Pondělí, 17. června 2024

Podpora vlastníků lesa pokračuje. Upozornění na blížící se konec termínu pro podání žádostí ve 3. kole

Podpora vlastníků lesa pokračuje. Upozornění na blížící se konec termínu pro podání žádostí ve 3. kole

Základní podpora pro vlastníky lesů je obsažena v platném znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., podle kterého jsou poskytovány finanční příspěvky např. na obnovu lesa, ekologicky šetrné technologie, opatření proti šíření kůrovce či následnou péči o nově založené lesní porosty - novou výsadbu. Dalšími dotačními tituly podle tohoto nařízení vlády jsou např. podpora výstavby oplocenek, či zpracování lesního hospodářského plánu v informačním standardu. O poskytnutí příspěvku se žádá prostřednictvím modulu pro žadatele do tří měsíců od provedení prací. Před samotným prováděním prací, o které má následně vlastník lesa zájem žádat o finanční příspěvek, je nezbytné v modulu pro žadatele zpracovat a odeslat na krajský úřad ohlášení žadatele. Administraci těchto příspěvků zajišťují krajské úřady. V Kraji Vysočina je to odbor životního prostředí a zemědělství. Podrobné informace k tomuto dotačnímu programu, ale i mnohé další, je k dispozici na https://eagri.cz/public/portal/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti

,,Vlastníci lesů na Vysočině v řadě případů zůstali zcela bez starších lesních porostů a potrvá několik desetiletí, než jim lesy znovu budou generovat příjem pro péči o lesy. Proto je státní podpora na zalesňování a péči o založené porosty nezbytnou podmínkou toho, aby se lesy na Vysočině znovu zazelenaly a dosavadní úsilí lesníků nepřišlo vniveč. Dobrou zprávou je, že zakládané lesy jsou druhově mnohem pestřejší a budou sloužit jako cenný biotop pro řadu druhů rostlin i živočichů," oceňuje Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Další podpora vlastníků lesa byla vyhlášena Ministerstvem zemědělství prostřednictvím 3. kola příjmu žádostí pro vybrané intervence v souladu se Strategickým plánem SZP na období 2023- 2027. Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře v termínu do 21. 5. 2024 do 18:00 hod. Do tohoto portálu se lze přihlásit prostřednictvím odkazu https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.

Pro toto kolo je připraveno 3,5 mld. Kč, z toho na lesnické intervence připadne necelá polovina. Prostřednictvím této výzvy budou podpořeny technologické investice v lesním hospodářství, pod ně lze zahrnout investice do technologií pro hospodaření v lesích, dále investice do lesních školek a investice do základního zpracování dřeva. Další finanční prostředky jsou směřovány na investice do lesnické infrastruktury, jako jsou lesní cesty a sklady dříví. Dalšími podpořenými aktivitami jsou vodohospodářská opatření v lesích, neproduktivní investice v lesích a přeměna porostů náhradních dřevin. K administraci těchto žádostí je příslušný Státní zemědělský intervenční fond s internetovým odkazem https://www.szif.cz/cs.

Dne 3. února 2022 Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026. Následně byl dne 8. 9. 2022 přijat dodatek č. 1 této výzvy. Dle sdělení ministra zemědělství Marka Výborného ze dne 25. 4. 2024 na konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ve Stříteži u Jihlavy bude preferovat, aby bylo možné v plné výši hradit příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády 30/2014 Sb., což je dlouhodobější podpora. Dále účastníkům sdělil, že nechce říct, že adaptační platbu úplně zruší, ale skutečně by to bylo podmíněno tím, že prostředky na adaptaci budou a musely by být potvrzeny v průběhu září, října, tedy při přípravě rozpočtu na rok 2025. Dodal, že se případně pokusí získat peníze ze Společné zemědělské politiky.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů