zajistily účinné prosazování nařízení zavedením účinných mechanismů spolupráce na vnitrostátní úrovni a koordinace mezi členskými státy. Má toho být dosaženo prostřednictvím výměny příslušných informací a osvědčených postupů s cílem předcházet nedovolené přepravě a odhalovat ji. K tomuto účelu by měla být zřízena skupina pro prosazování nařízení o přepravě odpadů.

Novela aktualizuje postupy přepravy, oznamování a lhůty.

Podle postupu předchozího souhlasu musí oznamovatelé v rámci EU před vývozem odpadů do třetích zemí oznámit záměr zemím odeslání, určení a tranzitu a obdržet od nich písemné potvrzení. Oznámení a další požadované dokumenty se předkládají a vyměňují prostřednictvím centrálního elektronického systému provozovaného Komisí.

Dohoda stanoví konkrétní harmonogram a lhůty pro postup oznamování, žádosti o doplňující informace a rozhodnutí příslušných orgánů o platnosti oznámení. Nové lhůty mají zamezit dosavadním prodlevám a poskytnou dostatek času k posouzení, analyzování a k reakcím na zaslanou dokumentaci. Návrh nařízení rovněž stanoví lhůty pro odpovědi oznamovatelů na písemné souhlasy příslušných orgánů a termíny, do kdy musí přijímající zařízení informovat oznamovatele a příslušné orgány o přijetí odpadu.

V zájmu zajištění transparentnosti bylo dohodnuto, že Komise usnadní přístup veřejnosti k informacím týkajícím se přepravy odpadů, a to prostřednictvím svých internetových stránek, které bude pravidelně aktualizovat.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/17/waste-shipments-council-and-parliament-reach-agreement-on-more-efficient-and-updated-rules/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů